ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ظاهرا در مدح صاحب دیوان است

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:06 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
بـه سمع خواجـه رسانید اگر مجـال بـودکــه ای خــزانـه ارزاق را کــف تــو کــلــیـد
به لطف و خوی تو در بـوستان موجوداتشـکوفه ای نشـکفت و شـمامه ای ندمید
چـنـانـکـه سـیـرت آزادگـان بــود کـرمـیبه من رسید که کردی ولی به من نرسید
***
نــاگــهــان بـــانــگ در ســـرای افـــتـــدکـــه فـــلـــان را مــحـــل وعـــده رســـیــد
دوســــتــــان آمـــدنـــد تــــا لـــب گـــورقـــدمـــی چـــنـــد و بـــاز پـــس گـــردیــد
وان کــــزو دوســــتـــــر نــــمــــی داریمــال و مــلــک و قــبــالــه بــرد و کــلــیــد
ویـن کـه پـیـوسـتـه بــا تـو خـواهـد بــودعــمــل تــســت نــفــس پـــاک و پــلــیــد
نـــیــک دریــاب و بـــد مـــکـــن زنـــهــارکـــه بـــد و نـــیــک بـــاز خـــواهـــی دیــد
***
یارب این نامه سـیه کرده بـیفـایده عـمرهمـچـنان از کـرمـت بـر نگـرفـتـسـت امـید
گـر بـه زنـدان عـقـوبـت بـریم روز شـمـارجـای آنسـت کـه محـبـوس بـمـانم جـاوید
هر درختـی ثـمری دارد و هرکس هنریمـن بـیمـایه بـدبـخـت، تـهیدسـت چـو بـید
لیکن از مشـرق الطـاف الهی نه عـجـبکه چو شب روز شود بر هه تابـد خورشید
مـا کـیـانـیـم کـه در مـعـرض یـاران آییم؟مـاکـیان را چـه مـحـل در نظـر بـاز سـپـید؟
***
حـقـیقـتـیسـت که دانا سـرای عـاریتـیز بــهـر هـشـتــن و پــرداخــتــن نـفـرمـایـد
مـن این مـقـام نـه از بـهـر آن بـنـا کـردمکــه پــنــج روز بــقــا اعــتــمــاد را شــایـد
خـلاف عهد زمان بـی خلاف معلومستکـه هـیـچ نـوع نـبـخـشـد کـه بــاز نـربـایـد
بـلـی بـه نـیت آن تـا چـو رخـت بـربـنـدمبـه جـای مـن دگـری هـمـچـنـین بـیاسـاید
ازین قـدر نـگـریـزد کـه مـرغ و مـاهـی رابـه قـدر خـویش حـقـیـر آشـیـانـه ای بـایـد
سـرای دام هـمـایسـت نـیک بـخـتـان رابـود کـه در همـه عـمـرت یکـی بـه دام آید
بسا کسا که گرش در به روی بگشاییســعــادت ابــدت در بــه روی بــگــشــایـد
حـلال نیسـت کـه صـورت کـنند بـر دیوارکــه رد شــرع بــود زو خــلــل بــیــفــزایــد
همین نصیحت سعدی به آب زر بـنویسکـه خـانـه را کـس ازیـن خـوبــتــر نـیـارایـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.