ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در انتقال دولت از سلغریان به قوم دیگر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 13:00 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
ایـن مـنـتـی بـر اهـل زمـین بـود از آسـمـانوین رحـمـت خـدای جـهـان بـود بـر جـهان
تــا گــرد نـان روی زمـیـن مــنـزجــر شــدنـدگـردن نـهـاده بــر خــط و فـرمـان ایـلـخــان
اقــصــای بــر و بـــحــر بــه تأیــیــد عــدل اوآمــد بـــه تـــیــغ حـــادثـــه دربـــاره امــان
بـوی چـمـن بــرآمـد و بــرف جـبـل گـداخـتگل بـا شکفتـن آمد و بـلبـل بـه بـوسـتـان
آن دور شــد کــه نــاخــن درنــده تــیـز بــودو آن روزگـار رفـت کـه گـرگی کـند شـبـان
بـر بـقـعـه ای که چـشـم ارادت کـند خـدایفـرمـانـدهـی گـمـارد بــر خـلـق مـهـربــان
شـاهی کـه عـرض لشـکـر منصـور اگر دهداز قـیـروان سـپــاه کـشـد تــا بــه قـیـروان
گــر تــاخــتــن بــه لــشــکــر ســیــاره آورداز هــم بـــیــوفــتـــنــد ثـــریــا و فــرقــدان
سـلـطـان روم و روس بـه مـنـت دهد خـراجچـیپـال هند و سـند بـه گردن کشـد قلان
ملکی بـدین مسافت و حکمی بـرین نسقننوشـتـه اند در همـه شـهنـامـه داسـتـان
ای پــادشـاه مـشـرق و مـغـرب بــه اتـفـاقبــل کـمـتـریـنـه بـنـده تـو پـادشـه نـشـان
حـق را بـه روزگـار تـو بـر خـلـق مـنـتـیسـتکـانـدر حــســاب عـقـل نـیـایـد شـمـار آن
در روی دشــمــنـان تــو تــیـری بــیـوفــتــادکـز هیبـت تـو پـشـت بـدادند چـون کـمـان
هر کـه بـه بـندگیت کـمر بـسـت تـاج یافـتبـنـهـاد مـدعـی سـر و بـر سـر نـهاد جـان
بــا شـیـر پــنـجـه کـردن روبــه نـه رای بــودبـاطل خـیال بـسـت و خـلاف آمدش گمان
ســر بــر ســنــان نـیـزه نـکــردیـش روزگــارگـر سـر بـه بـنـدگـی بـنـهادی بـر آسـتـان
گـنـجــشـک را کـه دانـه روزی تــمـام شــداز پــیـش بــاز، بــاز نــیــایـد بــه آشــیــان
نـفــس درنــده، پــنــد خــردمــنـد نـشــنـودبــگـذار تــا درشـت بــیـوبــارد اسـتــخـوان
گـردون سـنـان قـهـر بــه بــاطـل نـمـی زنـدالا کسـی که خـود بـزند سـینه بـر سـنان
اقـبـال نـانـهـاده بـه کـوشـش نـمـی دهـنـدبـر بــام آسـمـان نـتـوان شـد بـه نـردبــان
بــخـت بــلـنـد بــایـد و پــس کـتـف زورمـنـدبـی شـرطه خـاک بـر سـر ملاح و بـادبـان
ای پــادشـاه روی زمـیـن دور از آن تــســتانـدیـشــه کــن تــقــلــب دوران آســمــان
بـیـخـی نـشـان کـه دولـت بـاقـیـت بـردهـدکـاین بـاغ عـمر گاه بـهارسـت و گه خـزان
هر نوبـتـی نظـر بـه یکـی مـی کـند سـپـهرهر مـدتـی زمین بـه یکـی می دهد زمـان
چــون کـام جــاودان مـتــصــور نـمـی شــودخــرم تــنـی کـه زنـده کــنـد نـام جــاودان
نـادان کـه بـخـل مـی کـند و گـنـج مـی نهدمزدور دشمنسـت تـو بـر دوسـتـان فشان
یارب تـو هرچـه رای صـوابـسـت و فعل خـیرانـدر دل وی افـکـن و بــر دسـت وی بـران
آهوی طـبـع بـنده چـنین مـشـک مـی دهدکـز پـارس مـی بـرند بـه تـاتـارش ارمـغـان
بـیهوده در بـسـیط زمـین این سـخـن نرفـتمـردم نمـی بـرنـد کـه خـود مـی رود روان
ســـعـــدی دلـــاوری و زبـــان آوری مــکـــنتــا عـیـب نـشـمـرنـد بــزرگـان خــرده دان
گـر در عــراق نـقــد تــو را بــر مـحــک زنـنـدبـسـیـار زر کـه مـس بـه درآیـد ز امـتـحـان
لـیـکـن بــه حــکـم آنـکـه خـداونـد مـعـرفـتداند کـه بـوی خـوش نتـوان داشـتـن نهان
گر چون بـنفشه سر بـه سخن بـرنمی کنمفـکـر از دلم چـو لاله بـه در می کـند زبـان
چـون غـنچـه عـاقـبـت لبـم از یکـدگر بـرفـتتـا چـون شکوفه پـر زر سرخـم کنی دهان
یــارب دعــای پــیـر و جــوانــت رفــیـق بــادتـا آن زمـان کـه پـیر شـوی دولـتـت جـوان
دســت مــلــوک، لــازم فــتـــراک دولــتـــتچـون پـای در رکاب کنی بـخـت هم عـنان
در اهــتـــمــام صـــاحـــب صـــدر بـــزرگــوارفــرمــانـروای عــالــم و عــلــامــه جــهـان
اکفی الکفاة روی زمین شمس ملک و دینجــانــب نــگــاه دار خــدای و خــدایــگــان
صدر جـهان و صاحـب صاحبـقران که هستقــدر مــهـان روی زمـیـن پــیـش او مـهـان
گـر مـقـتــضــی نـحــو نـبــودی نـگـفـتــمـیبــا بــحــر کـف او خـبــر کـان و اسـم کـان
نـظــم مــدیـح او نـه بــه انــدازه مــنـســتلـیکـن رواسـت نظـم لـالـی بـه ریسـمـان
ای آفــتــاب مـلــک، بــســی روزهـا بــتــابوی سـایـه خـدای بـسـی سـالـهـا بـمـان
خـالـی مبـاد گـلـشـن خـضـرای مجـلـسـتز آواز بــلـبــلــان غــزل گــوی مـدح خــوان
تـا بـر درت بـه رسـم بـشـارت هـمـی زنـنـددشمن به چوب تا چو دهل می کند فغانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.