ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»درستایش اتابک مظفرالدین سلجوقشاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:01 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
در بــهـشــت گــشــادنـد در جــهـان نـاگــاهخـدا بـه چـشـم عـنایت بـه خـلق کرد نگاه
امـیـد بــسـتــه بــرآمـد صـبــاح خــیـر دمـیـدبـه دور دولـت سـلـجـوقـشـاه سـلـغـرشـاه
چــو مـاه روی مـســافــر کـه بــامـداد پــگـاهدرآیـــد از در امـــیـــدوار چـــشـــم بـــه راه
شـمـایـلـی کـه نـیـایـد بــه وصـف در اوهـامخـصـایصـی کـه نـگـنـجـد بـه ذکـر در افـواه
خـــدایــگــان مــعـــظـــم اتـــابـــک اعــظـــمســر مــلــوک زمــان نــاصــر عــبـــادالــلــه
شـهنـشـهی کـه زمـین از فـروغ طـلـعـت اومنورسـت چـنان کـاسـمان بـه طـلعـت ماه
خـجـسـتـه روزی خـرم کـسـی که بـاز کـنندبــه روی دولـت و بــخــتــش در فـرج نـاگـاه
که چشم داشت که یوسف عزیز مصر شوداســیــر بـــنــد بـــلــای بـــرادران در چــاه؟
شــب فــراق نـمـی بــایـد از فــلــک نـالــیـدکـه روزهای سـپـیدسـت در شـبـان سـیاه
هر آنکه بـر در بـخـشـایش خـدای نشـسـتبــه عــاقــبــت نـرود نــاامــیـد ازیـن درگــاه
زمـانـه بــر سـر آنـسـت اگـر خــطـایـی کـردکه بعد از این همه طاعت کند به عذر گناه
خـــدای عـــمـــر درازت دهــاد چـــنـــدانــیکـه دسـت جـور زمـان از زمـین کـند کـوتـاه
بــه گـرد خــیـمـه اسـلـام شـقـه ای بــزنـیکــه کــهــربـــا نــتـــوانــد ربـــود پـــره کــاه
مـراد ســعـدی از انـشـاء زحــمـت خــدمـتنصـیحـتـسـت بـه سـمع قبـول شـاهنشـاه
دوام دولــت و آرام مــمــلــکـــت خـــواهــیثـبـوت راحـت و امـن و مـزید رفـعـت و جـاه
کمر بـه طاعت و انصـاف و عدل و عفو بـبـندچـو دسـت منت حـق بـر سـرت نهاد کـلـاه
تــو روشــن آیـنـه ای ز آه دردمــنـد بــتــرسعــزیـز مـن، کـه اثــر مـی کـنـد در آیـنـه آه
مــعــلــمــان بــدآمــوز را ســخــن مــشــنـوکـه دیـر سـال بـمـانـی بـه کـام نـیکـوخـواه
دعــای زنــده دلــانــت رفــیـق بــاد و قــریـنخــدای عــالــمـیـانـت نـصــیـر بــاد و پــنـاهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.