ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ستایش صاحب دیوان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 13:01 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
تـبـارک الـلـه از آن نـقـشـبـنـد مـاء مـهـیـنکه نقش روی تو بستست و چشم و زلف و جبین
چـنـانـکـه در نـظـری در صـفـت نـمـی آیـیمـنـت چـه وصـف بــگـویـم تــو خـود در آیـنـه بــیـن
مـه از فـروغ تــو بــر آسـمـان نـمـی تــابــدچــه جــای مـاه کــه خــورشــیـد لــایـکــاد یـبــیـن
خـدای تـا گل آدم سرشت و خـلق نگاشتســلــالــه ای چــو تــو دیـگــر نــیـافــریـد از طــیـن
نـه در قـبـیـلـه آدم کـه در بـهـشـت خـدایبــدیــن کــمــال نــبــاشــد جــمــال حــورالــعــیـن
چــنــیـن درخــت نــرویــد ز بــوســتــان ارمچــنــیــن صــنــم نــبـــود در نــگــارخــانــه چــیــن
مـگـر درخـت بــهـشـتــی بــود کـه بــار آردشـــکــوفـــه گــل و بـــادام و لــالــه و نــســـریــن
ز بـس که دیده مشتـاق در تـو حـیرانسـتتــرنـج و دســت بــه یـک بــار مـی بــرد ســکـیـن
طـریق اهل نظـر خـامـشـی و حـیرانیسـتکـه در نـهـایـت وصـفـت نـمـی رســد تــحــسـیـن
حـکـایـت لـبــت انـدر دهـان نـمـی گـنـجــدلــب و دهــان نــتـــوان گـــفـــت در درج ثـــمــیــن
گــر ابــن مـقــلــه دگــربــار بــا جــهـان آیـدچـنـانـکـه دعـوی مـعـجـز کـنـد بــه سـحـر مـبـیـن
بــه آب زر نـتــوانـد کـشـیـد چــون تــو الـفبــه سـیـم حـل نـنـویـسـد مـثــال ثـغـر تــو سـیـن
بـیا بـیا کـه بـه جـان آمـدم ز تـلـخـی هجـربــگـوی از آن لـب شــیـریـن حــکـایـتــی شـیـریـن
تـرنـجـبـیـن وصـالـم بـده کـه شـربـت صـبـرنــمــی کـــنــد خـــفـــقـــان فؤاد را تـــســـکــیــن
دریـغ اگـر قــدری مـیـل از آن طــرف بــودیکزین طـرف همه شـوقـسـت و اضـطـراب و حـنین
تـو را سـریـسـت کـه بـا مـا فـرو نـمـی آیـدمـرا سـری کـه حــرامـســت بــی تــو بــر بــالـیـن
میان حـظ من و دشـمنانت فـرقـی نیسـتمـنـت بـه مـهـر هـمـی مـیـرم و حـسـود بـه کـیـن
اگـر تـو بـر دل مـسـکـین مـن نـبـخـشـاییچــه لـازمـســت کـه جــور و جــفـا بــرم چــنـدیـن
بــه صــدر صــاحــب دیـوان ایــخــان نــالــمکــه در ایـاســه او جــور نـیـســت بــر مـســکـیـن
خــدایــگــان صــدور زمــان و کــهــف امــانپـــنــاه مــلــت اســلــام شــمــس دولــت و دیــن
جـمال مشرق و مغرب، صلاح خـلق خـدایمــشـــیــر مــمــلـــکـــت پـــادشـــاه روی زمــیــن
که اهل مشـرق و مغرب بـه شکر نعمت اوچــو اهـل مـصـر بــه احــســان یـوسـفـنـد رهـیـن
بـسـی نـمـانـد کـه در عـهد رأی و رأفـت اوبــه یـک مــقــام نـشــیـنـنـد صــعــوه و شــاهـیـن
ز گــوســپــنــد بــدوزد، رعــایــت نــظــرشدهـــان گـــرگ و بـــدرد دهـــان شـــیـــر عـــریـــن
معـین خـیر و مـطـیع خـدای و ناصـح خـلـقبـــه رای روشـــن و فـــکـــر بـــلــیــغ و رای رزیــن
زهـی بــه سـایـه لـطـف تــو خــلـق را آرامخـــهـــی بـــه قـــوت رای تـــو مـــلـــک را آیــیـــن
گــر اقــتــضــای زمــان دور بــاز ســرگــیـردبـــنــات دهــر نــزایــنــد بـــهــتـــر از تـــو بـــنــیــن
تـو آن یـگـانـه دهـری کـه در وسـاده حـکـمبــه از تــو تــکـیـه نـکـردســت هـیـچ صـدرنـشـیـن
چـو فـیض چـشـمه خـورشـید بـامداد پـگاهکــه در تـــمــوج او مــنــطــمــس شـــود پـــرویــن
فـروغ رای تــو مـصــبــاح راهـهـای مـخــوفعــنـان عــزم تــو مــفــتــاح مـلــکــهـای حــصــیـن
خدای، مشرق و مغرب بـه ایلخـان دادستتــو بــر خــزایــن روی زمــیــن حــفــیــظ و امــیــن
قـضــا مـوافــق رایـت بــود کـه نـتــوان بــودخــلــاف رای تــو رفــتــن مــگــر ضــلــال مــبــیــن
مـخـالـفـان تـو را دسـت و پـای اسـب مرادبــریـده بــاد کــه بــی دســت و پــای بــه تــنــیـن
تـمـام ذکـر تـو ناگـفـتـه خـتـم خـواهم کـردکـه خـوض کـردم و دسـتــم نـمـی دهـد تــبــیـیـن
لئن مــدحــتــک ســبــعــیـن حــجــت دأبــالــمـا اقــتــدرت عــلـی واحــد مـن الــســبــعــیـن
کـمال فـضـل تـو را من بـه گـرد می نرسـممـگـر کـسـی کـند اسـب سـخـن بـه زین بـه ازین
ورای قـدر مـنـسـت الـتــفـات صـدر جــهـانکـه ذکـر بــنـده مـخــلـص کـنـد عــلـی الـتــعـیـیـن
بــرای مـجـلـس انـسـت گـلـی فـرسـتـادمکــه رنــگ و بــوی نــگــردانــدش مــرور ســنــیــن
تـو روی دخـتـر دلـبـند طـبـع مـن بـگـشـایکــه پـــیــر بـــود و نــدادم بـــه شــوهــر عــنــیــن
بـه زنده می کـنم از ننگ وصـلتـش در گـورکــه زشــت خــوب نــگــردد بــه جــامــه رنــگــیـن
اگــر نـه بــنــده نــوازی از آن طــرف بــودیکـه زهره داشـت کـه دیبـا بـرد بـه قـسـطـنـطـین؟
که می بـرد بـه عراق این بـضـاعـت مزجـاةچـنانکـه زیره بـه کـرمـان بـرند و کـاسـه بـه چـین؟
تــو را شــمـامـه ریـحــان مـن کــه یـاد آوردکــه خــلــق از آن طــرف آرنـد نـافــه مـشــکــیـن؟
چــه لـایـق مـگـســانـسـت بــامـداد بــهـارکــه در مــقــابــلــه بــلــبــلــان کــنــنــد طــنـیـن؟
که نشر کرده بـود طی من در آن مجـلس؟کــه بـــرده بـــاشــد نــام ثـــری بـــه عــلــیــیــن؟
بـه شـکـر بـخـت بـلند ایسـتـاده ام کـه مرابـه عـمـر خـویـش نـکـردسـت هـرگـز این تـمـکـین
مـیـان عـرصـه شــیـراز تــا بــه چــنـد آخــرپـــیــاده بـــاشــم و دیــگــر پـــیــادگــان فــرزیــن؟
چـو بـیدبـن که تـناور شود بـه پـنجـه سـالبـــه پــنــچ روز بـــه بـــالــاش بـــردود یــقــطــیــن
ز روزگـار بـه رنـجـم چـنـانکـه نـتـوان گـفـتبـــه خـــاک پـــای خـــداونـــد روزگـــار، یـــمـــیــن
بـلـی بـه یک حـرکـت از زمـانـه خـرسـنـدمکـه روزگـار بــه ســر مـی رود بــه شــدت و کـیـن
دوای خـسـتـه و جـبـر شکستـه کس نکندمـگـر کـســی کـه یـقــیـنـش بــود بــه روز یـقـیـن
یـقــیـن قــلــبــی انـی انـال مــنـک غــنـیولـــایــزال یــقـــیــنـــی مـــن الـــهـــوان یــقـــیــن
سـخـن بـلـنـد کـنـم تـا بـر آسـمـان گـوینـددعــــای دولـــت او را فــــرشــــتــــگـــان آمـــیـــن
هـمـیـشـه خـاتـم اقـبـال در یـمـیـن تـو بـادبــه عـون ایـزد و در چــشــم دشــمـنـانـت نـگـیـن
بـه رغـم دشـمـن و اعـجـاب دوسـتـان بـاداهمـیشـه چـشـمـه رزقـت مـعـین و بـخـت مـعـین
حزین نشسته حسودان دولتت همه سالتـــو گــوش کـــرده بـــر آواز مــطـــربـــان حـــزیــن
مـبــاد دشـمـنـت انـدر جـهـان وگـر بــاشـدبــه زنـدگــانـی در ســجــن و مــرده در ســجــیـن
دوان عـیـش تــو بــادا پــس از هـلـاک عـدوچـنـانـکـه پـیش تـو دف مـی زنـنـد و خـصـم دفـین
ز دوســتــان تــو آواز رود و بـــانــگ ســرودبــر آســمــان شــده وز دشــمـنـان زفــیـر و انـیـن
هـزار سـال جـلـالـی بــقـای عـمـر تــو بــادشــهــور آن هــمــه اردی بــهــشــت و فــروردیــنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.