ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»پند و موعظة

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 20:59 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
تـوانـگـری نـه بـه مـالـسـت پـیش اهـل کـمـالکـه مال تـا لـب گـورسـت و بـعـد از آن اعـمال
مـن آنچـه شـرط بـلـاغـسـت بـا تـو مـی گـویمتـو خـواه از سـخـنـم پـنـد گـیـر و خـواه مـلـال
مــحـــل قــابـــل و آنــگــه نــصــیــحـــت قــائلچو گوش هوش نباشد چه سود حسن مقال
به چشم و گوش و دهان آدمی نباشد شخصکـه هـسـت صـورت دیـوار را هـمـیـن تــمـثـال
نصـیحـت همه عـالـم چـو بـاد در قـفـس اسـتبــه گــوش مــردم نــادان چــو آب در غــربــال
دل ای حــکــیـم دریـن مـعــبــر هـلــاک مـبــنـدکــه اعــتــمــاد نـکــردنـد بــر جــهـان عــقــال
مــکـــن بـــه چـــشـــم ارادت نــگــاه در دنــیــاکه پـشـت مار بـه نقش اسـت و زهر او قتـال
نــه آفـــتـــاب وجـــود ضـــعـــیــف انـــســـان راکــه آفــتـــاب فــلــک را ضــرورتـــســـت زوال
چــنـان بــه لـطــف هـمـی پــرورد کـه مـرواریـددگر بـه قـهر چـنان خـرد می کـند که سـفـال
بــرفــت عــمــر و نــرفــتــیــم راه شــرط و ادببـه راستـی که بـه بـازی بـرفت چـندین سال
کنون که رغـبـت خـیرسـت زور طـاعـت نیسـتدریـغ زور جـوانـی کـه صـرف شـد بــه مـحـال
زمــان تــوبـــه و عــذرســت و وقــت بـــیــداریکـه پــنـج روز دگـر مـی رود بــه اسـتــعـجــال
کـنـون هـوای عــمـل مـی زنـد کـبــوتــر نـفـسکه دسـت جـور زمانش نه پـر گذاشت نه بـال
چـنـان شـدم کـه بـه انـگـشـت مـی نـمـاینـدمنـمـاز شـام کـه بــر بــام مـی روم چـو هـلـال
وصــال حــضــرت جــان آفــریــن مــبـــارک بــادکــه دیــر و زود فــراق اوفــتــد دریــن اوصــال
بـــه زیــر بـــار گــنــه گـــام بـــرنــمــی گــیــرمکــه زیـر بــار بــه آهــســتــگــی رود حــمــال
چـنـین گـذشـت کـه دیـگـر امـیـد خـیـر نـمـانـدمـگــر بــه عــفــو خــداونـد مـنـعــم مـتــعــال
بــــزرگـــوار خــــدایـــا بــــه حــــق مـــردانـــیکـه عـارفـان جـمـیـل انـد و عـاشـقـان جـمـال
مـبــارزان طـریـقـت کـه نـفـس بــشـکـسـتــنـدبــه زور بـــازوی تــقــوی و لــلــحــروب رجــال
یــقـــدســـون لــه بـــالــخـــفـــی والــاعـــلــانیــســـبـــحـــون لـــه بـــالـــغـــدو والـــاصـــال
مــراد نــفـــس نــدادنــد ازیــن ســـرای غـــرورکـه صـبـر پـیش گـرفـتـنـد تـا بـه وقـت مـجـال
قـفـا خـورنـد و مـلـامـت بـرنـد و خـوش بـاشـندشـــب فـــراق بـــه امــیــد بـــامـــداد وصـــال
بـه سـر سـینه این دوسـتـان عـلی الـتـفـصـیلکه دست گیری و رحمت کنی علی الاجـمال
رهــی نــمــی بــرم و چــاره ای نــمــی دانــمبــجــز مـحــبــت مـردان مـســتــقـیـم احــوال
مـرا بـه صـبــحـت نـیـکـان امـیـد بــسـیـارسـتکــه مـایـه داران رحــمـت کــنـنـد بــر بــطــال
بـــود کــه صــدرنــشــیــنــان بـــارگــاه قــبــولنـظــر کــنـنــد بــه بــیـچــارگــان صــف نـعــال
تـــوقــعــســـت بـــه انــعــام دائم الــمــعــروفز بــهـر آنـکــه نـه امــروز مـی کــنـد افــضــال
هـمـیـشـه در کـرمـش بـوده ایم و در نـعـمـشاز آســتـــان مــربـــی کــجــا رونــد اطــفــال؟
سؤال نــیــســت مــگــر بــر خــزائن کــرمــشسؤال نیز چـه حـاجـت که عالمست بـه حـال
مـن آن ظــلـوم جــهـولــم کــه اولـم گــفــتــیچـه خـواهـی از ضـعـفـا ای کـریم و از جـهـال
مــرا تــحــمــل بــاری چــگــونــه دســت دهــدکـه آسـمـان و زمـیـن بــرنـتــافـتـنـد و جـبــال
ثــنـای عــزت حــضــرت نـمــی تــوانـم گــفــتکـه ره نمـی بـرد آنـجـا قـیاس و وهم و خـیال
خـتـام عـمر خـدایا بـه فـضـل و رحـمت خـویشبـه خـیـر کـن کـه هـمـینـسـت غـایـت الآمـال
بــر آســتــان عــبـــادت وقــوف کــن ســعــدیکـه وهم مـنـقـطـعـسـت از سـرادقـات جـلـالپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.