ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در پند و اندرز

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:02 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
ای نـفـس اگـر بــه دیـده تــحـقـیـق بــنـگـریدرویـشــی اخــتــیـار کــنـی بــر تــوانـگــری
ای پــادشــاه شــهـر چــو وقـتــت فـرا رســدتـــو نــیــز بـــا گــدای مــحـــلــت بـــرابـــری
گــر پــنـج نـوبــتــت بــه در قــصــر مـی زنـنـدنــوبــت بــه دیــگــری بــگــذاری و بــگــذری
دنـیـا زنـیسـت عـشـوه ده و دلـسـتـان ولـیکبـا کـس بـه سـر همی نبـرد عـهد شـوهری
آهـسـتـه رو کـه بـر سـر بـسـیار مـردمـسـتایـن جــرم خـاک را کـه تــو امـروز بــر سـری
آبـسـتـنی کـه این همـه فـرزند زاد و کـشـتدیـگــر کــه چــشــم دارد ازو مـهـر مــادری؟
ایـن غـول روی بــســتــه کـوتــه نـظـر فـریـبدل مــی بــرد بــه غــالــیـه انـدوده چــادری
هـاروت را کـه خـلـق جـهـان سـحـر ازو بــرنـددر چـه فـکـنـد غـمـزه خـوبــان بـه سـاحـری
مردی گمان مبر که به پنجه است و زور کتفبــا نـفـس اگـر بــرآیـی دانـم کـه شــاطــری
بــا شـیـر مـردیـت سـگ ابــلـیـس صـیـد کـردایـن بـی هـنـر بـمـیـر کـه از گـربـه کـمـتـری
هـشــدار تــا نــیـفــکــنــدت پــیـروی نــفــسدر ورطــه ای کــه ســـود نــدارد شــنــاوری
ســر در ســر هــوا و هـوس کــرده ای و نــازدر کـار آخــرت کـنـی انـدیـشــه ســرســری
دنـیـا بـه دین خـریـدنـت از بـی بـصـارتـیسـتای بـدمـعـامـلـت بـه هـمـه هیچ مـی خـری
تــا جــان مـعــرفـت نـکـنـد زنـده شــخــص رانــزدیــک عــارفــان حــیــوانــی مــحـــقــری
بـس آدمی که دیو بـه زشـتـی غـلام اوسـتور صــورتـــش نــمــایــد زیــبـــاتـــر از پـــری
گــر قــدر خــود بــدانـی قــدرت فــزون شــودنـیـکــونــهـاد بــاش کــه پــاکــیـزه پــیـکــری
چــنــدت نــیــاز و آز دوانــد بـــه بـــر و بـــحــردریـاب وقــت خــویـش کــه دریـای گـوهـری
پـیداسـت قطـره ای که بـه قیمت کجـا رسـدلـــیــکـــن چـــو پـــرورش بـــودت دانــه دری
گــر کــیـمــیــای دولــت جــاویــدت آرزوســتبـشـنـاس قـدر خـویش کـه گـوگـرد احـمـری
ای مـرغ پـای بــسـتـه بــه دام هـوای نـفـسکــی بــر هـوای عــالــم روحــانــیـان پــری؟
بــاز ســپــیــد روضــه انــســی چــه فــایــدهکــانـدر طــلـب چــو بــال بــریـده کـبــوتــری
چـون بـوم بــدخـبـر مـفـکـن سـایـه بـر خـرابدر اوج ســدره کـوش کـه فـرخــنـده طـایـری
آن راه دوزخــســت کــه ابــلــیــس مــی رودبـــیــدار بـــاش تـــا پـــی او راه نــســپـــری
در صــحــبــت رفــیـق بــدآمــوز هــمــچــنــانکـانـدر کـمـنـد دشـمـن آهـخـتــه خـنـجــری
راهـی بــه ســوی عــاقـبــت خــیـر مـی رودراهـی بــه سؤ عــاقـبــت اکـنـون مـخــیـری
گوشـت حـدیث می شـنود، هوش بـی خـبـردر حلقه ای بـه صورت و چون حلقه بـر دری
دعـوی مـکـن کـه بـرتـرم از دیـگـران بـه عـلـمچـون کـبــر کـردی از هـمـه دونـان فـروتــری
از مــن بـــگــوی عــالــم تــفــســیــرگــوی راگـر در عــمـل نـکـوشــی نـادان مـفــســری
بـــار درخـــت عـــلــم نــدانــم مــگــر عــمــلبـا عـلـم اگـر عـمـل نـکـنـی شـاخ بـی بـری
عــلــم آدمــیـتــســت و جــوانــمــردی و ادبورنـی ددی، بــه صــورت انـســان مـصــوری
از صـد یـکـی بــه جـای نـیـاورده شـرط عـلـموز حـــب جـــاه در طــلــب عــلــم دیــگــری
هـر عــلـم را کــه کــار نـبــنـدی چــه فــایـدهچــشـم از بــرای آن بــود آخـر کـه بــنـگـری
امـروزه غـره ای بـه فـصـاحـت کـه در حـدیـثهـــر نـــکـــتـــه را هــزار دلـــایــل بـــیــاوری
فــردا فـصــیـح بــاشــی در مـوقـف حــســابگـر عـلـتـی بــگـویـی و عـذری بــگـسـتــری
ور صـــد هــزار عـــذر بـــخـــواهــی گــنــاه رامــر شــوی کــرده را نــبــود زیـب دخــتــری
مردان بـه سـعی و رنج بـه جـایی رسیده اندتـو بــی هـنـر کـجـا رسـی از نـفـس پـروری
تــرک هـواســت، کـشـتــی دریـای مـعـرفـتعـارف بــه ذات شــو نـه بــه دلـق قـلـنـدری
در کـم ز خـویـشـتـن بـه حـقـارت نـگـه مـکـنگـر بــهـتـری بــه مـال، بــه گـوهـر بــرابــری
ور بـی هـنـر بـه مـال کـنـی کـبــر بـر حـکـیـمکــون خــرت شــمــارد اگــر گــاو عــنــبــری
فـرمـانـبــر خــدای و نـگـهـبــان خــلـق بــاشایـن هـر دو قـرن اگـر بــگـرفـتـی سـکـنـدری
عـمـری کـه می رود بـه همه حـال جـهد کـنتـا در رضـای خـالـق بـیـچـون بــه سـر بــری
مــرگ آنـک اژدهـای دمــانـســت پــیـچ پــیـچلیکن تو را چه غم که به خواب خوش اندری
فـارغ نـشــســتــه ای بــه فـراخــای کـام دلبـــاری ز تـــنــگـــنـــای لـــحـــد یــاد نــاوری
بـــاری گــرت بـــه گــور عـــزیــزان گـــذربـــوداز ســـر بـــنــه غــرور کــیــایــی و ســروری
کـانـجـا بـه دسـت واقـعـه بـیـنـی خـلـیـل واربــر هـم شـکـسـتــه صـورت بــتــهـای آزری
فــرق عــزیـز و پــهـلــوی نــازک نــهــاده تــنمسکین به خشت بـالشی و خاک بـستری
تـسـلـیم شـو گـر اهـل تـمـیـزی کـه عـارفـانبــردنـد گــنــج عــافــیـت از کــنـج صــابــری
پـیش از مـن و تـو بـر رخ جـانـها کـشـیده انـدطـغـرای نـیـک بــخـتــی و نـیـل بــداخـتــری
آن را کــه طــوق مـقــبــلـی انـدر ازل خــدایروزی نـکــرد چــون نـکــشــد غــل مــدبــری
زنـهـار پــنـد مـن پــدرانـه اســت گــوش گـیـربــیــگــانــگــی مــورز کــه در دیــن بـــرادری
نـنـگ از فـقـیـر اشــعــث اغـبــر مـدار از آنـکدر وقــت مـرگ اشــعــث و در گـور اغــبــری
دامن مکش ز صحـبـت ایشـان که در بـهشتدامـن کـشـان سـندس خـضـرند و عـبـقـری
روی زمـیـن بــه طـلـعـت ایـشـان مـنـورسـتچون آسمان بـه زهره و خورشید و مشتـری
در بـــارگــاه خـــاطــر ســـعــدی خـــرام اگــرخــواهـی ز پــادشـاه سـخــن داد شـاعـری
گـه گـه خــیـال در ســرم آیـد کــه ایـن مـنـممـلـک عـجـم گـرفـتـه بـه تـیـغ سـخـنـنـوری
بــازم نــفــس فــرو رود از هـول اهـل فــضــلبـا کـف مـوسـوی چـه زند سـحـر سـامـری؟
شـرم آیـد از بــضـاعـت بــی قـیـمـتـم ولـیـکدر شـهـر آبــگـیـنـه فـروشـسـت و جـوهـریپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.