ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ستایش علاء الدین جوینی صاحب دیوان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 12:59 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
هـر آدمـی کــه نـظــر بــا یـکـی نـدارد و دلبــه صـورتــی نـدهـد صـورتـیـسـت لـایـعـقـل
اگر همین خور و خوابـست حاصل از عمرتبــه هـیـچ کـار نـیـایـد حــیـات بــی حــاصــل
از آنــکــه مــن بـــه تأمــل درو گــرفـــتـــارمهـزار حـیـف بــر آن کـس کـه بــگـذرد غـافـل
نظـر بـرفـت و دل اندر کـمـند شـوق بـمـاندخـطـا کـنـنـد سـفـیـهـان و عـهـده بـر عـاقـل
نـدانـم از چـه گـلـسـت آن نـگـار یـغـمـایـیکـه خـط کـشـیـده در اوصـاف نـیکـوان چـگـل
بـدیـن کـمـال نـدارنـد حـسـن در کـشـمـیـرچــنـیـن بــلــیـغ نــدانـنــد ســحــر در بــابــل
بـه خـال مشـکـین بـر خـد احـمـرش گـویینـهـاده انـد بــر آتــش بــه نـام مـن فــلــفــل
سـر عـزیـز کـه سـرمـایـه وجــود مـنـســتفـدای پــایـش اگـر قـاطـعـســت وگـر واصــل
ز هرچـه هسـت گزیرسـت ناگزیر از دوستز دوست مگسل و از هرچه در جهان بگسل
دوای درد مــرا ای طــبــیـب مــی نــکــنـیمـگـر تـو نـیـز فـرومـانـده ای در این مـشـکـل
هــزار کــشـــتـــی بـــازارگــان دریــن دریــافـرو رود کـه نـبــیـنـنـد تــخـتــه بــر سـاحــل
جـهانیان بـه مهمـات خـویشـتـن مـشـغـولمرا بـه روی تـو شـغلیسـت از جـهان شـاغل
که من بـه حـسـن تـو ماهی ندیده ام طالعکـه مـن بــه قـد تـو سـروی نـدیـده ام مـایـل
بـه دوسـتـی کـه ندارم ز کـید دشـمن بـاکوگــر بــه تــیــغ بــود در مــیــان مــا فــاصــل
مـرا و خـار مـغـیـلـان بــه حـال خـود بــگـذارکـه دل نـمـی رود ای ســاربــان ازیـن مـنـزل
شتـر بـه جهد و جـفا بـرنمی تـواند خاستکـه بـار عـشـق تـحـمـل نمـی کـند مـحـمـل
بـه خـون شعدی اگر تـشنه ای حـلالت بـادکـه در شـریعـت مـا حـکـم نیسـت بـر قـاتـل
تـو گوش هوش نکردی که دوش می گفتـمز روزگــار مــخـــالــف شـــکــایــتـــی بـــا دل
که آب حـیرتـم از سرگذشت و پـای خـلاصبـه اسـتـعـانت دسـتـی تـوان کـشـید از گـل
چـه گفت گفت ندانسـتـه ای که هشـیارانچـه گفـتـه اند کـه از مقـبـلان شـوی مقـبـل
تـو آن نـه ای کـه بـه هـر در سـرت فـرو آیـدنـه جــای هـمــت عــالــیـســت پــایـه نــازل
پـناه مـی بـرم از جـهل عـالـمـی بـه خـدایکه عالمسـت و بـه مقدار خـویشـتـن جـاهل
نظـر بـه عـالم صـورت مکـن کـه طـایفـه ایبـه چـشـم خـلق عـزیزند و در خـدای خـجـل
بــلـی درخـت نـشـانـنـد و دانـه افـشـانـنـدبــه شــرط آنـکـه بــبــیـنـنـد مـزرعـی قـابــل
بــه هـیـچ خـلـق نـبــایـد کـه قـصـه پـردازیمــگــر بـــه صــاحـــب دیــوان عــالــم عــادل
نه زان سـبـب کـه مـکـانی و منصـبـی داردبــدیـن قــدر نـتــوان گــفــت مـرد را فــاضــل
ازان سبب که دل و دست وی همی باشدچـو ابــر هـمـه عـالـم بــه رحـمـتـی شـامـل
ز بـس کـه اهل هنر را بـزرگ کـرد و نواخـتبـسـی نمـاند کـه هر نـاقـصـی شـود کـامـل
مــــثـــــال قــــطــــره بـــــاران ابـــــر آذاریکـه کـرد هـر صــدفــی را بــه لؤلؤی حــامـل
سـپـهر منصـب و تـمکین عـلاء دولت و دینســـحـــاب رأفــت و بـــاران رحـــمــت وابـــل
که در فـضـایل او جـای حـیرتـسـت و وقـوفکــه مــر کــدام یـکــی را بــیـان کــنـد قــائل
خـبـر بـه نـقـل شـنیدیم و مـخـبـرش دیدیمورای آنــکــه ازو نــقـــل مــی کــنــد نــاقـــل
کـف کـریـم و عـطـای عـمـیـم او نـه عـجـبکـه ذکـر حــاتــم و امـثــال وی کـنـد بــاطــل
بــه دسـت گـیـری افـتـادگـان و مـحـتـاجـانچـنانکه دوست بـه دیدار دوست مستـعجـل
چــو رعــب پــایـه عــالــیـش ســایـه انـدازدبــه رفــق بــاز رود پــیـش دهـشــت و اجــل
امـید هسـت کـه در عـهد جـود و انعـامـشچــنـان شـود کـه مـنـادی کـنـنـد بــر ســائل
کـدام سـایـه ازیـن مـوهـبـت شـود مـحـرومکه همچـو بـحـر محـیطست بـر جـهان سایل
هـزار ســعــدی اگــر دایـمــش ثــنـا گــویـدهـزار چـنـدان مـسـتـوجـبـسـت و مـسـتأهل
بـه دور عـدل تـو ای نـیـک نـام نـیک انـجـامخــدای راســت بــر افـاق نـعـمـتــی طــایـل
هـمـین طـریق نـگـه دار و خـیر کـن کـامـروزبــه بــوی رحــمـت فـردا عـمـل کـنـد عـامـل
کـسـی کـه تـخـم نکـارد چـه دخـل بـردارد؟بــپــاش دانـه عــاجــل کــه بــرخــوری آجــل
تو نیک بـخت شوی در میان وگرنه بسستخـــدای عـــزوجـــل رزق خـــلــق را کــافـــل
ثــنــای طــال بــقــا هـیـچ فــایـدت نـکــنــدکــه در مــواجــهــه گــویـنــد راکــب و راجــل
بـلـی ثـنـای جـمـیـل آن بـود کـه در خـلـوتدعـای خـیـر کـنـنـدت چــنـانـکـه در مـحــفـل
همیشـه دولت و بـخـتـت رفـیق بـاد و قرینمــراد و مــطــلــب دنــیــا و آخــرت حـــاصــلپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.