ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ستایش امیر انکیانو

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:02 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
دنــیـا نـیـرزد آنــکــه پــریـشــان کــنـی دلــیزنـهـار بــد مـکـن کـه نـکـردســت عــاقــلـی
ایـــن پـــنـــج روزه مـــهـــلـــت ایـــام آدمـــیآزار مـــرمـــان نــکـــنــد جـــز مــغـــفـــلـــی
بــاری نـظــر بــه خــاک عــزیـزان رفــتــه کـنتــا مــجــمـل وجــود بــبــیـنـی مـفــصــلــی
آن پـنجـه کـمانکـش و انگـشـت خـوشـنویسهـر بـنـدی اوفـتـاده بـه جـایـی و مـفـصـلـی
درویـش و پــادشـه نـشـنـیـدم کـه کـرده انـدبــیــرون ازیــن دو لــقــمــه روزی تــنــاولــی
زان گــنـجــهـای نـعــمـت و خــروارهـای مـالبــا خــویـشـتــن بــه گـور نـبــردنـد خــردلـی
از مال و جاه و منصب و فرمان و تخت و بختبــهـتــر ز نــام نــیـک نــکــردنــد حــاصــلــی
بـعـد از هـزار سـال کـه نـوشـیـروان گـذشـتگــویـنـد ازو هـنـوز کــه بــودســت عــادلــی
ای آنـکـه خــانـه در ره ســیـلـاب مـی کــنـیبــر خــاک رودخــانــه نــبـــاشــد مــعــولــی
دل در جـهـان مـبـنـد کـه بــا کـس وفـا نـکـردهــرگــز نــبـــود دور زمــان بـــی تـــبـــدلــی
مرگ از تـو دور نیست وگر هست فی المثـلهـر روز بــاز مــی رویـش پــیـش، مــنــزلــی
بــنـیـاد خـاک بــر سـر آبــسـت ازیـن سـبــبخــالــی نـبــاشــد از خــلــلـی یـا تــزلــزلـی
دنـیـا مـثــال بــحــر عـمـیـقـسـت پــر نـهـنـگآســوده عــارفـان کـه گـرفـتــنـد ســاحــلـی
دانا چـه گفت، گفت چـو عـزلت ضـرورتـسـتمـن خـود بـه اخـتـیـار نـشـینـم بـه مـعـزلـی
یـعـنـی خـلـاف رای خـداونـد حـکـمـت اسـتامــروز خـــانــه کـــردن و فـــردا تـــحـــولــی
آنـگـه کـه ســر بــه بــالـش گـورم نـهـنـد بــازاز من چـه بـالـشـی کـه بـماند چـه حـنبـلی
بـعـد از خـدای هر چـه تـصـور کنی بـه عـقـلنـاچــارش آخــریـســت هـمـیـدون کـه اولـی
خـواهی که رسـتـگار شـوی راسـتـکـار بـاشتــا عـیـب جـوی را نـرسـد بــر تــو مـدخـلـی
تـیر از کـمـان چـو رفـت نیاید بـه شـسـت بـازپــس واجــبــســت در هـمـه کــاری تأمـلـی
بــایـد کــه قــهــر و لــطــف بــود پــادشــاه راورنـه مـیـســرش نـشــود حــل مـشــکـلـی
وقـتــی بــه لـطــف گـوی کـه ســالـار قـوم رابــا گـفـت و گـوی خـلـق بــبــایـد تــحـمـلـی
وقـتــی بــه قـهـر گـوی کـه صـد کـوزه نـبــاتگـه گـه چـنـان بـه کـار نـیـاید کـه حـنـظـلـی
مــرد آدمــی نــبــاشــد اگــر دل نــســوزدشبــاری کـه بــیـنـد و خـری اوفـتــاده در گـلـی
رسـتـم بـه نـیزه ای نـکـنـد هـرگـز آن مـصـافبـا دشـمـنان خـویش کـه زالـی بـه مـغـزلـی
هـرگــز بــه پــنـج روزه حــیـات گــذشــتــنـیخــرم کـســی شـود مـگـر از مـوت غـافـلـی
نـی کـاروان بـرفـت و تـو خـواهی مـقـیم بـودتــرتــیـب کــرده انـد تــو را نـیـز مــحــمـلــی
گـر مـن سـخـن درشـت نـگـویم تـو نـشـنویبــی جــهـد از آیـنـه نـبــرد زنـگ صــیـقــلـی
حـــقـــگـــوی را زبـــان مــلـــامـــت بـــود درازحق نیست اینچه گفتم؟ اگر هست گو بلی
تــو راسـت بــاش تــا دگـران راسـتـی کـنـنـددانـی کـه بـی سـتـاره نـرفـتـسـت جـدولـی
خـــاص از بـــرای وســوســه دیــو نــفــس راشـاید گر این سـخـن بـنویسـی بـه هیکـلی
جــز نـیـکــبــخــت پــنـد خــردمــنـد نـشــنـوداینـسـت تـربـیـت کـه پـریـشـان مـکـن دلـی
تـا هر چـه گفـتـه بـاشـمت از خـیر در حـضـوربـعـد از تـو شـرمسـار نبـاشـم بـه محـفـلـی
این فکر بـکر من که بـه حسنش نظیر نیستمـردم مـخـوان اگـر دهمش جـز بـه مقـبـلـی
وان کــیـســت انـکــیـانـه کــه دادار آســمـاندادسـت مـرو را هـمـه حـسـن و شـمـایلـی
نـویین اعـظـم آنـکـه بـه تـدبـیر و فـهـم و رایامـــروز در بـــســـیــط نــدارد مــقـــابـــلـــی
من خود چگونه دم زنم از عقل و طبـع خویشکـس پــیـش آفـتـاب نـکـردسـت مـشـعـلـی
مــنــت پــذیـر او نـه مــنــم در زمــیـن پــارسدر حــق کـیـســت آنـکــه نـدارد تــفــضــلـی
عـــمـــرت دراز بـــاد نــگـــویــم هــزار ســـالزیـرا کـه اهـل حــق نـپــســنـدنـد بــاطــلـی
نـفـسـت هـمـیـشـه پـیـرو فـرمـان شـرع بـادتــا بــر ســرش ز عــقــل بــداری مـوکــلــی
تــا بــلــبــلــان بــه نــالــه درآیــنــد بـــامــدادهـر گـه کـه سـر بــرآورد از بــوسـتـان گـلـی
هـمـواره بــوســتــان امـیـدت شـکـفـتــه بــادسـعـدی دعـای خـیر تـو گـویان چـو بـلـبـلـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.