ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح امیر انکیانو

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 12:59 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
بـــس بـــگـــردیـــد و بـــگـــردد روزگـــاردل بــه دنــیـا درنــبــنــدد هـوشــیـار
ای کـه دسـتـت می رسـد کـاری بـکـنپـیـش از آن کـز تـو نـیـایـد هـیـچ کـار
ایـنــکــه در شــهـنــامــه هــاآورده انــدرســتــم و رویـیـنـه تــن اســفـنـدیـار
تــا بـــدانــنــد ایــن خــداونــدان مــلــککـز بـسـی خـلـقـسـت دنـیـا یـادگـار
ایـنـهـمـه رفـتـنـد و مـای شـوخ چـشـمهـیـچ نـگـرفـتـیـم از ایـشـان اعـتـبـار
ای کـه وقـتـی نـطـفـه بـودی بـی خـبـروقـت دیـگـر طـفـل بـودی شـیـرخـوار
مــدتــی بـــالــا گــرفــتــی تـــا بـــلــوغسـرو بـالـایی شـدی سـیمـین عـذار
هـمــچــنــیـن تــا مــرد نــام آور شــدیفـــارس مــیــدان و صـــیــد و کــارزار
آنــچــه دیـدی بــر قــرار خــود نــمــانــدویـنـچـه بـیـنـی هـم نـمـانـد بـر قـرار
دیر و زود این شـکـل و شـخـص نـازنـینخـاک خـواهد بـودن و خـاکـش غـبـار
گـل بـخـواهـد چـید بـی شـک بـاغـبـانور نــچــیـنــد خــود فــرو ریــزد ز بــار
اینـهـمـه هـیچـسـت چـون مـی بـگـذردتخت و بخت و امر و نهی و گیر و دار
نــام نــیــکـــو گـــر بـــمـــانــد ز آدمــیبـــه کـــزو مــانــد ســـرای زرنــگـــار
سـال دیـگـر را کـه مـی دانـد حـسـاب؟یـا کـجـا رفـت آنـکـه بــا مـا بـود پـار؟
خــفــتــگــان بــیـچــاره در خــاک لـحــدخــفـتــه انـدر کـلـه ســر سـوسـمـار
صــورت زیـبــای ظـاهـر هـیـچ نـیـســتای بـــرادر ســـیــرت زیـــبـــا بـــیـــار
هــیــچ دانـــی تـــا خـــرد بـــه یــا روانمــن بــگــویـم گــر بــداری اســتــوار
آدمـــی را عــــقــــل بــــایـــد در بــــدنورنـه جــان در کــالــبــد دارد حــمــار
پــیـش از آن کـز دســت بــیـرونـت بــردگــردش گــیــتـــی زمــام اخـــتـــیــار
گـنـج خـواهـی، در طـلـب رنـجـی بــبـرخـرمـنی مـی بـایدت، تـخـمی بـکـار
چــون خــداونـدت بــزرگـی داد و حــکـمخــرده از خــردان مـســکـیـن درگـذار
چـون زبـردسـتـیـت بــخـشـیـد آسـمـانزیـردســتــان را هـمـیـشـه نـیـک دار
عـذرخـواهـان را خــطـاکـاری بــبــخــشزیـنــهــاری را بــه جــان ده زیـنــهــار
شـکـر نـعـمـت را نـکـویی کـن کـه حـقدوســت دارد بـــنــدگــان حــقــگــزار
لـطــف او لـطـفـیـســت بــیـرون از عـددفـضـل او فضـلیسـت بـیرون از شـمار
گــر بــه هـر مــویـی زبــانـی بــاشــدتشـکـر یـک نـعـمـت نـگـویـی از هـزار
نــام نــیــک رفــتــگــان ضــایــع مــکــنتــا بـــمــانــد نــام نــیــکــت پــایــدار
مــلــک بــانــان را نـشــایـد روز و شــبگـاهی اندر خـمر و گـاهی در خـمـار
کــام درویـشــان و مــســکــیـنـان بــدهتـــا هــمــه کـــارت بـــرآرد کـــردگــار
بــا غــریـبــان لــطــف بــی انــدازه کــنتـــا رود نــامــت بـــه نــیــک در دیــار
زور بـــازو داری و شـــمــشـــیــر تـــیــزگـر جـهـان لـشـکـر بـگـیرد غـم مـدار
از درون خــســتــگــان انــدیــشــه کــنوز دعــــای مـــردم پــــرهـــیـــزگـــار
مـنـجــنـیـق آه مـظــلـومـان بــه صــبــحسـخـت گـیـرد ظـالـمـان را در حـصـار
بــا بــدان بــد بــاش و بــا نـیـکــان نـکـوجـای گل گل بـاش و جـای خـار خـار
دیــو بـــا مــردم نــیــامــیــزد مـــتـــرسبــل بــتــرس از مــردمــان دیــوســار
هـــر کـــه دد یـــا مـــردم بــــد پــــرورددیــر زود از جـــان بـــرآرنــدش دمـــار
بــا بــدان چــنـدانـکـه نـیـکـویـی کــنـیقـتـل مـار افـسـا نبـاشـد جـز بـه مار
ای که داری چشم عقل و گوش هوشپـند من در گـوش کـن چـون گوشـوار
نـشــکــنـد عــهـد مــن الــا ســنـگــدلنــشــنـود قــول مــن الــا بــخــتــیـار
سـعـدیـا چـنـدانـکـه مـی دانـی بـگـویحــق نـبــایـد گــفــتــن الــا آشــکــار
هـر کـرا خـوف و طـمـع در کـار نـیـسـتاز خــتــا بــاکـش نـبــاشــد وز تــتــار
دولـــت نـــوئیــن اعـــظـــم شـــهــریــاربـــاد تـــا بـــاشـــد بـــقـــای روزگــار
خــــســــرو عــــادل امــــیـــر نـــامــــورانــکــیــانــو ســـرور عــالــی تـــبـــار
دیــگــران حـــلــوا بـــه طـــرغـــو آورنــدمـن جـواهـر مـی کـنـم بــر وی نـثـار
پــادشــاهــان را ثــنــا گــویـنــد و مــدحمـن دعــایـی مـی کـنـم درویـش وار
یـارب الــهــامــش بــه نــیـکــویـی بــدهوز بـــقـــای عـــمـــر بـــرخـــوردار دار
جــــاودان از دور گـــیـــتــــی کــــام دلدر کــنـارت بــاد و دشــمـن بــر کـنـارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.