ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ستایش علاء الدین عطاملک جوینی صاحب دیوان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 20:58 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
کـــدام بـــاغ بـــه دیــدار دوســـتـــان مـــانـــدکـسـی بـهشـت نگـوید بـه بـوسـتـان مـاند
درخـت قامت سـیمین بـرت مگر طوبـی سـتکـه هـیـچ سـرو نـدیدم کـه این بـدان مـانـد
گـل دو روی بــه یـک روی بــا تــو دعــوی کـرددگـر رخـش ز خـجــالـت بــه زعـفـران مـانـد
کـجـاسـت آنکـه بـه انگـشـت می نمود هلـالکــز ابــروان تــو انـگـشــت بــر دهـان مـانـد
هـر آنـکـه روی تــو بــیـنـد بــرابــر خــورشــیـدمـیـان رویـت و خــورشــیـد در گـمـان مـانـد
عــجــب مــدار کــه تــا زنـده ام مــحــب تــوامکـه تـا بـه زیـر زمـیـنـم در اسـتـخـوان مـانـد
شـگـفـت نـیـسـت دلـم چـون انـار اگـر بـکـفـدکـه قـطـره قـطـره خـونش بـه نـاردان مـانـد
غــریـق بــحــر مـودت مــلــامــتــش مــکــنـیـدکـه دسـت و پـا بـزند هر کـه در مـیان مـاند
بـه تـیر غـمـزه اگـر صـید دل کـنی چـه عـجـبکــه ابــروانـت بــه خــمـیـدن کــمــان مـانـد
جـفـا مکـن که نماند جـهان و هرچـه دروسـتوفــا و صــحــبــت یــاران مــهــربــان مــانــد
اگـر روی بـه هم درکـشـی چـو نـافـه مـشـکطـمـع مـدار کـه بـوی خـوشـت نـهان مـانـد
تــو مـرده زنـده کــنـی گـر بــه عــهـد بــازآیـیکـه عـود یـار گـرامـی بــه عـود جــان مـانـد
لـبـی کـه بـوسـه گـرفـتـم بـه وقـت خـنـده ازوبــه بــر گــرفــتــن مــهـر گــلــابــدان مــانـد
خـطـی مسـلسـل شـیرین که گر بـیارم گفـتبــه خــط صــاحــب دیـوان ایـلــخــان مــانـد
امـیـن مـشــرق و مـغـرب عــلـاء دولـت و دیـنکـه پــایـگـاه رفـیـعــش بــه اســمـان مـانـد
خــدای خـواسـت کـه اسـلـام در حــمـایـت اوز تـــیــر حـــادثـــه در بـــاره امـــان مـــانـــد
وگـرنـه فـتــنـه چــنـان کـرده بــود دنـدان تــیـزکــزیـن دیـار نـه فــرخ و نـه آشــیـان مــانــد
ضرورتـسـت که نیک کند کسـی که شـناخـتکـه نیکـی و بـدی از خـلـق داسـتـان مـانـد
تـــو آن جـــواد زمـــانــی کـــز ازدحـــام عـــوامدرت بــه مـشــرب شــیـریـن کــاروان مـانـد
بـه روزگـار تـو هـرجـا کـه صـاحـب صـدریـسـتز هـول قــدر تــو مــوقــوف آســتــان مــانـد
تـو را بـه حـاتـم طـایی مثـل زنند و خـطـاسـتگـل شـکـفـتـه کـه گـوید بـه ارغـوان مـانـد؟
من این غـلـط نپـسـندم ز رای روشـن خـویشکه طبع و دست تو گویم به بحر و کان ماند
جــلـال و قــدر مـنـیـعــت کــجــا و وهـم کـجــامـن آن نیم کـه در این مـوقـفـم زبـان مـانـد
فـنـون فـضـل تــو را غـایـتـی و حـدی نـیـسـتکـه نـفــس نـاطــقـه را قــدرت بــیـان مـانـد
تــو مــعــن زائده ای در کــمــال فــضــل و ادبکـه تــا قـیـامـت ازو در کـتـب نـشـان مـانـد
جــهــان نــمــانــد و اقــبـــال روزگــار تــو بـــادکـه نـام نیک تـو بـاقـیسـت تـا جـهان مـانـد
علی الخصوص که سعدی مجال قرب تو یافتحـقـیقـت اسـت کـه فـکـرت مع الزمان ماند
تـــو نــیــز غـــایــت امـــکـــان ازو دریــغ مـــدارکــه آن نـمــانـد و ایـن ذکــر جــایـدان مـانـد
بـــه رغــم انــف اعـــادی دراز عـــمــر بـــمــانکـه دزد دوسـت نـدارد کـه پـاسـبــان مـانـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.