ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح صاحب دیوان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:06 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
ســفــیـنـه حــکـمـیـات و نـظــم و نـثــر لـطــیـفکـــه بـــارگـــاه مـــلـــوک و صـــدور را شـــایـــد
بــه صــدر صــاحــب صــاحــبــقـران فـرســتــادممــگــر بــه عــیـن عــنــایـت قــبــول فــرمــایـنـد
رونـــده رفـــت نــدانــم رســـیــد یــا نــرســـیــدازیــن قـــیـــاس کـــه آیــنـــده دیـــر مـــی آیـــد
بــه پــارســایــی ازیــن حــال مــشــورت بـــردممـگـر ز خــاطـر مـن بــنـد بــســتــه بــگـشــایـد
چــه گـفــت نـدانـی کـه خــواجــه دریـایـیـســتنــه هــر ســفــیــنــه ز دریــا درســت بـــاز آیــد
***
نـه آدمـیـســت کــه در خــرمـی و مـجــمـوعــیبــه خــســتــگـان پــراکــنـده بــر نـبــخــشــایـد
گــلــیــم خــویــش بــرآرد ســیـه گــلــیــم از آبوگــر گــلــیــم رفـــیــق آب مــی بـــرد شـــایــد
***
روز گــم گــشـــتـــن فــرزنــد مــقــادیــر قــضـــاچـــاه دروازه کـــنـــعـــان بـــه پـــدر نــنــمـــایــد
بـــاش تـــا دســـت دهـــد دولـــت ایــام وصـــالبــوی پــیـراهـنــش از مــصــر بــه کــنـعــان آیـد
***
صــــانـــع نـــقــــشــــبــــنـــد بــــی مـــانـــنـــدکـــــه هــــمـــــه نــــقـــــش او نــــکـــــو آیــــد
رزق طــــــایـــــر نــــــهـــــاده در پــــــر و بــــــالتـــــا بـــــه هــــر طــــعــــمــــه ای فــــرو آیــــد
روزی عـــــنــــکـــــبـــــوت مــــســـــکــــیــــن راپـــــــر دهــــــد تـــــــا بـــــــه نـــــــزد او آیــــــد
***
یـکــی نــصــیــحــت درویـش وار خــواهــم کــرداگــــر مـــوافــــق شــــاه زمــــانـــه مـــی آیـــد
اگـرچــه غـالـبــی از دشــمـن ضـعـیـف بــتــرسکــه تـــیــر آه ســحــر بـــا نــشــانــه مــی آیــد
***
ای غــــــره بــــــه رحــــــمــــــت خــــــداونـــــددر رحـــــمــــت او کــــســــی چـــــه گــــویــــد
هــــــر چـــــــنــــــد مؤثـــــــرســــــت بـــــــارانتـــــا دانـــــه نـــــیــــفـــــکـــــنــــی نـــــرویــــد
***
بـــــنـــــدگـــــان را ز حـــــد بـــــه در مـــــنــــوازایــن ســـخـــن ســـهــل تـــســـتـــری گـــویــد
کــــانــــکــــه بـــــا خــــود بــــرابــــرش کــــردیبــــیـــم بــــاشــــد کــــه بــــرتــــری جــــویــــد
***
بـــــود در خـــــاطــــرم کــــه یــــک چـــــنــــدیگــرچـــه هــســتـــم بـــه اصــل و دانــش حـــر
بــــه خـــرد بــــا فـــرشـــتــــه هـــم پــــهـــلـــوســـــخـــــن نـــــظـــــم، نـــــظـــــم دانـــــه در
تـــــــا مــــــگـــــــر گــــــردد از ایــــــادی تـــــــوتـــــنـــــگـــــم از مـــــرده ریــــگ مـــــردم پـــــر
چـــــون نــــبـــــودیــــم در خـــــور خـــــدمـــــتگـــفـــت عـــفـــوت کـــه الـــســـلـــامـــت مـــر
بــــــنـــــدگـــــی درت کــــــنـــــم چــــــنـــــدیبــــی ریـــا هـــمـــچـــو ایـــبــــک و ســـنـــقـــر
تــــرک کــــردیــــم خــــدمــــت و خــــلــــعــــتنــــه دیــــار عــــرب نــــه شــــیــــر شـــــتـــــر
***
بــرای خــتــم ســخــن دســت بــر دعــا داریــمامـــیـــدوار قـــبــــول از مـــهـــیـــمـــن غـــفـــار
هـمـیـشــه تــا کــه فــلـک را بــود تــقــلــب دورمــدام تـــا کــه زمــیــن را بـــود ثــبـــات و قــرار
ثـــبـــات عـــمــر تـــو بـــاد و دوام عـــافــیــتـــتنــگـــاهــداشـــتـــه از نــائبـــات لــیــل و نــهــار
تــو حــاکـم هـمـه آفـاق وآنـکـه حــاکـم تــسـتز بــخــت و تــخـت جــوانـی و مـلـک بــرخـوردار
***
بــه قـفــل و پــره زریـن هـمـی تــوان بــســتــنزبــان خــلـق و بــه افـســون دهـان شـیـدا مـار
تــــبــــرک از در قـــاضـــی چــــو بــــازش آوردیدیـــانـــت از در دیــگـــر بـــرون شـــود نـــاچـــار
***
بــــــردنـــــد پـــــیـــــمـــــبــــــران و پـــــاکـــــاناز بـــــی ادبـــــان جـــــفـــــای بـــــســـــیـــــار
دل تــــنـــگ مـــن کـــه پــــتــــک و ســــنـــدانپـــــیــــوســـــتـــــه درم زنــــنـــــد و دیــــنـــــار
قـــــــدر زر و ســـــــیــــــم کــــــم نــــــگــــــرددو آهـــــن نــــــشــــــود بــــــزرگ مــــــقــــــدار
***
حــدیــث وقــف بــه جــایـی رســیـد در شــیـرازکـه نـیـسـت جـز سـلـسـل الـبـول را در او ادرار
فـقـیـه گـرســنـه تــحــصــیـل چــون تــوانـد کـردمـگـر بــه روز گـدایـی کــنـد، بــه شــب تــکــرار
***
چــو رنــج بـــرنــتـــوانــی گــرفــتـــن از رنــجـــورقــدم ز رفــتـــن و پـــرســیــدنــش دریــغ مــدار
هــزار شــربــت شــیـریـن و مــیـوه مــشــمــومچـنـان مـفـیـد نـبــاشـد کـه بــوی صـحـبــت یـار
***
خــــداونـــد کــــشــــور خــــطــــا مـــی کـــنـــدشـــب و روز ضـــایـــع بــــه خـــمـــر و خـــمـــار
جـــهــانـــبـــانــی و تـــخـــت کـــیــخـــســـرویمـــقـــامـــی بــــزرگـــســـت کـــوچـــک مـــدار
کــه گــر پــای طــفــلــی بـــرآیــد بـــه ســنــگخــــدای از تــــو پــــرســــد بــــه روز شــــمـــار
***
عــــنــــکــــبـــــوت ضــــعــــیــــف نــــتـــــوانــــدکــــه رود چــــون درنــــدگــــان بــــه شــــکــــار
رزق او را پــــــــــــری و بــــــــــــالــــــــــــی دادتـــــا بـــــه دامـــــش دراوفـــــتـــــد نـــــاچـــــار
***
فــــریـــاد پــــیـــرزن کـــه بــــرآیـــد ز ســــوز دلکـــیـــفـــر بــــرد ز حــــمـــلـــه مـــردان کـــارزار
هــمـــت هـــزار بـــار از ان ســـخـــت تـــر زنـــدضـربــت، کـه شـیـر شــرزه و شـمـشـیـر آبــدار
***
نــگــیــن خــتــم رســالــت پــیــمــبـــر عــربــیشــفــیــع روز قــیــامــت مــحـــمــد مــخـــتـــار
اگـــر نـــه واســــطــــه مـــوی و روی او بــــودیخـدای خـلـق نـگـفـتـی قـسـم بـه لـیل و نـهـار
***
هـــاونـــا گــــفــــتــــم از چــــه مـــی نـــالــــیوز چــــه فــــریـــاد مــــی کــــنــــی هـــمــــوار
گـــفـــت خـــامـــوش چـــون شـــوم ســـعـــدیکـــایــن هــمـــه کـــوفـــت مــی خـــورم از یــار
***
هـر کــه خــیـری کــرد و مــوقــوفــی گــذاشــترســم خـــیــرش هــمــچـــنــان بـــر جـــای دار
نـــام نـــیـــک رفــــتــــگـــان ضــــایـــع مـــکــــنتــــا بــــمــــانــــد نــــام نـــیـــکــــت یـــادگــــار
***
هــر کـــه مـــشـــهــور شـــد بـــه بـــی ادبـــیدگــــــر از وی امــــــیــــــد خــــــیــــــر مــــــدار
آب کــــز ســـــرگــــذشــــت در جـــــیــــحـــــونچــه بـــدســتـــی، چــه نــیــزه ای، چــه هــزار
***
گـر بــشــنـوی نـصـیـحــت مـردان بــه گـوش دلفـــردا امـــیــد رحـــمـــت و عـــفـــو خـــدای دار
بــشــنــو کــه از ســعــادت جــاویــد بـــرخــوریور نـــشـــنـــوی خــــذوه فـــغـــلـــوه پــــای دار
***
دل مــــنــــه بــــر جــــهــــان کــــه دور بــــقــــامـــی رود هـــمـــچــــو ســـیـــل ســـر در زیـــر
پــــیـــر دیـــگــــر جــــوان نــــخــــواهــــد شــــدپــــیـــریـــش نــــیـــز هــــم نــــمــــانــــد دیـــر
***
جـــزای نــیــک و بـــد خــلــق بـــا خــدای انــدازکـه دسـت ظـلـم نمـاند چـنین کـه هسـت دراز
تــو راســتــی کــن و بــا گـردش زمـانـه بــســازکــه مــکــر هـم بــه خــداونـد مـکــر گــردد بــاز
***
گــروهـی از ســر بــی مـغــز بــیـخــبــر گــویـنـدبـــریــده بـــه ســـر بـــدگــوی تـــا نــگــویــد راز
مـــن ایـــن نـــدانـــم، دانـــم تأمـــل اولـــیـــتـــرکـه تـره نـیـسـت کـه چـون بـرکـنـی بـرویـد بــاز
***
هـــر چـــه مـــی کـــرد بـــا ضـــعـــیـــفـــان دزدشـــــحـــــنــــه بـــــا دزد بـــــاز کـــــرد امــــروز
مـــلــــخ آمـــد کــــه بــــوســــتــــان بــــخــــوردبـــوســـتـــانـــبــــان مـــلـــخ بــــخـــورد امـــروز
***
پـدر که جـان عـزیزش بـه لب رسـید چـه گفـت؟یـکــی نـصــیـحــت مـن گــوش دار جــان عــزیـز
بـه دوسـت گـرچـه عـزیزسـت راز دل مـگـشـایکـه دوســت نـیـز بــگـویـد بــه دوسـتــان عـزیـز
***
مـلـکـداری بـا دیـانـت بـایـد و فـرهـنـگ و هـوشمست و غافل کی تـواند؟ عاقل و هشیار بـاش
پـادشـاهان پـاسـبـانـانند خـفـتـن شـرط نیسـتیا مکن، یا چـون حـراست می کنی بـیدار بـاش
***
پــادشــاهــان پــاســبــانــانــنــد مــر درویـش راپـند پـیران تـلـخ بـاشـد بـشـنو و بـدخـو مـبـاش
چـون کمند انداخـت دزد و رخـت مسکینی بـبـردپاسبان خفته خواهی باش و خواهی گو مباش
***
پـــروردگــار خـــلــق خـــدایــی بـــه کــس نــدادتــا هـمـچــو کــعــبــه روی بــمــالــنـد بــر درش
از مــال و دســـتـــگــاه خـــداونــد قـــدر و جـــاهچـون راحـتـی بـه کـس نرسـد خـاک بـر سـرش
***
دل مــــبــــنــــد ای حــــکــــیــــم بــــر دنــــیــــاکــه نــه چـــیــزیــســت جـــاه مــخـــتـــصــرش
شـــــکـــــر آنـــــان خـــــورنـــــد ازیــــن غـــــدارکـــــه نـــــدانـــــنـــــد زهــــر در شـــــکـــــرش
پــــیـــش ازان کـــز نـــظــــر بــــیـــفــــکـــنـــدتای بـــــرادر بـــــیـــــفـــــکـــــن از نـــــظـــــرش
هــــیـــچ مــــهــــلــــت نــــمــــی دهــــد ایـــامکـــه نـــه بـــرمـــی کـــنـــد بـــه یــکـــدگـــرش
خـــرد بـــیــنــش بـــه چـــشـــم اهــل تـــمــیــزکـــــه بـــــزرگــــی بـــــود بـــــدیــــن قـــــدرش
زنـــــدگـــــانـــــی و مـــــردنـــــش بــــــد بـــــودکـــه نـــمـــانـــد و بــــمـــانـــد ســـیـــم و زرش
حــســن عــنـوان چــنــانــکــه مــعــلــومــســتخــــبـــــر خــــوش بـــــود بــــه نــــامــــه درش
هـــر کـــه اخـــلـــاق ظـــاهـــرش بــــا خـــلـــقنـــیـــک بــــیـــنـــی گــــمـــان بــــد مـــبــــرش
وانــــــکــــــه ظــــــاهــــــر کــــــدورتــــــی داردبــــــتــــــر از روی بــــــاشـــــد آســــــتــــــرش
***
شـــــجـــــر مـــــقـــــل در بـــــیــــابـــــانــــهــــانــــرســــد هــــرگــــز آفــــتــــی بــــه بـــــرش
رطـــــب از شـــــاهــــدی و شـــــیــــریــــنــــیســـنـــگـــهـــا مـــی زنـــنـــد بـــر شـــجـــرش
بــــلــــبــــل انـــدر قــــفــــس نـــمـــی مـــانـــدســــالـــهـــا، جــــز بــــه عــــلــــت هـــنـــرش
زاغ مـــلـــعـــون از آن خـــســـیـــس تــــرســـتکــــه فـــــرســـــتـــــنــــد بـــــاز بـــــر اثـــــرش
وز لـــطــــافــــت کـــه هـــســــت در طــــاووسکــــودکــــان مــــی کــــنـــنـــد بــــال و پــــرش
کــــه شــــنــــیــــدی ز دوســــتـــــان خـــــدایکـــه نــیــامــد مــصـــیــبـــتـــی بـــه ســـرش؟
هــر بـــهــشــتـــی کــه در جــهــان خــداســتدوزخـــــــی کـــــــرده انــــــد بـــــــر گــــــذرش
***
ای کــــــه دانـــــش بــــــه مــــــردم آمــــــوزشآنــچـــه گــویــی بـــه خــلــق خــود بـــنــیــوش
خــــویـــشـــتــــن را عـــلـــاج مـــی نـــکـــنـــیبـــــاری از عــــیــــب دیــــگــــران خــــامــــوش
مـــحــــتــــســـب کـــون بــــرهـــنـــه در بــــازارقـــحـــبــــه را مـــی زنـــد کـــه روی بــــپـــوش
***
دوش مـــرغـــی بـــه صـــبـــح مـــی نـــالـــیـــدعــقــل و صــبـــرم بـــبـــرد و طــاقــت و هــوش
یـــــکـــــی از دوســـــتـــــان مـــــخـــــلـــــص رامــــگـــــر آواز مــــن رســـــیــــد بـــــه گــــوش
گــــفــــت بـــــاور نــــداشــــتـــــم کــــه تــــو رابـــانــگ مــرغـــی چـــنــیــن کــنــد مــدهــوش
گـــفـــتـــم ایــن شـــرط آدمـــیـــت نـــیــســـتمـــرغ تـــســـبـــیــح خـــوان و مــن خـــامــوش
***
مــــشــــمــــر بـــــرد مــــلــــک آن پــــادشــــاهکـــه وی را نـــبـــاشـــد خـــردمـــنـــد پـــیـــش
خـــردمـــنـــد گـــو پــــادشـــاهـــش مـــبــــاشکـه خــود پــاشــاهـســت بــر نـفــس خــویـش
***
مـــگـــســــی گـــفــــت عــــنـــکـــبــــوتــــی راکــایــن چــه ســاقــســت و ســاعــد بـــاریــک
گـــفــــت اگــــر در کــــمـــنـــد مـــن افــــتــــیپـــیــش چــشــمــت جـــهــان کــنــم تـــاریــک
***
پــیـدا شــود کــه مـرد کــدامـســت و زن کــدامدر تــنـگــنــای حــلــقــه مــردان بــه روز جــنـگ
مـردی درون شـخــص چــو آتــش در آهـنـســتو آتــش بــرون نـیـایـد از آهـن مـگـر بــه سـنـگ
***
دشـــمـــنـــت خــــود مـــبــــاد وگـــر بــــاشـــددیـــده بــــردوخــــتــــه بــــه تــــیـــر خـــدنـــگ
ســـر خـــصـــمـــت بـــه گـــرز کـــوفـــتـــه بـــادبـــــی روان اوفــــتـــــاده در صـــــف جـــــنــــگ
خـــــون و دنـــــدانـــــش از دهـــــن پـــــرتـــــابچــون انــاری کــه بــشــکــنـی بــه دو ســنــگ
***
چـنـانـکـه مـشـرق و مـغـرب بـه هـم نـپـیونـدنـدمــیـان عــالــم و جــاهــل تألــفــســت مــحــال
وگـر بــه حــکـم قـضـا صــحــبــت اتــفـاق افـتــدبـدانکـه هر دو بـه قـید انـدرنـد و سـجـن و وبـال
کـه آن بــه عــادت خــویـش انـبــســاط نـتــوانـدوز ایــن نــیــایــد تـــقــریــر عــلــم بـــا جـــهــال
***
خـــواجـــه تـــشــریــفــم فــرســتـــادی و مــالمــالــت افــزون بـــاد و خـــصـــمــت پـــایــمــال
هـــر بـــه دیــنـــاریــت ســـالـــی عـــمـــر بـــادتـــا بـــمــانــی شــشــصــد و پـــنــجــاه ســال
***
کـسـان کـه تــلـخـی حـاجــت نـیـازمـودسـتــنـدتــرش کــنــنــد و بــتــابــنــد روی از اهـل سؤال
تـو را کـه مـی شـنـوی طـاقـت شـنیدن نیسـتقـیاس کـن کـه درو خـود چـگـونـه بـاشـد حـال؟
***
بـه مرگ خـواجـه فـلان هیچ گم نگـشـت جـهانکــه قــائمــســت مـقــامــش نـتــیـجــه قــابــل
نـگــویـمـت کــه درو دانـشــســت یـا فــضــلــیکـه نـیـســت در هـمـه آفــاق مـثــل او فــاضــل
امــیـد هـســت کــه او نـیـز چــون بــه در مـیـردبــه نـیـکـنـامـی و مـقـصـود هـمـگـنـان حــاصـل
***
خــطــاب حـــاکــم عــادل مــثـــال بـــارانــســتچـه در حـدیقـه سـلـطـان چـه بـر کـنیسـه عـام
اگـر رعـایـت خــلـقـســت مـنـصـف هـمـه بــاشنـه مـال زیـد حـلـالـسـت و خـون عـمـر و حــرام
***
ضــرورتـــســـت کــه آحـــاد را ســـری بـــاشــدوگــرنـه مــلــک نـگــیـرد بــه هـیـچ روی نــظــام
بـــه شــرط آنــکــه بـــدانــد ســـر اکــابـــر قــومکـه بــی وجــود رعـیـت سـریـســت بــی انـدام
***
مـــراد و مـــطـــلـــب دنـــیـــا و آخـــرت نـــبــــردمـگـر کـسـی کـه جــوانـمـرد بــاشـد و بــســام
تــو نـیـکـنـام شـوی در زمـانـه ورنـه بــسـســتخـــدای عـــز وجـــل رزق خـــلـــق را قـــســـام
***
طــــبــــیـــب و تــــجــــربــــت ســــودی نـــداردچـــو خــواهــد رفــت جـــان از جـــســم مــردم
خـــر مـــرده نـــخـــواهـــد خـــاســـت بــــر پــــااگـــر گـــوشـــش بـــگـــیـــری خـــواجـــه ور دم
***
مــــردکــــی غــــرقــــه بــــود در جــــیـــحــــوندر ســــــمــــــرقــــــنـــــد بــــــود پــــــنـــــدارم
بــــانـــگ مــــی کــــرد و زار مــــی نــــالــــیـــدکـــــه دریـــــغـــــا کـــــلـــــاه و دســــــتــــــارم
چـــو دوســـتـــان تـــو را بـــر تـــو دل بـــیـــازارمچــه حــســن عــهـد بــود پــیـش نـیـکـمـردانـم
بــلـی حــقـیـقـیـت دعــوی دوســتــی آنـســتکــه دشــمـنـان تــو را بــر تــو دوســت گـردانـم
***
ســگـی شــکــایـت ایـام بــر کـســی مـی کـردنبـینی ام کـه چـه بـرگـشـتـه حـال و مسـکـینم
نـه آشـیـانـه چــو مـرغـان نـه غـلـه چـون مـورانقـــنــاعـــتـــم صـــفـــت و بـــردبـــاری آیــیــنــم
هـزار ســنـگ پــریـشـان بــه یـک نـگـه بــخــورمکــه اوفــتــاده نــبــیــنــی بــر ابــروان چــیــنــم
کــه در ریــاضــت و خـــلــوت مــقــام مــن دارد؟کـه جـامـه خـواب کـلـوخـسـت و سـنگ بـالـینم
بـه لـقـمـه ای کـه تـنـاول کـنم ز دسـت کـسـیرواســت گــر بــزنــد بــعــد از آن بــه زوبــیــنــم
گــــرم دهـــنــــد خــــورم ورنـــه مــــی روم آزادنـه هـمـچــو آدمـیـان خــشــمـنـاک بــنـشـیـنـم
چــو گــربــه درنــربــایــم ز دســت مــردم چــیــزور اوفـــتـــاده بـــود ریـــزه ریـــزه بـــرچـــیـــنـــم
مـرا نـه بــرگ زمـسـتـان نـه عـیـش تـابــسـتـانکــفــایـتــســت هـمــیـن پــوســتــیـن پــاریـنـم
بــه جــای مـن کـه نـشـیـنـد کـه در مـقـام رضـابــرابــر اســت گــلــســتــان و تــل ســرگــیـنـم
مرا که سیرت ازین جنس و خوی ازین صفتستچــه کـرده ام کـه ســزاوار ســنـگ و نـفـریـنـم؟
جـواب داد کـزیـن بــیـش نـعـت خـویـش مـگـویکـه خـیـره گـشـت ز صـفـت زبــان تــحـسـیـنـم
هـمـین دو خـصـلـت مـلـعـون کـفـایتـسـت تـو راغــریــب دشــمــن و مــردارخــوار مــی بــیـنــمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.