ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ظاهرا در ستایش صاحب دیوان است

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:05 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
یـــارب کـــمـــال عـــافـــیـــتـــت بـــر دوام بـــاداقـبــال و دولـت و شــرفــت مـســتــدام بــاد
سـال و مـهـت مـبـارک و روز و شـبـت بـه خـیـربـخـتـت بـلـنـد و گـردش گـیـتـی بـه کـام بـاد
فـردا کـه هر کـسـی بـه شـفـیعـی زنند دسـتحــشـر تــو بــا رسـول عـلـیـه الـســلـام بــاد
فــرزنــد نــیــکــبــخــت تــو نــزد خــدا و خــلــقهـمـچـون تـو نـیـک عـاقـبـت و نـیـک نـام بـاد
***
مــــرا از بــــهـــر دیـــنــــاری ثــــنــــا گــــفــــتکــه بــخــتــت بـــا ســعــادت مــقــتــرن بــاد
چــــو دیـــنـــارش نـــدادم لـــعــــنـــتــــم کـــردکـــه شـــرم از روی مـــردانــت چـــو زن بـــاد
بـــیــا تـــا هـــر دو بـــا هـــم هــیــچ گـــیــریــمدعــا و لــعــنــتـــش بـــر خــویــشــتــن بـــاد
***
بــــــر تـــــربــــــت دوســـــتـــــان مـــــاضـــــیبـــگــذشــت بـــســـی ز بـــوســـتـــان بـــاد
گـــــر بـــــر ســـــر خـــــاک مـــــا رود نـــــیـــــزســـهـــلـــســـت بـــقـــای دوســـتـــان بـــاد
***
ای بــلـنـد اخـتـر خـدایـت عـمـر جـاویـدان دهـادوآنـچـه پـیروزی و بـهروزی در آنسـت آن دهاد
جــاودان نـفـس شــریـفـت بــنـده فـرمـان حــقبـعـد از آن بـر جـمله فـرماندهان فـرمان دهاد
مـن بـدانم دولـت عـقـبـی بـه نان دادن درسـتتـا عنان عمر در دسـتـست دستـت نان دهاد
داعــیـان انـدر دعــا گــویـنـد پــیـش خــســروانطـاق ایوانت بـه رفعت بـوسـه بـر کیوان دهاد
نـعـمـتــی را کـز پــی مـرضـات حـق دریـافـتــیحــق تــعـالـی از نـعـیـم آخــرت تــاوان دهـاد
ای مــبــارک روز هـر روزت بــه کــام دوســتــاندولـت تـو در تـرقـی بـاد و دشـمن جـان دهاد
***
پـــــســـــر نــــورســـــیــــده شــــایــــد بـــــودکــــه نــــود ســــالــــه چــــون پــــدر گــــردد
پــــیـــر فــــانـــی طــــمــــع مــــدار کــــه بــــازچــــارده ســــالـــه چــــون پــــســــر گـــردد
ســــــبــــــزه گــــــر احــــــتــــــمــــــال آن داردکـــــه ز خــــــردی بــــــزرگـــــتــــــر گـــــردد
غـــلـــه چــــون زرد شــــد امـــیـــد نـــمـــانـــدکـــــه دگــــر بـــــاره ســـــبـــــز بـــــرگــــردد
***
بــیـا بــگــوی کــه پــرویـز از زمــانـه چــه خــوردبـرو بـپـرس کـه خـسـرو ازین مـیانـه چـه بـرد
گـر او گـرفـت خــزایـن بــه دیـگـران بــگـذاشــتوریـن گـرفـت مـمـالـک بــه دیـگـران بــسـپـرد
***
جــوشــن بــیــار و نــیـزه و بــر گــســتــوان وردتـــا روی آفــتـــاب مــعــفــر کــنــم بـــه گــرد
گــر بــردبــار بــاشــی و هـشــیـار و نـیـکــمــرددشـمـن گـمـان بـرد کـه بـتـرسـیدی از نـبـرد
***
خــون دار اگـرچــه دشـمـن خــردســت زیـنـهـارمـهـمــل رهـا مــکــن کــه زمــانـش بــپــرورد
تــا کـعــب کـودکـی بــود آغـاز چــشــمـه ســارچــون پـــیــشــتــر رود ز ســر مــرد بـــگــذرد
***
در جهان بـا مردمان دانی که چون بـاید گذاشتآن قــدر عــمــری کــه دارد مــردم آزاد مــرد؟
کــاســتــیـنـهـا تــر کـنـنـد از بــهـر او از آب گـرمفـی المثـل گر بـگذرد بـر دامنش از بـاد سـرد
***
مــــرد دیــــگــــر جــــوان نــــخــــواهــــد بـــــودپـــیــریــش هـــم بـــقـــا نـــخـــواهـــد کـــرد
چــــــون درخــــــت خـــــزان کـــــه زرد شـــــودکـــاشـــکــی هــمــچـــنــان بـــمــانــدی زرد
***
مــــلــــک ایــــمــــن درخـــــت بـــــارورســـــتزو قـــنـــاعـــت بــــه مـــیـــوه بــــایـــد کـــرد
چــــــون ز بــــــیـــــخــــــش بــــــرآورد نـــــادانمـــیــوه یــک بـــار بـــیـــش نـــتـــوان خـــورد
***
آن را کــــــه تــــــو دســــــت پــــــیـــــش داریکـــــس تــــــیـــــغ بــــــلـــــا زدن نـــــیـــــارد
مـــا را کـــه تـــو بـــی گـــنـــه بـــکـــشـــتـــیکــس نــیــســـت کــه دســـت پـــیــش دارد
***
آدمـــــی فـــــضـــــل بـــــر دگـــــر حـــــیـــــوانبــــــــه جــــــــوانــــــــمــــــــردی و ادب دارد
گــــر تــــو گــــویـــی بــــه صــــورت آدمــــیــــمهــوشــمــنــد ایــن ســـخـــن عــجـــب دارد
پــــس تــــو هـــمــــتــــای نــــقــــش دیـــواریکــه هــمــیــن گــوش و چــشــم و لــب دارد
***
تــو خــود جــفــا نـکــنـی بــی گـنـاه بــر بــنـدهوگــر کــنـی ســر تــســلـیـم بــر زمـیـن دارد
بـه نـیشـی از مـگـس نـحـل بـرنـشـاید گـشـتاز آنــکــه ســابــقــه فــضــل انــگــبــیـن دارد
***
دیـو اگــر صــومـعــه داری کــنـد انـدر مـلــکــوتهـمـچـو ابـلـیس همـان طـینـت مـاضـی دارد
ناکسـسـت آنکه بـه دراعه و دسـتـار کسسـتدزد دزدســـت وگـــر جـــامــه قـــاضـــی دارد
***
طــــمــــع خــــام کــــه ســــودی بـــــکــــنــــمســـود، ســـرمـــایــه بـــه یــک بـــار بـــبـــرد
خــــر دعــــا کــــرد کــــه بــــارش بــــبــــردنـــدســـیـــل بـــگـــرفـــت و خـــر و بـــار بـــبـــرد
***
شــــد غــــلــــامــــی بـــــه جــــوی کــــاب آردآب جـــــوی آمـــــد و غـــــلـــــام بــــــبــــــرد
دام هـــــــــر بــــــــــار مـــــــــاهـــــــــی آوردیمـــاهـــی ایـــن بــــار رفــــت و دام بــــبــــرد
***
مــن هــرگــز آب چــاه نــدیــدم چــنــیــن مــدادبــر یـک ورق نـویـس کـه بــر هـفــت بــگـذرد
نی نی ورق چـه بـاشـد و کـیمـخـت گـوسـفـنداز چـــرم گـــاو از ســـپـــر جـــفـــت بـــگــذرد
***
مــــر تــــو را چــــون دو کــــار پـــــیــــش آیــــدکـــــه نـــــدانــــی کـــــدام بـــــایــــد کـــــرد
هـــر چــــه در وی مـــظـــنـــه خــــطـــرســــتآنــــت بـــــر خــــود حـــــرام بـــــایــــد کــــرد
وانــکــه بـــی خـــوف و بـــی خـــطــر بـــاشـــدبــــه هـــمــــانــــت قــــیـــام بــــایـــد کــــرد
***
دانـی کـه بـر نـگـین سـلـیمـان چـه نـقـش بـوددل در جـهـان مـبـنـد کـه بــا کـس وفـا نـکـرد
خـــرم تـــنــی کــه حـــاصـــل عــمــر عــزیــز رابـا دوسـتـان بـخـورد و بـه دشـمـن رها نـکـرد
***
ز دســــت تـــــرشــــروی خــــوردن تـــــبـــــرزدچــنــان تــلــخ بــاشــد کــه گــویـی تــبــر زد
گــــرم روی بـــــا پــــشــــت گــــردد از آن بــــهکــه رویـی بــبــیــنــم کــه پــشــتــم بــلــرزد
گـــدا طـــبــــع اگـــر در تــــمـــوز آب حــــیـــوانبـــه دســـتـــت دهــد جـــور ســـقــا نــیــرزد
کــســـی را فــراغ از چـــنــیــن خـــلــق دیــدنمـــســـلـــم بــــود کـــو قـــنـــاعـــت بــــورزد
***
روزی بــــه ســــرش نـــبــــشـــتــــه بــــودنـــدکــــایـــن دولـــت و مـــنـــصــــب آن نـــیـــرزد
ســــی ســــالــــه تــــوانـــگــــری و فــــرمـــانیـــــک روزه هـــــلـــــاک جــــــان نـــــیـــــرزد
دیــدی کــه چـــه کــرد عـــیــش و چـــون مــردآن عـــــاقـــــبـــــت آن فـــــلـــــان نــــیــــرزد
صـــــد دور بـــــقـــــا چـــــنـــــانـــــکـــــه دیــــدمــــــردن بــــــه زه کــــــمــــــان نــــــیـــــرزد
***
از دســــــت تــــــهـــــی کـــــرم نـــــیـــــایـــــدهــــر چـــــنــــد دلــــش جـــــواد بـــــاشــــد
مـــســـکـــیــن چـــه کـــنــد ســـوار چـــالـــاکچــــون اســــب نـــه بــــر مــــراد بــــاشــــد
***
کــســی بــه حــمــد و ثــنــای بــرادران عــزیــزز عـیـب خـویـش نـبــایـد کـه بـیـخـبـر بــاشـد
ز دشـمنان شـنو ای دوسـت تـا چـه می گـویندکـه عـیـب در نـظــر دوســتــان هـنـر بــاشــد
***
گــر جــهــان فــتــنــه گــیـرد از چــپ و راســتو آتــش و صــعــقــه پــیــش و پــس بــاشــد
تـــــو پـــــریــــشـــــان نــــکــــرده ای کــــس راچـــه پـــریــشـــانـــیـــت ز کـــس بـــاشـــد؟
خــــونـــیـــان را بــــود ز شــــحــــنـــه هـــراسشـــبـــروان را غـــم از عـــســـس بــــاشـــد
راســـتـــی پـــیــشـــه گـــیــر و ایــمــن بـــاشکــــه رهــــانــــنــــده تــــو بــــس بــــاشــــد
***
کــــامــــلــــانـــنــــد در لــــبــــاس حــــقــــیـــرهـــمـــچــــو لؤلؤ کـــه در صـــدف بــــاشــــد
ای کــــــه در بــــــنــــــد آب حــــــیـــــوانــــــیکــــوزه بـــــگــــذار تـــــا خـــــزف بـــــاشــــد
***
ســخــن گــفــتــه دگــر بــاز نــیــایـد بــه دهــناول انـدیـشــه کـنـد مـرد کـه عـاقـل بــاشــد
تـــا زمــانــی دگــر انــدیــشــه نــبـــایــد کــردنکـه چــرا گـفـتــم و انـدیـشـه بــاطـل بــاشـد
***
اگـــر صـــد دفـــتـــر شـــیـــریـــن بـــخـــوانـــیگــرانــجــان لــایــق تــحــســیــن نــبـــاشــد
مــــزاح و خــــنـــده کــــار کــــودکــــانـــســــتچــو ریــش آمــد زنــخ شــیــریــن نــبـــاشــد
***
خـــر بـــه ســـعـــی آدمــی نــخـــواهــد شـــدگـــرچــــه در پــــای مـــنـــبــــری بــــاشــــد
و آدمــــی را کــــه تــــربــــیـــت نــــکــــنـــنــــدتـــا بـــه صـــد ســـالــگــی خـــری بـــاشـــد
***
تـشنه سـوخـتـه در چـشـمه روشن چـو رسـیدتــو مـپــنـدار کــه از ســیـل دمـان انـدیـشــد
مـلــحــد گــرســنـه و خــانـه خــالـی و طــعــامعــقــل بــاور نـکــنـد کــز رمـضــان انـدیـشــد
***
هـــــیـــــچ دانـــــی کـــــه آب دیــــده پـــــیــــراز دو چــــشـــم جــــوان چــــرا نـــچــــکـــد؟
بــــرف بــــر بــــام ســــالـــخــــورده مـــاســـتآب در خـــــانـــــه شـــــمـــــا نـــــچـــــکـــــد
***
دوستـان سخت پـیمان را ز دشمن بـاک نیستشـرط یار آنـسـت کـز پـیونـد یارش نـگـسـلـد
صـد هـزاران خــیـط یـکـتــو را نـبــاشــد قـوتــیچـون بـه هم بـرتـافتـی اسـفندیارش نگسلد
***
حـریف عـمـر بـه سـر بـرده در فـسـوق و فـجـوربـه وقت مرگ پـشـیمان همی خـورد سـوگند
کـه تــوبــه کــردم و دیـگـر گـنـه نـخــواهـم کـردتـو خـود دگـر نتـوانی بـه ریش خـویش مخـند
***
یـــــاد دارم ز پــــــیـــــر دانـــــشــــــمــــــنـــــدتـــو هـــم از مـــن بـــه یـــاد دار ایــن پـــنـــد
هــر چــه بـــر نــفــس خــویــش نــپــســنــدینــیــزبـــر نـــفـــس دیــگـــری مـــپـــســـنـــد
***
بـــســـا بـــســـاط خـــداونــد مــلــک دولـــت راکــــه آب دیـــده مـــظــــلـــوم در نـــور دانـــد
چــو قــطــره قـطــره بــاران خــرد بــر کـهـســارکـه ســنـگـهـای درشــت از کــمـر بــگـردانـد
***
وفـــا بـــا هــیــچـــکــس کــردســـت گــیــتـــیکـــه بــــا مـــا بـــر قـــرار خـــود بـــمـــانـــد؟
چـــو مـــی دانــی کـــه جـــاویــدان نــمـــانــیروا داری کـــــه نـــــام بـــــد بـــــمـــــانـــــد؟
***
نـــه ســــام و نــــریـــمــــان و افــــراســــیـــابنــه کــســـری و دارا و جـــمــشــیــد مــانــد
تـــو هــم دل مـــبـــنـــد ای خـــداونــد مـــلـــکچـــو کــس را نــدانــی کــه جـــاویــد مــانــد
چــــو دور جــــوانـــی خــــلــــل مــــی کــــنـــدبـــه پـــایــان پـــیــری چـــه امـــیــد مـــانــد؟
***
هر که مقصود و مرادش خور و خوابست از عمرحـیـوانـیـسـت کـه بـالـاش بـه انـسـان مـانـد
هـر چــه داری بــده و دولـت مـعـنـی بــسـتــانتــا چــو ایـن نـعــمـت ظــاهـر بــرود آن مـانـد
***
چــــو دولــــت خــــواهـــد آمـــد بــــنـــده ای راهــمــه بــیـگــانــگــانــش خــویــش گــردنــد
چــــو بــــرگـــردیـــد روز نـــیـــکــــبــــخــــتــــیدر و دیــــوار بـــــر وی نــــیــــش گـــــردنــــد
***
بــســیـار بــرفــتــنـد و بــه جــایـی نـرســیـدنـداربـاب فـنون بـا همـه عـلـمـی کـه بـخـوانـدند
تـوفـیـق سـعـادت چـو نـبــاشـد چـه تـوان کـرد؟ابــلــیـس بــرانــدنــد و بــرو کــفــر بــرانــدنـد
***
تــــا ســـگـــان را وجـــود پــــیـــدا نـــیـــســـتمـــشـــفـــق و مـــهـــربـــان یـــکـــدگـــرنـــد
لــــقــــمــــه ای در مــــیــــانــــشـــــان انــــدازکــــه تــــهـــیـــگــــاه یـــکــــدگـــر بــــدرنـــد
***
اگــــر خـــــونــــی نــــریــــزد شــــاه عــــالــــمبـــســـا خـــونــا کـــه در عـــالـــم بـــریــزنــد
بـــبـــایــد کــشـــت هــر یــکـــچـــنــد گــرگــیبــــه زاری تــــا دگـــر گـــرگــــان گـــریـــزنـــد
***
نـــکــــنـــی دفــــع ظــــالــــم از مــــظــــلــــومتــــا دل خــــلـــق نـــیـــک بــــخــــراشـــنـــد
تـــــا تـــــو بــــــا صـــــیـــــد گـــــرگ پـــــردازیگـــوســـفـــنــدان هــلــاک مــی بـــاشـــنــد
***
هـــر کــــجــــا دردمــــنـــدی از ســــر شــــوقگــــوش بـــــر نــــالــــه حـــــمــــام کــــنــــد
چـــــــــــارپـــــــــــایـــــــــــی بــــــــــــرآورد آوازوان تــــــلــــــذذ بــــــرو حــــــرام کــــــنــــــد
حــــیـــف بــــاشــــد صــــفـــیـــر بــــلـــبــــل راکـــــه زفـــــیـــــر خـــــر ازدحـــــام کـــــنـــــد
کــاش بـــلــبـــل خـــمــوش بـــنــشــســـتـــیتـــــا خـــــر آواز خـــــود تـــــمـــــام کـــــنــــد
***
حــــاکــــم ظــــالــــم بــــه ســــنـــان قــــلــــمدزدی بـــی تـــیـــر و کـــمـــان مـــی کـــنـــد
گــــلـــه مـــا را گـــلـــه از گــــرگ نـــیـــســــتایــن هــمــه بـــیــداد شـــبـــان مــی کـــنــد
آنــکـــه زیــان مــی رســـد از وی بـــه خـــلـــقفــــهـــم نـــدارد کــــه زیـــان مــــی کــــنـــد
چــــون نـــکـــنـــد رخــــنـــه بــــه دیـــوار بــــاغدزد، کـــه نـــاطــــور هـــمـــان مـــی کـــنـــد
***
ز دور چــرخ چــه نـالـی ز فـعـل خــویـش بــنـالکــه از گــزنـد تــو مــردم هـنـوز مــی نـالــنـد
نـگـفـتـمـت کـه چـو زنـبــور زشـتـخـوی مـبــاشکـه چـون پــرت نـبــود پــای در سـرت مـالـنـد
***
نـــفـــس ظــــالـــم، مـــثــــال زنـــبــــورســــتکـــه جـــهــانــش ز دســـت مـــی نـــالـــنــد
صـــــبـــــر کــــن تـــــا بـــــیــــوفـــــتـــــد روزیکـــه هــمـــه پـــای بـــر ســـرش مـــالـــنـــد
***
آســـــیـــــا ســـــنـــــگ ده هـــــزار مـــــنـــــیبــــه دور مــــرد از کــــمـــر بــــگــــردانـــنـــد
لـــــیـــــکــــــن از زیـــــر بــــــه زبــــــر بــــــردنبـــــه هــــزار آدمـــــیــــش نــــتـــــوانــــنــــد
***
بـــدیــن الـــحـــان داودی عـــجـــب نــیــســـتکـــه مـــرغـــان هــوا حـــیــران بـــمـــانــنـــد
خــــدای ایـــن حــــافــــظــــان نـــاخــــوش آوازبـــیــامـــرزاد اگـــر ســـاکـــن بـــخـــوانـــنـــد
***
چـو نـیکـبـخـت شـدی ایمـن از حـسـود مـبـاشکـه خــار دیـده بــدبــخــت نـیـکــبــخــتــانـنـد
چـو دسـتـشان نرسـد لاجـرم بـه نیکی خـویشبــدی کـنـنـد بـه جـای تـو هـر چـه بــتـوانـنـد
***
رســــم و آیــــیــــن پــــادشــــاهــــانــــســــتکــــه خــــردمــــنــــد را عــــزیـــز کــــنـــنـــد
وز پــــــــــس عــــــــــهـــــــــد او وفـــــــــاداریبــــا خــــردمــــنــــدزاده نــــیـــز کــــنــــنــــد
***
نــشــان آخـــر عــهــد و زوال مــلــک ویــســتکــه در مـصــالــح بــیـچــارگــان نـظــر نـکــنـد
بــه دسـت خـویـش مـکـن خـانـگـاه خـود ویـرانکـه دشــمـنـان تــو بــا تــو ازیـن بــتــر نـکـنـد
***
آنــکــه در حــضــرت بــیــچــون تــو قــربــی داردگـر جـهانـی بـه هم آید بـه بـعـیدش نـکـنـنـد
وآنـکـه در نـامـه او خــامـه بــدبــخـتــی تــسـتگـر همـه خـلـق بـکـوشـنـد سـعـیدش نکـنند
***
دامــن آلـــوده اگـــر خـــود حـــکـــمــت گـــویــدبـه سـخـن گـفـتـن زیبـاش بـدان بـه نشـونـد
وآنـکــه پــاکـیـزه رود گـر بــنـشــیـنـد خــامـوشهـمـه از سـیرت زیـبـاش نـصـیـحـت شـنـونـد
***
آدمـــی ســــان و نـــیـــک مـــحــــضـــر بــــاشتــــا تــــو را بــــر دواب فــــضــــل نـــهـــنــــد
تـــــو بـــــه عـــــقــــل از دواب مــــمــــتـــــازیورنــه ایــشـــان بـــه قـــوت از تـــو بـــهــنـــد
***
تــــا نـــگـــویـــی کـــه عـــامـــلـــان حــــریـــصنــــیـــک خــــواهـــان دولــــت شــــاهـــنــــد
کـــانـــچـــه در مـــمـــلـــکـــت بـــیــفـــزایــنـــداز ثــــنـــای جــــمــــیـــل مـــی کــــاهـــنـــد
راحــــت از مــــال وی بـــــه خــــلــــق رســــانتـــا هــمــه عـــمــر و دولــتـــش خـــواهــنــد
***
رحــــمـــت صـــفـــت خـــدای بــــاقـــیـــســـتو آن را کـــــه خــــــدای بــــــرگـــــزیـــــنـــــد
گــــر جــــرم و خــــطــــای مــــا نــــبـــــاشــــدپـــس عـــفــو تـــو بـــر کــجـــا نــشـــیــنــد؟
***
هــــیــــچ فـــــرصـــــت ورای آن مــــطـــــلــــبکــه کـــســـی مــرگ دشـــمــنــان بـــیــنــد
تــــا نـــمــــیـــرد یـــکــــی بــــه نـــاکــــامــــیدیـــگـــری دوســـتــــکـــام نـــنـــشـــیـــنـــد
تـــو هـــم ایــمـــن مـــبـــاش و غـــره مـــشـــوکـــه فـــلـــک هــیــچ دوســـت نـــگـــزیــنـــد
شـــادکـــامــی مـــکـــن کـــه دشـــمــن مـــردمـــرغ، دانـــه یـــکــــان یـــکــــان چــــیـــنـــد
***
الــــــحــــــق امــــــنـــــای مــــــال ایـــــتــــــامهـــمـــچـــون تــــو حـــلـــال زاده بــــایـــنـــد
هــــرگــــز زن و مــــرد و کــــفــــر و اســــلــــامنـــفـــس از تـــو خـــبـــیـــث تـــر نـــزایـــنـــد
اطــــــــفـــــــال عـــــــزیـــــــز نـــــــازپــــــــرورداز دســــت تــــو دســــت بــــر خــــدایـــنــــد
طـــــفـــــلـــــان تـــــو را پـــــدر بـــــمـــــیـــــرادتـــــا جـــــور وصـــــی بـــــیــــازمـــــایــــنــــد
***
نــاکــســـان را فــراســـتـــیــســـت عـــظـــیــمگـــرچـــه تـــاریــک طـــبـــع و بـــدخـــویــنـــد
چـــون دو کـــس مـــشـــورت بـــرنــد بـــه هــمگــویـنــد ایـن عــیــب مــن هــمــی گــویـنــد
***
امـیـر مـا عـسـل از دسـت خــلـق مـی نـخــوردکــه زهــر در قــدح انــگــبـــیــن تــوانــد بـــود
عـجـب کـه در عـسـل از زهـر مـی کـنـد پـرهـیزحـــذر نــمـــی کـــنــد از تـــیــر آه زهــرآلـــود
***
چــه گـنـجــهـا بــنـهـادنـد و دیـگـری بــرداشــتچــه رنـجــهـا بــکـشـیـدنـد و دیـگـری آســود
بــه تــازیـانــه مــرگ از ســرش بــه در کــردنــدکـه سـلـطـنـت بـه سـر تـازیانـه مـی فـرمـود
نفـس کـه نفـس بـرو تـکـیه مـی کـند بـادسـتبــه وقـت مـرگ بــدانـد کـه بــاد مـی پـیـمـود
***
خــواهـی از دشـمـن نـادان کـه گـزنـدت نـرسـدرفـق پــیـش آر و مـدارا و تــواضـع کـن و جـود
کآهـن ســخــت کـه بــر ســنـگ صـلـابــت رانـدنــتـــوانــد کــه لــطـــافــت نــکــنــد بـــا داود
***
مــــتــــکــــلــــف بـــــه نــــغــــمــــه در قــــرآنحــــق بــــیــــازرد و خــــلــــق را بـــــربـــــود
آن یــــکــــی خـــــســـــر آن دگــــر بـــــاشــــدمـــایـــه وقـــتــــی زیـــان و وقـــتـــی ســـود
نــــــاخـــــــوش آواز اگـــــــر دراز کـــــــشـــــــدنـــه خـــداونـــدی خـــلـــق ازو خـــشـــنـــود
***
مـرغ جــایـی کـه عـلـف بــیـنـد و چــیـنـد گـرددمـرد صـاحـبـنـظـر آنـجـا کـه وفـا بـیـنـد و جـود
سـفـلـه گـو روی مـگـردان کـه اگـر قـارونـســتکــس ازو چــشــم نــدارد کــرم نــامــعــهــود
***
هـــزار ســـال بـــه امـــیـــد تـــو تـــوانـــم بـــوداگـــر مـــراد بـــرآیـــد هـــنـــوز بــــاشـــد زود
اگــر مــراد نــیــابـــم مــرا امــیــد بـــســســـتنه هر که رفت رسید و نه هر که گفت شنود
***
هـر کـه بــر روی زمـیـن مـهـلـت عـیـشــی داردای بــسـا روز کـه در زیـر زمـیـن خـواهـد بــود
کــشــتــی آرام نــگــیـرد کــه بــود بــر ســر آبتـا جـهان بـر سـر آبـسـت چـنین خـواهد بـود
***
اگـــر مـــلـــازم خـــاک در کـــســـی بـــاشـــیچــو آســتــانـه نــدیـم خــســیـت بــایـد بــود
ز بــهــر نــعــمــت دنــیـا کــه خــاک بــر ســر اوبــریـن مـثـال کـه گـفـتـم بـسـیـت بــایـد بـود
هــزار ســـال تـــنــعــم کــنــی بـــدان نــرســدکـه یـک زمـان بــه مـراد کـسـیـت بــایـد بــود
***
نـــگـــر تـــا نـــبـــیـــنـــی ز ظـــلـــم شـــهـــیکــه از ظــلــم او ســـیــنــه هــا چـــاک بـــود
ازیــــرا کـــــه دیــــدیــــم کـــــز بـــــد بـــــتـــــربــــســـی انـــدریـــن عـــالـــم خــــاک بــــود
چــــو شــــد روز آمــــد شــــب تــــیـــره رنـــگچــو جــمـشــیـد بــگــذشــت ضــحــاک بــود
***
روز قــــالــــی فــــشــــانــــدنـــســــت امــــروزتـــــا غـــــبــــــار از مـــــیـــــان مـــــا بـــــرود
چـــــون مــــگـــــس در ســـــرای گـــــرد آمــــدخــــوان نــــبـــــایــــد نــــهــــاد تـــــا بـــــرود
هــــر کــــه نــــاخـــــوانــــده آیــــد از در قـــــومنـــیـــک بــــاشـــد کـــه نـــاشــــتــــا بــــرود
***
گــر خــردمــنــد از اوبـــاش جــفــایــی بـــیــنــدتـــا دل خــویــش نــیــازارد و درهــم نــشــود
سـنگ بـی قـیمت اگر کاسـه زرین بـشـکسـتقــیـمـت ســنـگ نـیـفــزایـد و زر کـم نـشــود
***
هــر کـــه بـــیــنــی مـــراد و راحـــت خـــویــشاز هــمـــه خـــلـــق بـــیــشـــتـــر خـــواهـــد
و آن مــیــســـر شـــود بـــه کــوشـــش و رنــجکـــه قـــضـــا بـــخـــشـــد و قـــدر خـــواهـــد
ای کـــه مـــی خـــواهــی از نـــگـــاریــن کـــامبــــا نـــگــــارش بــــگـــوی اگــــر خــــواهـــد
دخــــتــــر انـــدر شـــکـــم پــــســــر نـــشـــودگــرچـــه بـــابـــا هــمــی پـــســـر خـــواهــد
تــــــیـــــز در ریـــــش کــــــاروانـــــســــــالـــــارگــــر بـــــدان ده رود کــــه خــــر خــــواهــــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.