ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»توحید

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 12:57 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
فــضــل خــدای را کـه تــوانـد شــمـار کـرد؟یا کیسـت آنکه شـکـر یکی از هزار کـرد؟
آن صــانــع قــدیـم کــه بــر فــرش کــائنــاتچــنـدیـن هـزار صــورت الـوان نـگـار کــرد
تــرکــیـب آســمــان و طــلــوع ســتــارگــاناز بــهــر عــبــرت نــظــر هـوشــیـار کــرد
بـــحــر آفــریــد و بـــر و درخــتـــان و آدمــیخـورشـید و ماه و انجـم و لیل و نهار کرد
الـوان نعـمـتـی کـه نـشـاید سـپـاس گـفـتاسـبـاب راحـتـی کـه نشـاید شـمار کـرد
آثـار رحـمتـی که جـهان سـر بـه سـر گرفتاحـمـال مـنـتــی کـه فـلـک زیـر بــار کـرد
از چـوب خـشـک مـیوه و در نی شـکـر نـهادوز قــطــره دانــه ای درر شــاهــوار کــرد
مـسـمـار کـوهسـار بـه نطـع زمین بـدوخـتتـا فـرش خـاک بــر سـر آب اسـتـوار کـرد
اجــزای خــاک مــرده، بـــه تأثــیــر آفــتـــاببــسـتـان مـیـوه و چـمـن و لـالـه زار کـرد
ایــن آب داد بـــیــخ درخــتـــان تـــشــنــه راشــاخ بــرهـنــه پــیـرهـن نــوبــهـار کــرد
چــنــدیـن هــزار مــنــظــر زیـبــا بــیــافــریـدتـا کـیسـت کـو نـظـر ز سـر اعـتـبـار کـرد
تــوحــیـدگــوی او نـه بــنـی آدمــنـد و بــسهر بـلبـلی که زمزمه بـر شـاخـسـار کرد
شـکـر کـدام فـضـل بــه جـای آورد کـسـی؟حـیران بـمـانـد هر کـه درین افـتـکـار کـرد
گــویـی کــدام؟ روح کــه در کــالــبــد دمـیـدیـا عــقـل ارجــمـنـد کـه بــا روح یـار کـرد
لــالـســت در دهـان بــلـاغــت زبــان وصــفاز غـایـت کـرم کـه نـهـان و آشــکـار کـرد
سر چـیست تـا بـه طاعت او بـر زمین نهند؟جـان در رهـش دریـغ نـبــاشـد نـثـار کـرد
بـخـشـنده ای که سـابـقه فضل و رحـمتـشمـا را بـه حـسـن عـاقـبــت امـیـدوار کـرد
پـــرهــیــزگـــار بـــاش کـــه دادار آســـمــانفــردوس جــای مـردم پــرهـیـزگــار کــرد
نــابــرده رنـح گــنـج مــیـســر نـمــی شــودمـزد آن گـرفـت جـان بــرادر کـه کـار کـرد
هر کـو عـمـل نـکـرد و عـنـایت امـید داشـتدانه نکـاشـت ابـلـه و دخـل انـتـظـار کـرد
دنیا کـه جـسـر آخـرتـش خـواند مـصـطـفـیجـای نشـسـت نیسـت بـبـاید گـذار کـرد
دارالــقـــرار خـــانــه جـــاویــد آدمــیــســـتاین جـای رفـتـنـسـت و نشـاید قـرار کـرد
چــنـد اســتــخــوان کـه هـاون دوران روزگـارخردش چنان بکوفت که خاکش غبار کرد
ظـالـم بــمـرد و قـاعـده زشـت از او بــمـانـدعــادل بــرفــت و نـام نـکــو یـادگــار کــرد
عیسی به عزلت از همه عالم کناره جستمـحــبــوبــش آرزوی دل انـدر کــنـار کــرد
قــارون ز دیـن بــرآمــد و دنـیـا بــرو نـمــانــدبـازی رکیک بـود که موشـی شـکـار کـرد
مـا اعــتــمـاد بــر کـرم مـســتــعــان کـنـیـمکـان تـکیه بـاد بـود که بـر مسـتـعـار کـرد
بـعد از خـدای هرچـه پـرسـتـند هیچ نیستبـی دولت آنکه بـر همه هیچ اخـتـیار کرد
وین گـوی دولـتـسـت کـه بـیـرون نـمـی بـردالـا کـسـی کـه در ازلـش بـخـت یـار کـرد
بـیچـاره آدمـی چـه تـواند بـه سـعـی و رنـجچـون هرچـه بـودنیسـت قضـا کردگار کرد
او پــادشــاه و بــنــده و نــیـک و بــد آفــریـدبدبـخت و نیک بـخت و گرامی و خوار کرد
سعدی بـه هر نفس که بـرآورد چـون سـحـرچـون صبـح در بـسـیط زمین انتـشـار کرد
هر بـنده ای که خـاتـم دولت بـه نام اوسـتدر گـوش دل نـصـیـحـت او گـوشـوار کـرد
بــالــا گــرفــت و دولــت والــا امـیـد داشــتهـر شـاعـری کـه مـدح مـلـوک دیـار کـرد
شــایـد کـه الـتــمـاس کـنـد خــلـعـت مـزیـدسـعـدی که شـکـر نعـمت پـروردگار کـردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.