ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ستایش شمس الدین حسین علکانی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 12:58 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
احـمـدالـلـه تـعـالـی کـه بـه ارغـام حـسـودخـیل بـازآمـد و خـیرش بـه نـواصـی مـعـقـود
مطـرب از مشـغـله کـوس بـشـارت چـه زندزهـره بــایـســتــی امـروز کــه بــنـوازد عــود
صـبــح امـروز خـدایـا چــه مـبــارک بــدمـیـدکـه همی از نفـسـش بـوی عـبـیر آید و عـود
ســمـع الـدهـر بــتــیـســیـر بــلـوغ الــامـالسـنـح الـدور بــتـبـشـیـر حـصـول الـمـقـصـود
رحـمت بـار خـدایی که لطـیفـسـت و کـریمکـرم بــنـده نـوازی کـه رحــیـمـســت و ودود
گـر کـسـی شـکـرگـزاری کـند این نعـمت رانـتــوانـد کـه هـمـه عــمـر بــرآیـد ز ســجــود
خــبــر آورد مـبــشــر کـه ز بــطــنـان عـراقوفــد مــنــصــور هـمــی آیـد و رفــد مــرفــود
پـارس را نعـمتـی از غـیب فـرسـتـاد خـدایپــارســایـان را ظـلـی بــه ســر آمـد مـمـدود
شـمس دین، سـایه اسـلام، جـمال الافـاقصـدر دیـوان و سـر خـیـل و سـپـهـدار جـنـود
صاحـب عالم عادل حـسـن الخـلق حـسینآنکـه در عـرصـه گـیتـیسـت نظـیرش مفـقـود
بـه جـوانـمـردی و درویش نـوازی، مـشـهـوربــه تـوانـگـردلـی و نـیـک نـهـادی، مـشـهـود
هیچ خـواهنده نماند از کـف خـیرش محـرومهـیـچ درمـنـده نـرفـت از در فـضـلـش مـردود
شرط عقلست که حاجت بـر هر کس نبـرندکه نه از هر دل و دسـتـی کرم آید بـه وجـود
سـفـله گو روی مگـردان کـه اگر قـارونسـتکــس ازو چــشــم نــدارد کــرم نــامــعــهـود
نـیک بـخـتـان بـخـورنـد و غـم دنـیا نـخـورنـدکه نه بر عوج و عنق ماند و نه بر عاد و ثمود
هر کـه بـر خـود نـشـنـاسـد کـرم بـارخـدایدولـتـش دیر نـمـانـد کـه کـفـورسـت و کـنـود
نـام نـیـکـو طـلـب و عـاقـبـت نـیـک انـدیـشاین دو بـنـیـاد هـمـی مـانـد و دیـگـر مـهـدود
دوسـت دارم کـه همه عـمر نصـیحـت گویمیـا مـلـامـت کـنـم و نـشــنـود الـا مـســعــود
همه گویند و سخن گفتـن سعدی دگرستهـمــه دانـنــد مــزامــیـر نـه هـمــچــون داود
بـد نبـاشـد سـخـن من که تـو نیکش گوییزر کـه نـاقـد بـپـسـنـدد سـره بـاشـد مـنقـود
ور حـسـود از سـر بـی مغـز، حـدیثـی گویدطـهر مـریم چـه تـفـاوت کـند از خـبـث یهود؟
چاره ای نیست بجز دیدن و حسرت خوردنچـشم حاسد که نخواهد که بـبـیند محسود
ای کــه در وصــف نــیـایـد کــرم اخــلــاقــتور بـگـوینـد وجـوهـش نـتـوان گـفـت و حـدود
حسرت مادر گیتـی همه وقت این بـودستکــه بــزایـد چــو تــو فــرزنـد مـبــارک مـولـود
من چه گویم که گر اوصاف جـمیلت شمرندخــلــق آفــاق بــمــانـد طــرفــی نـامــعــدود
هـمـه آن بــاد کـه در بــنـد رضـای تــو رونـداهـل اســلـام و تــو در بــنـد رضـای مـعـبــود
صـدر دیـوان مـمـالـک بــه تــو آراسـتــه بــادخـاصـه این محـتـرمان را کـه قـیامند و قـعـود
نـیـک خـواهـان تــو را خـاتــمـت نـیـکـو بــادبــدســگــالـان تــو را عــاقــبــت نـامـحــمـود
بـــر روان پـــدر و مــادر اســـلــاف تـــو بـــادمـــدد رحــــمــــت ایـــزد، عــــدد رمـــل زرودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.