ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع دوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:00 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
تـو را که گفـت که بـرقـع بـرافـکـن ای فـتـانکـه مـاه روی تـو ما را بـسـوخـت چـون کـتـان
پری که در همه عالم به حسن موصوفستز شــرم چــون تــو پــریـزاده مـی رود پــنـهـان
بـه دسـتـهـای نـگـاریـن چـو در حـدیـث آبـیهــزار دل بـــبـــری زیــنــهــار ازیــن دســتــان
دل از جـفـای تـو گـفـتـم بـه دیـگـری بـدهـمکسـم بـه حـسن تـو ای دلسـتـان نداد نشان
لـبــان لـعــل تــو بــا هـر کـه در حــدیـث آیـدبـه راسـتـی که ز چـشـمش بـیوفـتـد مرجـان
اگـر هـزار جــراحـت کـنـی تــو بــر دل ریـشدوای درد مــنــســـت آن دهــان مــرهــم دان
عـوام خــلـق بــه انـگـشـت مـی نـمـایـنـدممـن از تــعــجــب انـگـشــت فــکــر بــر دنـدان
امـیـد وصــل تــو جــانـم بــه رقــص مـی آردچــو بــاد صــبــح کــه در گـردش آورد ریـحــان
ز خــلـق گـوی لـطـافـت تــو بــرده ای امـروزکه دل بـه دست تـو گوییست در خـم چـوگان
چـنـانـکـه صـاحـب عـادل عـلـاء دولـت و دینبـه دسـت فـتـح و ظـفـر گـوی دولـت از میدان
جــمـال عــالــم و انـســان عــیـن اهـل ادبکـه هـیـچ عـیـن نـدیـدسـت مـثــل او انـسـان
بــروج قـصـر مـعـالـیـش از آن رفـیـع تـرسـتکــه تــیـر وهـم بــرون آیـد از کــمــان گــمــان
مـن ایـن سـخـن نـه سـزاوار قـدر او گـفـتــمکه سـعی در همه یابـی بـه قدر وسع و تـوان
چـو مصطفی که عبـارت بـه فهم وی نرسـدولـی مـبــالـغـه خــویـش مـی کـنـد حــســان
بــضــاعـت مـن و بــازار عـلـم و حــکـمـت اومـثــال قـطـره و دجـلـسـت و دجـلـه و عـمـان
ســر خــجــالــتــم از پــیـش بــرنــمــی آیــدکـه در چـگـونـه بـه دریا بـرنـد و لـعـل بـه کـان
اگــر نــه بـــنــده نــوازی از آن طــرف بــودیمـن این شـکـر نفـرسـتـادمی بـه خـوزسـتـان
مـتــاع مـن کـه خـرد در بــلـاد فـضـل و ادب؟حــکـیـم راه نـشــیـن را چــه وقــع در یـونـان؟
ولـیک بـا هـمـه جـرمـم امـیـد مـغـفـرتـسـتکــه تــره نــیــز بــود بـــر مــوایــد ســلــطــان
مـرا قـبــول شـمـا نـام در جــهـان گـسـتــردمــرا بــه صــاحــب دیـوان عــزیــز شــد دیـوان
مـلـاذ اهـل دل امـروز خــانـدان شــمـاســتکــه بــاد تــا بــه قــیـامـت بــه دولــت آبــادان
ز مـال و مـنـصـب دنـیـا جـز این نـمـی مـانـدمــیــان اهــل مــروت کـــه یــاد بـــاد فـــلـــان
سـرای آخـرت آبــاد کـن بــه حــسـن عـمـلکــه اعــتــمـاد بــقــا را نـشــایـد ایـن بــنـیـان
حـیات مانده غـنیمت شـمر کـه بـاقـی عـمرچـو بـرف بـر سـر کـوهـسـت روی در نـقـصـان
بـمـرد و هیچ نبـرد آنکـه جـمـع کـرد و نخـوردبـخـور بـبـخـش بـده ای کـه مـی تـوانـی هان
چو خیری از تـو بـه غیری رسد فتوح شناسکه رزق خویش به دست تو می خورد مهمان
کـرم بــه جـای خـردمـنـد کـن چـو بــتـوانـیکـه ابــر گـم نـکــنـد بــر زمـیـن خــوش بــاران
سـخـن دراز کـشـیـدم بــه اعـتــمـاد قـبــولکـه رحـمـت تـو بـبـخـشـد هـزار ازین عـصـیان
مـرا کـه طـبــع سـخـنـگـوی در حــدیـث آمـدنه مرکـبـیسـت که بـازش تـوان کـشـید عـنان
اگـر سـفـیـنـه شـعـرم روان بــود نـه عـجـبکـه مـی رود بــه ســرم از تــنـور دل طــوفـان
تــو کـوه جـودی و مـن در مـیـان ورطـه فـقـرمـگـر بــه شـرطـه اقـبــالـت اوفـتـم بــه کـران
دو چــیـز خــواهـمـت از کـردگـار فــرد عــزیـزدوام دولـــت دنـــیـــا و خـــتـــم بـــر ایــمـــان
خــلــاف نـیـســت در آثــار بــر و مـعــروفــتکــه دیـر ســال بــمـانـد تــو دیـرســال بــمـان
فـلـک مـسـاعـد و اقـبـال یـار و بـخـت قـریـنتــنــت درســت و امــیــدت روا و حــکــم روان
ز نـــائبـــات قـــضـــا در پـــنـــاه بـــارخـــدایز حــــادثــــات قـــران در حــــمـــایـــت قـــرآن
همای معـدلـتـت سـایه کـرده بـر سـر خـلقبــه بـــوم حــادثــه بــوم مــخــالــفــان ویــران
بـدین دو مصـرع آخـر کـه خـتـم خـواهم کـردامید هست بـه تـحـسین و گوش بـر احـسان
دو چـیز حـاصـل عـمـرسـت نـام نیک و ثـوابوزیــن دو درگــذری کــل مــن عــلــیـهــا فــانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.