ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ظاهرا در ستایش صاحب دیوان است

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 13:05 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
تـو آن نـکـرده ای از فـعـل خـیر بـا مـن و غـیرکــه دســـت فـــضـــل کـــنــد دامــن امــیــد رهــا
جـز آسـتـانه فـضـلـت کـه مـقـصـد اممـسـتکــجــاســت در هـمــه عــالــم وثــوق اهـل بــهــا
مـتــاع خــویـشــتــنـم در نـظــر حــقـیـر آمـدکــه پـــرتـــوی نــدهــد پـــیــش آفــتـــاب ســهــا
به سمع خواجه رسیدست گویی این معنیکــه گــفــت خـــیــر صــلــوة الــکــریــم اعــودهــا
***
مــبـــاش غــره بــه گــفــتــار مــادح طــمــاعکــه دام مــکــر نــهــاد از بــرای صــیــد نــصــیــب
امـیـر ظـالـم جــاهـل کـه خـون خــلـق خـوردچــگـونـه عـالـم و عـادل شـود بــه قـول خــطـیـب
***
احــــــدا ســـــامـــــع الـــــمـــــنـــــاجــــــاتصــــــمـــــدا کــــــافــــــی الــــــمـــــهـــــمـــــات
هـیـچ پــوشــیـده از تــو پــنــهــان نــیـســتعــــــالـــــم الـــــســــــر و الـــــخــــــفــــــیـــــات
زیـــر و بــــالـــا نـــمـــی تــــوانـــم گـــفــــتخـــــــالـــــــق الـــــــارض والـــــــســـــــمــــــوات
شــکــر و حــمــد تــو چــون تــوانــم گــفــتحــــــافــــــظ فــــــی جـــــــمــــــع حــــــالــــــات
هــر دعـــایــی کــه مــی کــنــد ســـعـــدیفــــاســــتـــــجــــب یــــا مــــجــــیــــب دعــــوات
***
بــه ســکــنـدر نـه مــلــک مــانـد و نـه مــالبـــه فـــریــدون نــه تـــاج مـــانـــد و نــه تـــخـــت
بــیـش از آن کــن حــســاب خــود کـه تــو رادیـــگــــری در حــــســــاب گــــیـــرد ســــخــــت
***
چـو خـویشـتـن نتـواند که می خـورد قـاضـیضــرورتــســت کـه بــر دیـگـران بــگـیـرد ســخــت
کـه گـفـت پـیرزن از مـیوه مـی کـنـد پـرهـیز؟دروغ گـفـت کـه دسـتـش نـمـی رسـد بـه درخـت
***
چـنین کـه هسـت نمـاند قـرار دولـت و ملـککـه هـر شـبــی را بــی اخــتــلـاف روزی هـسـت
چـو دسـت دسـت تـو بـاشد دراز چـندان کنکـه دسـت دسـت تـو بــاشـد اگـر بــگـردد دسـت
***
عــلــاج واقــعــه پــیـش از وقــوع بــایـد کــرددریــغ ســـود نــدارد چـــو رفـــت کـــار از دســـت
بــه روزگـار سـلـامـت سـلـاح جــنـگ بــسـازوگـرنـه سـیل چـو بـگـرفـت، سـد نـشـاید بـسـت
***
مـــرا گـــویـــنـــد بــــا دشــــمـــن بــــرآویـــزگـــرت چــــالـــاکـــی و مـــردانـــگـــی هـــســـت
کـسـی بـیـهـوده خـون خـویـشـتـن ریـخـت؟کــنــد هــرگــز چـــنــیــن دیــوانــگــی مــســـت؟
تـــو زر بـــر کـــف نـــمـــی یـــاری نـــهـــادنســپــاهـی چــون نــهــد ســر بــر کــف دســت؟
***
یـــکـــی از بــــخـــت کـــامـــران بــــیـــنـــیدیـــگـــری تــــنـــگ عـــیـــش و کـــوتـــه دســـت
آن در آن چـــاه خـــویـــشـــتـــن نـــفـــتــــادویـن بــریـن تــخــت خــویــشــتــن نــنــشــســت
تــــاج دولـــت خــــدای مـــی بــــخــــشــــدهـــر کـــه را ایــن مـــقـــام و رتـــبـــت هــســـت
لــــاجــــرم خــــلــــق را بــــه خــــدمــــت اوکــــمــــر بــــنــــدگــــی بــــبـــــایــــد بــــســــت
***
بــه راه راســت تــوانـی رســیـد در مـقـصـودتو راست باش که هر دولتی که هست تو راست
تــو چـوب راسـت بــر آتــش دریـغ مـی داریکـــجـــا بـــه آتـــش دوزخ بـــرنــد مــردم راســـت
***
عـــیــب آنــان مــکــن کــه پـــیــش مــلــوکپـــشـــت خـــم مــی کـــنــنــد و بـــالــا راســـت
هــر کــه را بـــر ســمــاط بـــنــشــســتـــیواجـــب آمـــد بـــه خـــدمـــتـــش بـــرخـــاســـت
چـــون مــکـــافـــات فـــضـــل نــتـــوان کـــردعـــذر بــــیـــچــــارگـــان بــــبــــایـــد خـــواســـت
***
گر اهل معـرفتـی هر چـه بـنگری خـوبـسـتکه هر چه دوست کند همچو دوست محبوبـست
کــدام بــرگ درخــتــســت اگــر نــظــر داریکــه ســر صــنـع الـهـی بــرو نـه مـکــتــوبــســت
***
امــیـد خــلــق بــرآور چــنــانــکــه بــتــوانــیبــه حــکـم آنـکـه تــو را هـم امـیـد مـغـفـرتــسـت
کـه گـر ز پــای درآیـی بــدانـی ایـن مـعــنـیکـه دسـتـگـیری درمـانـدگـان چـه مـصـلـحـتـسـت
***
هرگز پـر طاووس کسی گفت که زشتست؟یـا دیـو کـسـی گـفـت کـه رضـوان بـهـشـتـسـت؟
نـیکـی و بـدی در گـهر خـلـق سـرشـتـسـتاز نـامــه نـخــوانـنـد مــگــر آنـچــه نـوشــتــســت
***
مـــرکـــب از بــــهـــر راحــــتــــی بــــاشــــدبــــنـــده از اســـب خــــویـــش در رنـــجــــســـت
گـوشـت قـطـعـا بــر اسـتــخـوانـش نـیـسـتراســت خــواهـی چــو اســب شــطــرنـجــســت
***
پـــــدرم بـــــنـــــده قـــــدیـــــم تـــــو بـــــودعـــمـــر در بــــنـــدگـــی بــــه ســـر بــــردســـت
بــــــنــــــده زاده کــــــه در وجــــــود آمــــــدهــــم بــــه روی تــــو دیــــده بـــــر کــــردســــت
خــــدمـــت دیـــگــــری نـــخــــواهـــد کــــردکــــه مــــرا نــــعـــــمــــت تـــــو پـــــروردســـــت
***
در چــشــمـت ار حــقـیـر بــود صـورت فـقـیـرکـوتــه نـظـر مـبــاش کـه در ســنـگ گـوهـرســت
کیمخـت نافـه را که حـقـیرسـت و شـوخـگنقـیـمـت بــدان کـنـنـد کـه پــر مـشـک اذفـرســت
***
کــســی گــفــت عــزت بــه مـال انـدرســتکـــــه دنـــــیـــــا و دیـــــن را درم یـــــاورســــــت
چــــه مــــردی کــــنـــد زور بــــازوی جــــاه؟کــه بــی مـال، ســلــطــان بــی لــشــکــرســت
تــهــیـدســت بــا هــیــبــت و بــانــگ و نــامزن زشــــــتــــــروی نــــــکــــــو چــــــادرســــــت
بـــدان مـــرغ مـــانــد کـــه بـــر جـــســـم اوپـــر و ریـــش بـــســـیـــار و خـــود لـــاغـــرســـت
دگــر کـــس نــگــر تـــا جـــوابـــش چـــه دادبــــه جـــاهـــســـت اگـــر آدمـــی ســـرورســـت
مــــذلــــت بــــرد مـــرد مــــجــــهـــول نـــاموگـــر خـــود بــــه مـــال آســـتــــانـــش زرســـت
خــــداونــــد را جـــــاه بـــــایــــد نــــه مــــالوگـــر مـــال خـــواهـــی بــــه جــــاه انـــدرســـت
اگــر راســت خـــواهــی ز ســعــدی شــنــوقـــنـــاعـــت از ایــن هـــر دو نـــیـــکـــوتـــرســـت
***
دســــت بــــر پــــشــــت مـــار مـــالـــیـــدنبــــه تــــلـــطـــف نـــه کـــار هـــشــــیـــارســــت
کـــــان بـــــداخـــــلـــــاق بـــــی مـــــروت راســـــنــــگ بـــــر ســـــر زدن ســـــزاوار اســـــت
***
گــــر ســــفــــیـــهـــی زبــــان دراز کــــنــــدکـــه فـــلـــانــی بـــه فـــســـق مــمــتـــازســـت
فــســق مــا بـــی بــیــان یــقــیــن نــشــودو او بـــــه اقــــرار خـــــویــــش غــــمــــازســـــت
***
هـرگــز بــه مــال و جــاه نـگــردد بــزرگ نـامبــدگـوهـری کـه خـبــث طـبــیـعـیـش در رگـسـت
قـارون گـرفـتــمـت کـه شــوی در تــوانـگـریســگ نـیـز بــا قــلـاده زریـن هـمـان ســگــســتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.