ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع دوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 12:58 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
کـجـا همی رود این شـاهد شـکـر گـفـتـار؟چـرا همی نکـند بـر دو چـشـم من رفـتـار؟
بــه آفـتــاب نـمـانـد مـگـر بــه یـک مـعــنـیکـه در تأمـل او خــیـره مـی شــود ابــصـار
نـــظـــر در آیـــنـــه روی عـــالـــم افـــروزشمـثــال صــیـقـل از آیـیـنـه مـی بــرد زنـگـار
بـرات خـوبـی و مـنـشـور لـطـف و زیـبــایـینبـشتـه بـر گل رویش بـه خـط سـبـز عذار
بـه مـشـک سـوده مـحـلـول در عـرق مـانـدکه بـر خـریر نویسـد کسـی بـه خـط غـبـار
لـبـش نـدانـم و خـدش چـگـونه وصـف کـنمکه این چـو دانه نارست و آن چو شعله نار
چــو در مــحــاورت آیـد دهـان شــیـریـنــشکـجـا شـدنـد تـمـاشـا کـنـان شـیـرین کـار
نـسـیم صـبـح بـر انـدام نـازکـش بـگـذشـتچو بـازگشت به بـستان بـریخت بـرگ بهار
مـتــابــع تــوام ای دوسـت گـر نـداری نـنـگمــطـــاوع تـــوام ای یــار اگــر نــداری عــار
تـو در کـمند من آیی؟ کـدام دولـت و بـخـتمن از تـو روی بـپـیچـم؟ کدام صـبـر و قـرار
حـدیث عشق تـو بـا کس همی نیارم گفتکـه غـیـرتــم نـگـذارد کـه بــشــنـود اغـیـار
همیشـه در دل من هرکس آمدی و شـدیتـو بـرگذشـتـی و نگذشـت بـعـد از آن دیار
تــو از ســر مـن و از جــان مـن عــزیـزتــریبــخـیـلـم ار نـکـنـم سـر فـدا و جـان ایـثــار
اکـر مـلـول شــوی، حــاکـمـی و فـرمـان دهوگـر قـبـول کـنـی بــنـده ایـم و خـدمـتـکـار
حـلـال نـیـسـت مـحـبـت مـگـر کـسـانـی راکه دوسـتـی بـه قـیامت بـرند سـعـدی وار
حکایت اینهمه گفتـیم و همچـنان بـاقیستهــنــوز بـــاز نــکــردیــم دوری از طـــومــار
اگـر در سـخـن ایـنـجـا کـه هـسـت دربـنـدمهــنــوز بـــاز نــکــردیــم دوری از طـــومــار
ســخــن بــه اوج ثــریـا رســد اگـر بــرســدبـه صدر صاحـب دیوان و شـمع جـمع کبـار
جــهـان دانــش و ابــر ســخــا و کــان کــرمسـپـهر حـشـمت و دریای فضل و کوه وقار
امین مشـرق و مغـرب که ملک و دین دارندبــه رای روشـن او اعـتـمـاد و اسـتــظـهـار
خــدایـگــان صــدور زمـانـه شــمـس الـدیـنعـــمــاد قـــبـــه اســـلــام و قــبـــلــه زوار
مـحـمد بـن مـحـمد کـه یمن همـت اوسـتمـعـیـن و مـظــهـر دیـن مـحــمـد مـخــتــار
اکــابــر هـمــه عــالــم نـهـاده گــردن طــوعبــر آسـتـان جـلـالـش چـو بـنـدگـان صـغـار
نه هرکـس این شـرف و قـدر و مـنزلـت داردکـه قـصـد بـاب مـعـالـی کـنندش از اقـطـار
چـه کـعـبـه در هـمـه آفـاق نـقـطـه ای بـایدکه اهل فـضـل طـوافـش کـنند چـون پـرگار
قلم بـه یمن یمینش چـو گرم رو مرغیسـتکـه خـط بـه روم بـرد دم بـه دم ز هندو بـار
بــرآیـد از ظــلــمــات دویــت هــر ســاعــتچـنـانـکـه مـی رود آب حـیـاتـش از مـنـقـار
پــنـاه مـلــت حــق تــا چــنـیـن بــزرگــانـنـدهـنـوز هـســت رســول خــدای را انــصــار
عـدوی دولـت او را هـمـیشـه کـوفـت رسـدوگر سرش همه پیشانیست چون مسمار
مـــریــن یــگـــانـــه اهــل زمـــانــه را یــارببــه کــام دولـت و دنـیـا و دیـن مـمـتــع دار
کـه مـی بـرد بـه خـداونـد مـنعـم مـحـسـنپــیـام بــنـده نـعـمـت شـنـاس شـکـرگـزار
که من نه اهل سـخـن گفتـنم درین معـنینـه مــرد اســپ دوانـیـدم دریـن مـضــمــار
مــرا هــزار زبـــان فــصــیــح بـــایــســتـــیکـه شـکـر نعـمت وی کـردمی یکی ز هزار
چـو بـندگـی نـتـواتـنم همـی بـه جـای آوردبـه عـجـز مـی کـنم از حـق بـنـدگـی اقـرار
وگـر بــه جــلـوه طــاوس شــوخــیـی کـردمبـه چـشـم نقص نبـینندم اهل اسـتـبـصـار
که من به جلوه گری پای زشت می پوشمنـه پـر و بـال نـگـارین هـمـی کـنـم اظـهـار
بــه سـوق صـیـرفـیـان در، حـکـیـم آن را بـهکـه بـر مـحـک نـزنـد سـیـم نـاتـمـام عـیـار
هنـر نـمـودن اگـر نـیز هسـت لـایق نیسـتکـه خـود عـبـیر بـگوید چـه حـاجـت عـطـار
بــرای خــتــم سـخـن دسـت در دعـا داریـمامــیــدوار قــبـــول از مــهــیــمــن غـــفـــار
هـمـیـشـه تـا کـه مـلـک را بـود تـقـلـب دورهمـیشـه تـا کـه زمـین را بـود قـرار و مـدار
ثــبــات عــمــر تــو بــاد و دوام عــافــیــتــتنـگــاهـداشــتــه از نــائبــات لــیـل و نـهـار
تـوحـاکـم همه آفـاق و آنکـه حـاکـم تـسـتز تـخت و بـخت و جـوانی و ملک بـرخوردارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.