ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مرثیه اتابک ابوبکر بن سعد زنگی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:04 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
بــه اتــفــاق دگـر دل بــه کــس نـبــایـد دادز خـسـتـگـی کـه دریـن نـوبــت اتـفـاق افـتـاد
چــو مـاه دولـت بــوبــکـر ســعـد افـل شــدطـلـوع اخـتــر سـعـدش هـنـوز جــان مـی داد
امید امن و سلامت بـه گوش دل می گفتبــقـای ســعــد ابــوبــکـر ســعــد زنـگـی بــاد
هنـوز داغ نـخـسـتـین درسـت نـاشـده بـودکــه دســت جــور زمـان داغ دیـگـرش بــنـهـاد
نــه آن دریــغ کــه هــرگــز بــه در رود از دلنـه آن حــدیـث کـه هـرگـز بــرون شــود از یـاد
عـروس مـلـک نـکـوروی دخـتـریسـت ولـیکوفـا نـمـی کـنـد ایـن سـسـت مـهـر بــا دامـاد
نه خود سریر سلیمان بـه بـاد رفتی و بـسکـه هرکـجـا کـه سـریریسـت مـی رود بـر بـاد
وجـود خـلـق بـدل مـی شـود وگـرنـه زمـینهـمـان ولـایـت کـیـخـسـروسـت و تـور و قـبـاد
شنیده ایم که بـا جـمله دوسـتـی پـیوستنگفـتـه اند کـه بـا هیچـکـس بـه عـهد اسـتـاد
چـو طـفـل بـا همه بـازید و بـی وفـایی کردعـجـبـتـر آنـکـه نـگـشـتـنـد هـیـچ یـک اسـتـاد
بـدین خـلـاف ندانم کـه مـلـک شـیرینسـتولی چـه سـود که در سـنگ می کشد فرهاد
ز مادر آمده بی گنج و ملک و خیل و حشمهــمـــی رونــد چـــنــانــک آمـــدنــد مـــادرزاد
روان پـــاک ابـــوبـــکــر ســـعـــد زنــگــی راخــدای پــاک بـــه فــضــل و کــرم بــیــامــرزاد
هـمــه عــمــارت آرامــگــاه عــقــبــی کــردکــه اعــتــمــاد بــقــا را نـشــایـد ایـن بــنـیـاد
اگـر کـسـی بـه سـپـندارمـذ نـپـاشـد تـخـمگــدای خــرمــن دیــگــر کــســان بــود مــرداد
امید هسـت که روشن بـود بـر او شـب گورکـه شـمـعـدان مـکـارم ز پــیـش بــفـرســتــاد
بــه روز عــرض قــیـامـت خــدای عــزوجــلجــزای خــیــر دهــادش کــه داد خــیــر بـــداد
بـکـرد و بـا تـن خـود کـرد هر چـه از انـصـافهـمـین قـیـاس بـکـن گـر کـسـی کـنـد بـیـداد
کـسـان حـکـومـت بـاطـل کـننـد و پـنـدارنـدکـه حـکـم را همـه وقـتـی مـلـازمـسـت نـفـاذ
هــزار دولــت ســلــطــانــی و خـــداونــدیغـــلـــام بـــنـــدگـــی و گـــردن از گـــنــه آزاد
گـــر آب دیــده شـــیــرازیــان بـــپـــیــونـــددبــه یـکـدگـر بــرود هـمـچـو دجــلـه در بــغـداد
ولـی چــه فــایـده از گــردش زمـانـه نـفــیـرنـکــرده انـد شــنــاســنـدگــان ز حــق فــریـاد
اگـر ز بـاد خـزان گلبـنی شـکـفـتـه بـریخـتبــقـای ســرو روان بــاد و ســایـه شــمـشــاد
هنوز روی سـلـامت بـه کـشـورسـت وعـیدهنوز پـشـت سـعادت بـه مسـندسـت سـعاد
کـلـاه دولـت و صـولـت بـه زور بـازو نـیسـتبـه هفـت سـاله دهد بـخـت و دولت از هفتـاد
بـه خـدمتـش سر طاعت نهند خرد و بـزرگدران قــبــیـلـه کــه خــردی بــود بــزرگ نـهـاد
قـمر فـرو شـد و صـبـح دوم جـهان بـگـرفـتحــیـات او بــه ســر آمــد دوام عــمـر تــو بــاد
گـشـایشـت بـود ار پـنـد بـنـده گـوش کـنیکه هر که کار نبست این سخن جهان نگشاد
همان نصـیحـت جـدت کـه گفـتـه ام بـشـنوکــه مـن نـمـانـم و گــفــت مـنـت بــمـانـد یـاد
دلـی خـراب مـکـن بـی گـنـه اگـر خـواهـیکــه ســالــهـا بــودت خــانـدان و مــلــک آبــادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.