ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ستایش شمس الدین محمد جوینی صاحب دیوان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 20:58 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
بــه هـیـچ یـار مـده خــاطــر و بــه هـیـچ دیـارکـه بــر و بــحــر فـراخــســت و آدمـی بــسـیـار
همیشـه بـر سـگ شـهری جـفـا و سـنگ آیداز آنکه چـون سـگ صـیدی نمی رود بـه شـکـار
نـه در جـهـان گـل رویی و سـبـزه زنـخـیسـتدرخــتــهـا هـمـه ســبــزنـد و بــوسـتــان گـلـزار
چـو مـاکـیـان بـه در خـانـه چـنـد بـینـی جـور؟چــرا ســفــر نــکــنــی چــون کــبـــوتــر طــیــار
ازین درخـت چـو بـلـبـل بـر آن درخـت نـشـینبــه دام دل چـه فـرومـانـده ای چـو بــوتــیـمـار؟
زمـیـن لـگـد خـورد از گـاو و خـر بــه عـلـت آنکــه ســاکــنـســت نـه مــانـنــد آســمــان دوار
گــرت هــزار بـــدیــع الــجــمــال پــیــش آیــدبـبـین و بـگـذر و خـاطـر بـه هـیچ کـس مـسـپـار
مـخـالـط همـه کـس بـاش تـا بـخـندی خـوشنـه پــای بــنـد یـکـی کــز غــمـش بــگـریـی زار
بــه خـد اطـلـس اگـر وقـتــی الـتــفـات کـنـیبـه قـدر کـن کـه نـه اطـلـس کـمـسـت در بـازار
مــثـــال اســـب الــاغـــنــد مــردم ســـفــرینه چـشم بـستـه و سرگشتـه همچو گاو عصار
کـســی کـنـد تــن آزاده را بــه بــنـد اســیـر؟کـســی کـنـد دل آســوده را بــه فــکــر فــگـار؟
چـو طـاعـت آری و خـدمت کنی و نشـناسـندچـرا خـسـیس کـنی نـفـس خـویش را مـقـدار؟
خنک کسی که بـه شب در کنار گیرد دوستچــنـانـکـه شــرط وصــالـســت و بــامـداد کـنـار
وگــر بــه بــنـد بــلــای کــســی گــرفــتــاریگـنـاه تــسـت کـه بــر خـود گـرفـتــه ای دشـوار
مـرا کـه مـیوه شـیـرین بـه دسـت مـی افـتـدچــرا نـشــانـم بــیـخــی کـه تــلـخــی آرد بــار؟
چـه لـازمسـت یکـی شـادمان و من غـمگـینیـکـی بــه خـواب و مـن انـدر خـیـال وی بـیـدار؟
مــثــال گــردن آزادگــان و چــنــبـــر عــشــقهـمـان مـثــال پــیـاده ســت در کــمـنـد ســوار
مــرا رفـــیــقــی بـــایــد کــه بـــار بـــرگــیــردنـه صـاحـبـی کـه مـن از وی کـنـم تـحـمـل بــار
اگـر بــه شــرط وفـا دوســتــی بــه جــای آودوگـرنـه دوسـت مـدارش تــو نـیـز و دسـت بــدار
کــســی از غــم و تــیـمــار مـن نـیـنـدیـشــدچــرا مـن از غــم و تــیـمـار وی شــوم بــیـمـار؟
چـو دوسـت جـور کـنـد بــر مـن و جـفـا گـویـدمیان دوسـت چـه فرقست و دشمن خـونخـوار؟
اگـر زمـیـن تــو بــوسـد کـه خـاک پــای تــواممــبــاش غــره کــه بــازیــت مــی دهــد عــیــار
گــرت ســلــام کــنـد، دانـه مـی نـهـد صــیـادورت نــمــاز بـــرد، کــیــســـه مــی بـــرد طــرار
بــه اعــتــمـاد وفـا، نـقـد عــمـر صــرف مـکـنکـه عــن قــریـب تــو بــی زر شــوی و او بــیـزار
بــه راحــت نـفــســی، رنـج پــایـدار مـجــویشـــب شـــراب نــیــرزد بـــه بـــامــداد خـــمــار
بــــه اول هـــمـــه کـــاری تأمـــل اولـــیـــتـــربــکـن، وگـرنـه پــشـیـمـان شـوی بــه آخـر کـار
مـیـان طـاعـت و اخـلـاص و بـنـدگـی بـسـتـنچـه پـیش خلق بـه خدمت، چـه پـیش بـت زنار
زمـام عــقـل بــه دســت هـوای نـفــس مـدهکــه گــرد عــشــق نـگــردنــد مــردم هـشــیـار
مـن آزمـوده ام ایـن رنـج و دیـده ایـن زحـمـتز ریــســـمــان مــتـــنــفـــر بـــود گـــزیــده مــار
طـریـق مـعـرفـت اینـسـت بـی خـلـاف ولـیکبــه گـوش عـشـق مـوافـق نـیـایـد ایـن گـفـتــار
چو دیده دید و دل از دست رفت و چاره نماندنــه دل ز مــهـر شــکــیـبــد، نــه دیـده از دیـدار
پــیـاده مـرد کــمـنـد ســوار نـیـســت ولــیـکچـــو اوفـــتـــاد بـــبـــایــد دویــدنـــش نـــاچـــار
شـبـی دراز درین فـکـر تـا سـحـر همـه شـبنـشـسـتـه بـودم و بـا نـفـس خـویـش در پـیکـار
کـه چـنـد ازین طـلـب شـهـوت و هوا و هوسچـو کـودکـان و زنان رنگ و بـوی و نقـش و نگـار
بـسـی نـمـانـد کـه روی از حـبـیـب بـرپـیـچـموفــای عـــهــد عـــنــانــم گــرفــت دیــگــر بـــار
که سخـت سسـت گرفتـی و نیک بـد گفتـیهـزار نــوبــت از ایـن رای بــاطــل اســتــغــفــار
حـقـوق صـحــبــتــم آویـخـت دسـت در دامـنکـه حــســن عــهـد فــرامـوش کــردی از غــدار
نـگـفـتـمـت کـه چـنین زود بـگـسـلـی پـیمـانمــکــن کــز اهــل مــروت نــیــایــد ایــن کـــردار
کـدام دوسـت بـتـابـد رخ از مـحـبـت دوسـت؟کـــدام یـــار بــــپـــیـــچـــد ســـر از ارادت یـــار؟
فــراق را دلـی از ســنـگ ســخــت تــر بــایـدکــدام صــبــر کـه بــر مـی کــنـی دل از دلـدار؟
هـرآنـکـه مـهـر یـکـی در دلـش قــرار گـرفــتروا بـــود کــه تـــحــمــل کــنــد جـــفــای هــزار
هـوای دل نـتـوان پــخـت بــی تــعـنـت خـلـقدرخــت گــل نـتــوان چــیـد بــی تــحــمـل خــار
درم چـه بـاشـد و دینـار و دین دنیی و نـفـسچو دوست دست دهد هرچه هست هیچ انگار
بـدان کـه دشـمـنـت انـدر قـفـا سـخـن گـویـددلـت دهـد کــه دل از دوســت بــرکــنـی زنـهـار
دهـان خـصـم و زبــان حـسـود نـتـوان بـسـترضــای دوســت بــدســت آر و دیـگـران بــگـذار
نـگـویمـت کـه بـر آزار دوسـت دل خـوش کـنکــه خــود ز دوســت مــصــور نـمـی شــود آزار
دگر مگوی که من تـرک عشـق خـواهم گفتکــه قــاضــی از پــس اقــرار نــشــنــود انــکــار
ز بــحـر طـبــع تــو امـروز در مـعـانـی عـشـقهــمــه ســفــیــنــه در مــی رود بــه دریــا بــار
هـر آدمــی کــه نـظــر بــا یـکــی نــدارد و دلبــه صــورتــی نـدهـد صــورتــیـســت بــر دیـوار
مــرا فــقــیـه مــپــنـدار و نـیـک مــرد مـگــویکــه عــاقــلــان نـکــنـنــد اعــتــمــاد بــر پــنـدار
کـه گـفـت پـیره زن از مـیوه مـی کـنـد پـرهـیزدروغ گـفـت کـه دسـتـش نمـی رسـد بـه ثـمـار
فــراخ حـــوصــلــه تـــنــگــدســـت نــتـــوانــدکـه سـیـم و زر کـنـد انـدر هـوای دوسـت نـثــار
تــو را کـه مـالـک دیـنـار نـیـســتــی سـعـدیطــریـق نــیـســت مــگــر زهــد مــالــک دیـنــار
وزین سـخـن بـگذشتـیم و یک غزل ماندسـتتــو خـوش حـدیـث کـنـی سـعـدیـا بــیـا و بــیـارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.