ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»فی مرثیة امیرالمؤمنین المعتصم بالله و ذکر واقعة بغداد

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:03 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
حـبـسـت بـجـفنی المدامع لاتـجـریفلما طغی الماء اسـتـطـال علی السـکر
نـسـیـم صـبــا بـغـداد بــعـد خـرابـهـاتــمـنـیـت لـو کـانـت تـمـر عـلـی قـبــری
لـان هلاک النفـس عـند اولی النهیاحـب لـهم مـن عـیش مـنقـبـض الـصـدر
زجـرت طـبـیبـا جـس نـبـضـی مـداویاالـیـک، فـمـا شـکـوای مـن مـرض یـبـری
لزمت اصـطـبـارا حـیث کـنت مفـارقـاو هــذا فــراق لــایــعــالــج بـــالــصـــبـــر
تـسـائلنی عـما جـری یوم حـصـرهمو ذالـک مـمـالـیس یـدخـل فـی الـحـصـر
ادیـرت کؤوس الـمـوت حــتــی کـانـهرؤس الـاسـاری تــرجــحـن مـن الـسـکـر
لـقـد ثــکـلـت ام الـقـری و لـکـعـبــتمدامع فی المیزاب تـسـکب فی الحـجـر
بـکـت جـدر الـمـسـتـنـصـریـت نـدبـتعـلی العـلماء الـراسـخـین ذوی الـحـجـر
نـوائب دهـر لـیـتــنـی مـت قــبــلـهـاولـم ار عـدوان الـسـفـیـه عـلـی الـحـبــر
مـحـابـر تـبـکـی بـعـدهم بـسـوادهـاو بـعـض قـلـوب الـناس احـلـک من حـبـر
لـحـا الـلـه من یسـدی الـیه بـنعـمـتو عــنـد هـجــوم الـنـاس یألـف بــالـغــدر
مـررت بــصــم الـراســیـات اجــوبــهـاکـخـنسـاء من فـرط الـبـکـاء عـلی صـخـر
ایا ناصحـی بـالصـبـر دعنی و زفرتـیاموضـع صـبـر و الـکـبـود عـلـی الـجـمـر؟
تـهدم شـخـصـی من مداومـت الـبـکـاو یـنـهـدم الــجــرف الـدوارس بــالـمـخــر
وقــفــت بــعــبــادان ارقــب دجــلــتکـمـثــب دم قـان یـسـیـل الـی الـبــحــر
وفـائض دمعـی فـی مصـیبـت واسـطیـزیـد عــلــی مــد الــبــحــیـرة والــجــزر
فـجـرت میاه الـعـین فـازددت حـرقـتکـما احـتـرقـت جـوف الدما میل بـالفـجـر
ولـا تـسألـنی کـیف قـلـبـک والـنـویجــراحــت صـدری لـاتــبــیـن بــالـســبــر
و هـب ان دارالـمـلـک تــرجـع عـامـراو یـغـسـل وجـه الـعـالـمـیـن مـن الـعـفـر
فـایـن بـنـوالـعـبـاس مـفـتـخـر الـوریذوو الـخــلـق الـمـرضــی و الـغـرر الـزهـر
غـدا سـمـرا بــیـن الـانـام حـدیـثـهـموذا سـمـر یدمی الـمـسـامـع کـالـسـمـر
و فـی الـخـبـر الـمـروی دین مـحـمـدیـعــود غــریـبــا مــثــل مــبــتــداء الــامـر
ااغــرب مــن هــذا یـعــود کــمــابــداو سـبـی دیارالـسـلـم فـی بـلـدالـکـفـر؟
فـلـا انـحـدرت بـعـد الـخـلـائف دجـلـهو حـافـاتــهـا لـا اعـشـبــت ورق الـخـضـر
کــان دم الــاخــویـن اصــبــح نـابــتــابـمـذبـح قـتـلـی فـی جـوانـبـهـا الـحـمـر
بـکت سمرات البید و الشیح و الغضالــکــثــرة مــانـاحــت اغــاربــت الــقــفــر
ایذکـر فـی اعـلـی الـمنابـر خـطـبـتو مسـتـعـصـم بـالـله لم یک فـی الـذکـر
ضـفـادع حـول الـمـاء تـلـعـب فـرحـتاصـبـر عـلـی هذا و یونـس فـی الـقـعـر؟
تـزاحـمـت الـغـربــان حـول رسـومـهـافــاصــبــحــت الـعــنـقــاء لـازمـت الـوکـر
ایا احـمد المعـصـوم لسـت بـخـاسـرو روحـک والـفـردوس عـسـر مـع الـیسـر
و جــنـات عــدن خــفـفــت بــمـکـارةفـلـابـد مـن شـوک عـلـی فـنـن الـبـسـر
تـهناء بـطیب العیش فی مقعد الرضاودع جــیـف الـدنـیـا لـطــائفــت الـنـســر
ولـا فـرق مـا بـیـن الـقـتـیـل و مـیـتاذاقـمـت حــیـا بــعـد رمـســک والـنـخــر
تــحــیـت مـشــتــاق و الـف تــرحــمعـلـی الـشـهـداء الـطـاهـریـن مـن الـوزر
هـنـیئا لـهـم کأس الـمـنـیـت مـتـرعـاو مـا فـیـه عـنـدالـلـه مـن عـظـم الـاجــر
«فـلا تـحـسـبـن الله مخـلف وعـده »بـــان لــهــم دارالــکــرامــت والــبـــشــر
عـلیهم سـلـام الـلـه فـی کـل لیلـتبــمـقـتــلـت الـزورا الـی مـطـلـع الـفـجـر
اابــلـغ مـن امـر الـخــلـافــت رتــبــتهـلـم انـظــروا مـا کـان عــاقــبــت الـامـر
فلیت صـماخـی صم قبـل اسـتـماعهبــهـتـک اسـاتـیـر الـمـحـارم فـی الـاسـر
عدون حـفایا سبـسبـا بـعد سبـسبرخـائم لـایسـطـعـن مشـیا عـلی الحـبـر
لـعـمـرک لـو عـاینـت لـیلـت نـفـرهـمکأن العذاری فی الدجـی شهب تـسری
و ان صــبــاح الــاســر یـوم قــیـامـتعـلی امم شـعـث تـسـاق الی الحـشـر
و مـسـتــصـرخ یـا لـلـمـرؤة فـانـصـرواو من یصـرخ الـعـصـفـور بـین یدی صـقـر؟
یسـاقون سـوق المعز فی کبـد الفلاعـــزائز قـــوم لــم یــعـــودن بـــالـــزجـــر
جـلـبـن سـبـایـا سـافـرات وجـوهـهـاکـواعــب لـم یـبــرزن مـن خــلـل الـخــدر
و عــتــرة قـنـطــوراء فـی کـل مـنـزلتـصـیـح بــاولـاد الـبـرامـک مـن یـشـری؟
تـقوم و تـجـثـو فی المحاجـر و اللویو هل یختفی مشی النواعم فی الوعر؟
لـقـد کـان فــکـری قـبــل ذلـک مـائزافــاحــدث امــر لــایــحــیــط بــه فــکــری
و بـین یوی صـرف الـزمـان و حـکـمـهمـغــلـلـت ایـدی الـکــیـاســت والـخــبــر
وقـفــت بــعــبــادان بــعــد صــراتــهـارأیـت خـضـیـبــا کـالـمـنـی بــدم الـنـحــر
مـحـاجـر ثـکـلـی بـالـدمـوع کـریـمـتو ان بــخـلـت عـیـن الـغـمـائم بــالـقـطـر
نـعــوذ بــعــفـوالـلـه مـن نـار فـتــنـتتأحــج مـن قــطــر الــبــلــاد الـی قــطــر
کـان شــیـاطـیـن الـقـیـود تــفـلـتــتفـسـال عـلـی بـغـداد عـین مـن الـقـطـر
بـدا و تـعالی من خـراسـان قسـطـلفـــعـــاد رکــامــا لــایــزول عـــن الــبـــدر
الــام تـــصــاریــف الــزمــان و جـــورهتــکــلــفــنـا مـا لــانـطــیـق مـن الــاصــر
رعـی الـلـه انـسـانـا تـیقـظ بـعـدهـملــان مـصــاب الــزیـد مـزجــرة الــعــمــرو
اذا ان لـلــانـســان عــنـد خــطــوبــهیزول الـغـنی، طـوبـی لـمملـکـت الـفـقـر
الــا انـمـا الــایـام تــرجــع بــالـعــطــاولـم تـکـس الـا بــعـد کـسـوتـهـا تــعـری
ورائک یــا مــغــرور خــنــجــر فــاتــکو انــت مــطــاط لــا تــفــیـق و لــاتــدری
کـناقـت اهل الـبـد وظـلـت حـمـولـتاذا لم تـطـق حـملـا تـسـاق الی الـعـقـر
وســائر مــلــک یــقــتـــفــیــه زوالــهســوی مـلـکـوت الـقـائم الـصـمـد الـوتــر
اذا شـمت الواشی بـموتـی، فقل لهرویـــدک مــــاعــــاش امــــرؤ الــــدهــــر
و مـالـک مـفـتـاح الـکـنـوز جـمـیـعـهـالـدی الموت لم تـخـرج یداه سـوی صـفـر
اذا کـان عـنـدالـمـوت لـافـرق بـیـنـنـافـلـا تــنـظـرن الـنـاس بــالـنـظـر الـشــزر
و جــاریـه الــدنـیـا نـعــومـت کــفــهـامــحــبــبــت لــکــنـهـا کــلــب الــظــفــر
ولـو کـان ذو مـال مـن الـمـوت فـالـتـالـکــان جــدیـرا بــالــتــعــاظــم والـکــبــر
ربـحـت الهدی ان کـنت عـامل صـالحوان لم تـکـن، والـعـصـر انک فـی خـسـر
کـمـا قـال بـعـض الـطـاعـنین لـقـرنـهبـسـمـر الـقـنا نیلـت مـعـانقـت الـسـمـر
امــدخــر الــدنـیـا و تــارکــهـا اســیلــدار غـــد ان کـــان لـــابـــد مــن ذخـــر
عـلی الـمرء عـار کـثـرة الـمال بـعـدهو انــک یـا مــغــرور تــجــمــع لــلــفــخــر
عـفـاالـلـه عـنا ما مضـی من جـریمةو مـن عـلـیـنـا بــالـجـمـیـل مـن الـصـبــر
وصـان بــلـادالـمـسـلـمـیـن صـیـانـتبــدولـت ســلـطــان الـبــلـاد ابــی بــکـر
مـلـیـک غـدا فـی کـل بـلـدة اسـمـهعـزیـزا و مـحـبـوبـا کـیـوسـف فـی مـصـر
لـقـد ســعـدالـدنـیـا بــه دام سـعـدهو ایــده الـــمــولــی بألــویــت الـــنــصـــر
کـذلـک تــنـشــا لـیـنـت هـو عـرقـهـاو حـسـن نـبــات الـارض مـن کـرم الـبـذر
و لـو کـان کـسـری فـی زمان حـیاتـهلــقــال الــهــی اشــدد بـــدولــتــه أزری
بـشـکـرالـرعـایا صـین من کـل فـتـنةو ذلـک ان الـلــب یـحــفــظ بــالــقــشــر
یبـالغ فـی الانفـاق والعـدل و التـقیمبـالغـت الـسـعـدی فـی نکـت الـشـعـر
و ماالـشـعـر ایم الـلـه لـسـت بـمدعو لـو کـان عـندی مـا بـبـابـل مـن سـحـر
هـنـالــک نـقــادون عــلـمـا و خــبــرةو مـنتـخـبـو الـقـول الـجـمیل مـن الـهجـر
جـرت عـبــراتــی فـوق خـدی کآبــتفـانـشأت هـذا فـی قـضـیـت مـا یـجــری
و لو سـبـقـتـنی سـادة جـل قـدرهمو مـا حــســنـت مـنـی مـجــاوزة الـقــدر
ففی السـمط یاقوت و لعل وجـاجـتو ان کــان لــی ذنــب یـکــفــر بــالــعــذر
و حـرقـت قـلبـی هیجـتـنی لنشـرهاکـمـا فـعـلـت نـار الـمـجــامـر بــالـعــطــر
سطرت و لولا غض عینی علی البکالـرقـرق دمعـی حـسـرة فـمحـا سـطـری
احـدث اخـبــارا یـضـیـق بــهـا صـدریو احـــمــل اصـــارا یــنؤ بـــهــا ظـــهــری
ولـا سـیـمـا قـلـبــی رقـیـق زجــاجـهو مـمـتـنـع وصـل الـزجـاج لـدی الـکـسـر
ألـا ان عـصـری فـیه عـیشـی مـنکـدفـلیت عـشـاء الـموت بـادر فـی عـصـری
خـلیلی ما احـلی الـحـیوة حـقـیقـتواطـیـبــهـا، لـولـا الـمـمـات عـلـی الـاثــر
و رب الـحـجـی لـا یطـمئن بـعـیشـتفــلـا خــیـر فـی وصــل یـردف بــالـهـجــر
ســواء اذا مـامـت وانـقـطـع الـمـنـیامــخــزن تــبــن بــعــد مــوتــک ام تــبــرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.