ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مرثیه ابوبکر سعد بن زنگی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 13:04 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
دل شـکـسـتـه کـه مـرهم نـهـد دگـربـارش؟یـتـیـم خـسـتـه کـه از پــای بــرکـنـد خـارش؟
خــدنـگ درد فــراق انـدرون ســیـنـه خــلــقچنان نشست که در جان نشست سوفارش
چـو مرغ کـشـتـه قـلم سـر بـریده می گـرددچــنـانـکـه خــون سـیـه مـی رود ز مـنـقـارش
دهان مـرده بـه مـعـنی سـخـن همـی گـویداگـرچـه نـیـسـت بــه صـورت زبــان گـفـتـارش
کــه زیـنـهـار بــه دنـیـا و مــال غــره مـبــاشبـخـواهـدت بـه ضـرورت گـذاشـت یـک بـارش
چـه سـود کـاسـه زرین و شـربـت مـسـمومدریـغ گــنــج بــقــا گــر نــبــودی ایـن مــارش
بــس اعــتــمـاد مـکــن بــر دوام دولـت دهـرکــه آزمــوده خـــلــق اســت خــوی غــدارش
نـظــر بــه حــال خــداونـد دیـن و دولـت کـنکـه فـیـض رحـمـت حـق بـر روان هـشـیـارش
سـپــهـر تــاج کـیـانـی ز تـارکـش بــرداشـتنـهـاد بــر ســر تــربــت کــلــاه و دســتــارش
گـرت بــه شـهـد و شـکـر پــرورد زمـانـه دونوفـای عـهـد نـدارد بــه دوســت مـشــمـارش
دگـر شــکـوفــه نـخــنـدد بــه بــاغ فــیـروزیکـه خـون همـی رود از دیده های اشـجـارش
چــگــونـه غــم نـخــورد در فــراق او درویـشکه غم فزون شـد و از سـر بـرفت غمخـوارش
امـــیــدوار وجـــودی کـــه از جـــهــان بـــرودمــیـان خــلــق بــمــانـد بــه نـیـکــی آثــارش
از آب چـشـم عزیزان که بـر بـسـاط بـریخـتبـــه روز بـــاران مــانــســـت صـــفــه بـــارش
نـظـر بـه حـال چـنین روز بـود در همـه عـمـرنــمــاز نــیــم شــبــان و دعــای اســحــارش
گمان مبـر که بـه تـنهاست در حـظیره خـاکقــریـن گـور و قـیـامـت بــســســت کـردارش
گـرش ولـایت و فـرمـان و گـنـج و مـال نمـاندبـــمـــانــد رحـــمــت پـــروردگـــار غـــفـــارش
قــضــای حــکـم ازل بــود روز خــتــم عــمـلدگــر چــه فــایــده تـــعــداد ذکــر و کــردارش
ولیک دوسـت بـگرید بـه زاری از پـی دوستاگـــرچـــه بـــاز نـــگـــردد بـــه گـــریـــه زارش
غــمـی رســیـد بــه روی زمـانـه از تــقــدیـرکـه پـشـت طـاقـت گـردون دو تـا کـنـد بـارش
همین جـراحـت و غـم بـود کـز فـراق رسـولبـــه روزگــار مــهــاجــر رســیــد و انــصــارش
بـرفـت سـایـه درویـش و سـتـرپـوش غـریـببــپــوش بـــار خــدایــا بــه عــفــو ســتــارش
بــه خــیـل خــانـه کــروبــیـان عــالـم قــدسبـــه گــرد خــیــمــه روحــانــیــون فــرود آرش
عدو که گفت به غوغا که درگذشتن دوستجــهـان خــراب شــود ســهـو بــود پــنـدارش
هـم آن درخـت نـبـود انـدرین حـدیـقـه مـلـککـه بــعـد از ایـن مـتــفـرق شــونـد اطـیـارش
نــمــرد نــام ابــوبــکــر ســعــد بــن زنــگــیکــه مــانــد ســعــد ابــوبــکــر نــامــبــردارش
چـــراغ را کــه چـــراغـــی ازو فــرا گــیــرنــدفــرو نــشــیـنــد و بــاقــی بــمــانــد انــوارش
خــدایــگــان زمــان و زمــیــن مــظــفــر دیـنکـه قـائمـســت بــه اعـلـاء دیـن و اظــهـارش
بـــزرگــوار خــدایــا بـــه فــر و دولــت و کــامدوام عــمــر بـــده ســالــهــای بـــســیــارش
بـه نـیـک مـردان کـز چـشـم بـد بـپـرهـیـزشبــه راســتــان کـه ز نـاراســتــان نـگـه دارش
کـه نـقـطـه تـا مـتـمـکـن نـبـاشـد انـدر اصـلدرســت بـــاز نــیــامــد حــســاب پـــرگــارشپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.