ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مرثیه سعد بن ابوبکر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:05 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
غـریـبــان را دل از بــهـر تـو خـونـسـتدل خویشان نمی دانم که چونست
عــنـان گـریـه چــون شــایـد گـرفــتــنکـه از دسـت شـکـیبـایی بـرونسـت
مـگـر شـاهنـشـه انـدر قـلـب لـشـکـرنـمـی آید کـه رایـت سـرنـگـونـسـت
دگــر ســبــزی نـرویـد بــر لــب جــویکه بـاران بـیشتـر سیلاب خـونسـت
دگــر خــون ســیـاووشــان بــود رنــگکـه آب چـشـمـه ها عـنـابـگـونسـت
شـکـیـبـایـی مـجـوی از جـان مـهـجـورکه بـار از طـاقت مسـکین فزونسـت
ســکـون در آتــش ســوزنـده گـفــتــمنشاید کرد و درمان هم سـکونسـت
که دنیا صـاحـبـی بـدعـهد و خـونخـوارزمـانـه مـادری بـی مـهر و دونـسـت
نــه اکــنــونــســت بــر مــا جــور ایـامکــه از دوران آدم تـــاکـــنــونــســـت
نـمـی دانـم حـدیـث نـامـه چــونـسـتهمی بینم که عنوانش بـه خونست
بــزرگـان چــشــم و دل در انـتــظـارنـدعزیزان وقت و سـاعت می شـمارند
غــلـامـان در و گـوهـر مـی فـشــانـنـدکـنیزان دسـت و سـاعـد می نگارند
مـلـک خـان و مـیـاق و بــدر و تــرخـانبـــه رهــواران تـــازی بـــرســـوارنــد
کـه شـاهنـشـاه عـادل سـعـد بـوبـکـربــه ایـوان شــهـنــشــاهـی درآرنــد
حــرم شــادی کــنـان بــر طــاق ایـوانکــه مـرواریـد بــر تــاجــش بــبــارنـد
زمین می گفت عیشی خوش گذاریمازین پـس، آسـمـان گـفـت ارگـذارند
امـیـد تــاج و تــخــت خــســروی بــودازیـن غــافـل کـه تــابــوتــش درآرنـد
چـــه شــد پـــاکــیــزه رویــان حــرم راکـه بـر سـر کـاه و بـر زیـور غـبــارنـد
نــشــایـد پــاره کــردن جــامــه و رویکــه مــردم تــحــت امـر کــردگــارنـد
ولـیـکــن بــا چــنـیـن داغ جــگــرســوزنـمـی شــایـد کـه فــریـادی نـدارنـد
بـلـی شـایـد کـه مـهـجـوران بـگـریـنـدروا بــاشــد کـه مـظـلـومـان بــزارنـد
نـمـی دانـم حـدیـث نـامـه چــونـسـتهمی بینم که عنوانش بـه خونست
بــرفــت آن گــلــبــن خــرم بــه بــادیدریـغــی مــانــد و فــریـادی و یـادی
زمـانی چـشـم عـبـرت بـین بـخـفـتـیگردش سـیلاب خـون بـاز ایسـتـادی
چـــه شـــایــد گــفــت دوران زمــان رانـخـواهـد پـروریـد این سـفـلـه زادی
نــیــارد گـــرش گـــیــتـــی دگـــر بـــارچــنـان صــاحــبــدلــی فــرخ نـژادی
خـردمـنـدان پـیشـین راسـت گـفـتـنـدمـرا خــود کــاشــکــی مــادر نـزادی
نـــبـــودی دیــدگـــانـــم تـــا نـــدیــدیچـنـیـن آتـش کـه در عـالـم فـتــادی
نـکــوخــواهـان تــصــور کــرده بــودنــدکــه آمـد پــشــت دولـت را مـلــاذی
تــن گــردنـکــشــش را وقــت آن بــودکـه تـاج خـسـروی بــر سـر نـهـادی
چـــه روز آمـــد درخـــت نـــامـــبـــردارکـه بــسـتـان را بـهـار و مـیـوه دادی
مـگـر چـشـم بــدان انـدر کـمـیـن بــودبــبــرد از بــوسـتــانـش تــنـد بــادی
نـمـی دانـم حـدیـث نـامـه چــونـسـتهمی بینم که عنوانش بـه خونست
پــس از مـرگ جــوانـان گــل مـمــانـادپـس از گـل در چـمن بـلبـل مخـواناد
کـس انـدر زنـدگـانـی قـیـمـت دوسـتنـدانـد کـس چـنـین قـیـمـت مـدانـاد
بـه حـسـرت در زمـین رفـت آن گـل نـوصـبــا بـر اسـتـخـوانـش گـل دمـانـاد
بــه تـلـخـی رفـت از دنـیـای شـیـریـنزلــال کــام در حــلــقــش چــکــانـاد
ســـرآمــد روزگــار ســـعــد بـــوبـــکــرخـداونـدش بــه رحـمـت در رسـانـاد
جــزای تــشــنــه مــردن در غــریـبــیشـراب از دسـت پـیغـمـبـر سـتـانـاد
در آن عــالـم خــدای از عــالـم غــیـبنـثــار رحــمـتــش بــر سـر فـشـانـاد
هر آن کـش دل نمی سـوزد بـدین دردخـدایش هم بـه این آتـش نـشـانـاد
دریـن گــیـتــی مـظــفــر شــاه عــادلمــحــمــد نــامــبـــردارش بــمــانــاد
ســعــادت پـــرتــو نــیــکــان دهــادشبــه خــوی صــالــحــانـش پــرورانــاد
روان ســـعـــد را بـــا جـــان بـــوبـــکــربــه اوج روح و راحــت گــســتــرانـاد
بــه کــام دوســتــان و بــخــت فــیـروزبـــســی دوران دیــگــر بـــگــذرانــاد
نـمـی دانـم حـدیـث نـامـه چــونـسـتهمی بینم که عنوانش بـه خونستپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.