ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در پند و ستایش

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:02 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
بـــزن کــه قــوت بـــازوی ســـلــطـــنــت داریکـه دسـت همـت مردانت می دهد یاری
جهان گشای و عدو بند و ملک بخش و ستانکـه در حـمـایـت صـاحـبــدلـان بــسـیـاری
گـرت بـه شـب نـبــدی سـر بـر آسـتـانـه حـقکـیت بـه روز مـیسـر شـدی جـهانـداری؟
بـه دولـت تـو چـنـان ایمـنـسـت پـشـت زمـینکــه خــلـق در شــکــم مـادرنـد پــنـداری
بــه زیـر سـایـه عـدل تــو آسـمـان را نـیـسـتمجـال آنکـه کـند بـر کـسـی سـتـمکـاری
کـف عـطـای تـو گـر نـیسـت ابـر رحـمـت حـقچه نعمت است که بر بر و بحر می بـاری
مــدیـح، شــیـوه درویـش نـیـســت تــا گــویـممــثــال بـــحــر مــحــیــطــی و ابــر آذاری
نـگـویـمـت کـه بــه فــضــل از کـرام مـمـتــازینگـویمت کـه بـه عـدل از ملـوک مخـتـاری
وگـرچـه این همـه هسـتـی، نصـیحـت اولـیتـرکه پند، راه خلاص است و دوستی بـاری
بــه سـعـی کـوش کـه نـاگـه فـراغـتـت نـبــودکـه سـر بـخـاری اگـر روی شـیر نر خـاری
خـــدای یــوســـف صــدیــق را عــزیــز نــکــردبـه خـوب رویی، لـیکـن بـه خـوب کـرداری
شکوه و لشکر و جـاه و جـمال و مالت هسـتولــی بــه کــار نـیـایـد بــجــز نـکــوکــاری
چـه روزها بـه شـب آورده ای بـه راحـت نفسچه بـاشد ار بـه عبـادت شبی به روز آری
کــه پــیـش اهـل دل آب حــیـات در ظــلــمـاتدعــای زنـده دلـانـســت در شــب تــاری
خــدای ســلــطــنــتــت بــر زمــیـن دنــیــا دادز بــهــر آنــکــه درو تــخــم آخــرت کــاری
بـه نـیک و بـد چـو بـبـایـد گـذاشـت این بـهـتـرکـه نـام نـیک بـه دسـت آوری و بـگـذاری
پـس از گـرفـتـن عـالـم چـو کـوچ خـواهـد بــودرواسـت گـر همـه عـالـم گـرفـتـه انگـاری
صـراط راسـت کـه دانـد در آن جــهـان رفـتــن؟کسی که خو کند اینجا به راست رفتاری
جـهان سـتـانی و لشکرکشی چـه مانندسـتبــه کـامـرانـی درویـش در سـبــکـبــاری؟
بـه بــنـدگـی سـر طـاعـت بـنـه کـه بــربــایـیبـه رفـعـت از سـر گـردون، کـلـاه جـبـاری
چــو کـار بــا لـحــد افـتــاد هـر دو یـکـســانـنـدبــزرگــتــر مـلــک و کــمــتــریـنـه بــازاری
وریـن گــدا بــه مـثــل نـیـکــبــخــت بــرخــیـزدبــدان امــیـر اجــلــش دهـنــد ســالــاری
تـو را که رحمت و دادست و دین، بـشارت بـادکه جـور و ظـلم و تـعـدی ز خـلق بـرداری
بـقـای مـمـلـکـت انـدر وجـود یـک شـرطـسـتکه دسـت هیچ قـوی بـر ضـعـیف نگماری
بــه دولـتــت عـلـم دیـن حــق فـراشــتــه بــادبـه صـولـتـت عـلـم کـفـر در نـگـونـسـاری
چـنـانکـه تـا بـه قـیامـت کـسـی نشـان نـدهدبــجـز دهـانـه فـرنـگـی و مـشـک تـاتـاری
هـزار ســال نــگــویـم بــقــای عــمــر تــو بــادکـه این مـبـالـغـه دانم ز عـقـل نشـمـاری
هـمـیـن سـعـادت و تــوفـیـق بــر مـزیـدت بــادکه حـق گزاری و بـی حق کسی نیازاریپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.