ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در تهنیت اتابک مظفرالدین سلجوقشاه ابن سلغر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 13:00 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
خدای را چـه تـوان گفت شکر فضل و کرمبـــدیــن نــظـــر کــه دگــربـــاره کـــرد بـــر عـــالــم
بـه دور دولـت سـلجـوقـشـاه سـلغـرشـاهخــــدایـــگـــان مـــعــــظــــم اتــــابــــک اعـــظــــم
ســر مـلـوک زمـان پــادشــاه روی زمـیـنخـــلـــیـــفـــه پــــدر و عـــم بــــه اتـــفـــاق اعـــم
زمــیــن پـــارس دگــر فــر آســـمــان داردبــه مـاه طــلــعــت شــاه و ســتــارگــان حــشــم
یکـی بـه حـضـرت او داغ خـادمی بـر روییـکــی بــه خــدمـت او دســت بــنـدگــی بــر هـم
بـه قـبـله کرمش روی نیکخـواهان راسـتبــه خــدمـت حــرمـش پــشـت پــادشـاهـان خــم
هـنـوز کـوس بــشـارت تــمـام نـازده بــودکــه تــهــنــیـت بــه دیــار عــرب رســیـد و عــجــم
ز سـر نـهـادن گـردن کـشـان و ســالـارانبـــر آســـتـــان جـــلــالــش نــمــانــد جـــای قــدم
سـپـاس بـار خـدایی کـه شـکـر نعـمت اوهــــزار ســــال کــــم از حــــق او بـــــود یــــک دم
خوشست بـر دل آزادگان جـراحت دوستبـه حـکـم آنـکـه همـش دوسـت مـی نـهـد مـرهم
شـب فـراق بــه روز وصـال حــامـلـه بــودالــم خــوشــســت بــه انــدیـشــه شــفــای الــم
دگـر خــلـاف نـبــاشــد مـیـان آتــش و آبدگـــر نـــزاع نــیــفـــتـــد مـــیــان گـــرگ و غـــنــم
ز سـایه عـلـم شـیـر پـیـکـرش نـه عـجـبکـه لـرزه بــر تــن شــیـران فـتــد چــو شـیـر عـلـم
اگـر دو دیـده دشــمـن نـمـی تــوانـد دیـدکـه دوســتــان هـمـه شــادنـد، گـو بــمـیـر از غــم
وجــود هـر کــه نــخــواهـد دوام دولــت اواســـیـــر بــــاد بــــه زنـــدان ســــاکـــنـــان عـــدم
شـها بـه خـون عدو ریخـتـن شـتـاب مکنکـه خـود هلـاک شـوند از حـسـد بـه خـون شـکـم
هر آنکه چون قلمت سر بـه حکم بـر ننهددو نـیـمـه بـاد سـرش تـا بـه سـینـه هـمـچـو قـلـم
چنان بـه عهد تو مشتاق بـود نوبـت ملککــه تــشــنـگـان بــه فــرات و پــیـادگـان بــه حــرم
بـه حلق خلق فرو ریخت شربـتی شیرینزدنــد بـــر دل بـــدگـــوی ضـــربـــتـــی مــحـــکـــم
جــهـان نـمــانـد و آثــار مــعــدلــت مــانـدبــه خــیـر کـوش و صــلـاح و ســداد و عـفـو و کـرم
کـه ملـک و دولـت اضـحـاک بـی گـناه آزارنــمــانــد و تــا بــه قــیــامــت بـــرو بــمــانــد رقــم
خـطـای بـنده نگـیری کـه مهتـران مـلـوکشــنــیــده انــد نــصــیــحـــت ز کــهــتـــران خــدم
خنک تنی که پس از وی حدیث خیر کنندکـــه جـــز حـــدیــث نــمــی مــانــد از بـــنــی آدم
بـه دولـتـت همـه افـتـادگـان بـلـند شـدندچـــو آفــتـــاب کــه بـــر آســمــان بـــرد شــبـــنــم
مـگـر کـمـیـنـه آحــاد بــنـدگـان ســعــدیکه سعیش از همه بیشست و حظش از همه کم
همیشه خـرمیت بـاد و خیر بـاد که خـلقنـــبـــوده انـــد بـــه ایــام کـــس چـــنـــیــن خـــرم
سری مبـاد که بـر خط بـندگی تـو نیستوگــر بـــود بـــه ســـرنــیــزه بـــاد چـــون پـــرچـــمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.