ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در وصف بهار

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 12:58 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
بــامـدادی کــه تــفــاوت نـکــنـد لـیـل و نـهـارخـوش بـود دامن صـحـرا و تـماشـای بـهار
صـوفـی از صـومعـه گـو خـیمه بـزن بـر گـلـزارکه نه وقتـست که در خانه بـخفتـی بـیکار
بـلـبـلـان وقـت گـل آمـد کـه بـنـالـند از شـوقنه کم از بـلبل مستی تو، بنال ای هشیار
آفـریـنـش هـمـه تــنـبــیـه خــداونـد دلـســتدل نــدارد کــه نــدارد بــه خــداونــد اقــرار
این هـمـه نـقـش عـجـب بـر در و دیوار وجـودهر کـه فـکـرت نـکـنـد نـقـش بـود بـر دیوار
کـوه و دریا و درخـتـان هـمـه در تـسـبـیح انـدنه همه مسـتـمعـی فهم کنند این اسـرار
خـبـرت هسـت کـه مرغـان سـحـر می گویندآخـر ای خـفتـه سر از خواب جـهالت بـردار
هــر کـــه امـــروز نـــبـــیــنــد اثـــر قـــدرت اوغـالـب آنـسـت کـه فـرداش نـبـیـنـد دیـدار
تـا کی آخـر چـو بـنفشه سـر غفلت در پـیشحیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار
کـی تــوانـد کـه دهـد مـیـوه الـوان از چــوب؟یا کـه داند کـه بـرآرد گـل صـد بـرگ از خـار
وقـت آنسـت کـه دامـاد گـل از حـجـلـه غـیببـه در آید کـه درخـتـان همـه کـردنـد نـثـار
آدمــی زاده اگــر در طــرب آیــد نــه عــجـــبسـرو در بـاغ بـه رقـص آمـده و بـید و چـنار
بــاش تــا غــنـچــه ســیـراب دهـن بــاز کـنـدبــامــدادان چــو ســر نـافــه آهـوی تــتــار
مـژدگـانـی کـه گـل از غـنـچـه بـرون مـی آیـدصـد هـزار اقـچـه بــریـزنـد درخـتــان بــهـار
بــاد گـیـسـوی درخـتــان چـمـن شـانـه کـنـدبـوی نـسـریـن و قـرنـفـل بـدمـد در اقـطـار
ژالــه بــر لــالــه فــرود آمـده نـزدیـک ســحــرراسـت چـون عارض گلبـوی عرق کرده یار
بـاد بـوی سـمـن آورد و گـل و نـرگـس و بـیـددر دکـان بـه چـه رونـق بـگـشـایـد عـطـار؟
خـیری و خـطـمی و نیلـوفـر و بـسـتـان افـروزنـقـشـهـایی کـه درو خـیره بـمـانـد ابـصـار
ارغــوان ریـخــتــه بــر دکــه خــضــراء چــمـنهـمـچـنـانـسـت کـه بـر تـخـتـه دیبـا دینـار
ایــن هــنـــوز اول آزار جـــهــان افـــروزســـتبـاش تـا خـیمـه زنـد دولـت نـیسـان و ایـار
شــاخــهـا دخــتــر دوشــیـزه بــاغ انـد هـنـوزبــاش تــا حـامـلـه گـردنـد بــه الـوان ثـمـار
عـقـل حــیـران شـود از خـوشـه زریـن عـنـبفـهـم عـاجــز شــود از حــقـه یـاقـوت انـار
بـــنــدهــای رطـــب از نــخـــل فــرو آویــزنــدنـخــلـبــنـدان قـضــا و قــدر شــیـریـن کـار
تــا نــه تــاریـک بــود ســایـه انــبــوه درخــتزیـر هـر بــرگ چـراغـی بــنـهـنـد از گـلـنـار
سـیـب را هـر طـرفـی داده طـبـیـعـت رنـگـیهم بـر آن گونه کـه گلگونه کـند روی نگـار
شـکل امرود تـو گویی که ز شـیرینی و لطـفکـوزه ای چـنـد نـبـاتـسـت مـعـلـق بـر بـار
هیچ در به نتوان گفت چو گفتی که به استبـه از این فضل و کمالش نتـوان کرد اظهار
حــشـو انـجــیـر چــو حـلـواگـر اسـتــاد کـه اوحب خشخاش کند در عسل شهد بـه کار
آب در پــــای تــــرنــــج و بــــه و بــــادام روانهـمـچـو در زیر درخـتـان بـهـشـتـی انـهـار
گـو نـظــر بــاز کـن و خــلـقـت نـارنـج بــبــیـنای که بـاور نکنی فی الشـجـرالاخـضـر نار
پـاک و بـی عـیب خـدایی که بـه تـقدیر عـزیزماه و خـورشـید مسـخـر کـند و لیل و نهار
پـادشـاهـی نـه بـه دسـتـور کـنـد یـا گـنـجـورنقـشـبـندی نه بـه شـنگـرف کـند یا زنگـار
چـشـمـه از سـنـگ بـرون آیـد و بـاران از مـیغانـگـبـیـن از مـگـس نـحـل و در از دریـا بــار
نـیـک بـسـیـار بـگـفـتـیـم دریـن بــاب سـخـنو انـدکـی بـیش نـگـفـتـیم هنوز از بـسـیار
تــا قـیـامـت ســخــن انـدر کـرم و رحــمـت اوهـمـه گـوینـد و یکـی گـفـتـه نـیاید ز هـزار
آن کـه بــاشــد کـه نـبــنـدد کـمـر طــاعـت اوجــای آنـســت کـه کـافـر بــگـشـایـد زنـار
نـعــمـتــت بــار خــدایـا ز عــدد بــیـرونـســتشـکـر انـعـام تـو هـرگـز نـکـنـد شـکـرگـزار
این همه پـرده کـه بـر کـرده مـا می پـوشـیگـر بــه تــقـصــیـر بــگـیـری نـگـذاری دیـار
نـاامـیـد از در لـطـف تــو کـجــا شــایـد رفـت؟تــاب قــهــر تــو نــیــاریـم خــدایــا زنــهــار
فـعـلـهـایـی کـه ز مـا دیـدی و نـپـسـنـدیـدیبـه خـداوندی خود پـرده بـپـوش ای ستـار
سـعـدیـا راسـت روان گـوی سـعـادت بــردنـدراسـتـی کـن که بـه منزل نرود کـجـرفـتـار
حــبــذا عـمـر گـرانـمـایـه کـه در لـغـو بــرفـتیارب از هر چـه خـطـا رفت هزار اسـتـغـفار
درد پـنـهـان بـه تـو گـویـم کـه خـداونـد مـنـییا نگـویم کـه تـو خـود مطـلـعـی بـر اسـرارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.