ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ستایش امیرانکیانو

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 12:59 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
بـسـی صـورت بـگـردیدسـت عـالموزیـن صــورت بــگـردد عــاقـبــت هـم
عــمــارت بــا ســرای دیـگــر انــدازکـه دنیا را اسـاسـی نیسـت محـکـم
مثال عمر، سر بر کرده شمعیستکـه کــوتــه بــاز مـی بــاشــد دمـادم
و یــا بـــرف گــدازان بــر ســر کــوهکزو هر لحـظـه جـزوی می شـود کم
بــســا خــاکــا بــه زیـر پــای نـادانکه گر بازش کنی دستست و معصم
نه چـشـم طامع از دنیا شـود سـیرنـه هـرگـز چـاه پـر گـردد بـه شـبــنـم
گــل فــرزنـد آدم خــشــت کــردنـدنــمـــی جـــنـــبـــد دل فـــرزنـــد آدم
بـه سیم و زر نکونامی بـه دست آرمـنـه بـر هـم کـه بـرگـیرنـدش از هـم
فــریـدون را ســرآمـد پــادشــاهـیسـلـیمان را بـرفـت از دسـت، خـاتـم
بـه نـیشـی مـی زنـد دوران گـیتـیکـه آن را تـا قـیامـت نـیسـت مـرهـم
وفـاداری مـجـوی از دهـر خـونـخـوارمـحــالـسـت انـگـبــیـن در کـام ارقـم
بــه نــقــل از اوســتــادان یـاد دارمکـه شـاهان عـجـم کـیخـسـرو و جـم
ز ســوز ســیـنــه فــریـاد خــوانــانچـنـان پــرهـیـز کـردنـدی کـه از سـم
که موران چـون بـه گرد آیند بـسـیاربــه تـنـگ آیـد روان در حـلـق ضـیـغـم
و مــا مــن ظــالــم الــا و یــبـــلــیو ان طــال الــمــدی یـومــا بــاظــلــم
سـخـن را روی در صـاحـبـدلانسـتنــگــویـنــد از حــرم الــا بــه مــحــرم
حـرامـش بـاد مـلـک و پـادشـاهـیکـه پـیشـش مـدح گـوینـد از قـفـا ذم
عـروس زشـت زیبـا چـون تـوان دیدوگـر بــر خــود کــنـد دیـبــای مـعــلـم
اگـر مـردم هـمـیـن بـالـا و ریـشـنـدبـه نـیـزه نـیـز بــربــسـتـسـت پـرچـم
سـخـن شـیـریـن بـود پـیـر کـهـن رانــدانــم بــشــنــود نــوئیــن اعــظــم
جــهـان ســالــار عــادل انــکــیـانــوســپــهــدار عــراق و تــرک و دیــلــم
کــه روز بــزم بــر تــخــت کــیـانــیفــریــدونــســـت و روز رزم رســـتـــم
چـنین پـند از پـدر نشـنوده بـاشـیالـا گـر هـوشـمـنـدی بــشـنـو از عـم
چـو یزدانت مکـرم کرد و مخـصـوصچــنـان زی در مـیـان خــلــق عــالــم
کـه گـر وقـتـی مـقـام پـادشـاهـیتنـبــاشـد، هـمـچـنـان بـاشـی مـکـرم
نه هر کس حق تواند گفت گستـاخسـخـن ملکیسـت سـعدی را مسلم
مـقـامـات از دو بـیرون نیسـت فـردابــهــشــت جــاودانــی یــا جــهــنــم
بــکــار امــروز تــخــم بــیـک نـامـیکــه فــردا بــرخــوری والــلــه اعــلــم
مدامت بخت و دولت همنشین بـادبــه دولـت شـادمـان از بــخــت خــرم
بـه دسـت راسـت قـید بـاز اشـهببــه دسـت چـپ عـنـان خـنـگ ادهـم
سـر سـالـت مـبـارک بـاد و میمـونســعــادت هـمـره و اقــبــال هـمــدم
مـحـرم بـر حـسـود ملـک و جـاهتکــه مــانــد زنـده تــا دیـگــر مــحــرمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.