ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:07 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
پـــیــری انــدر قـــبـــیــلـــه مـــا بـــودکــه جــهـانــدیـده تــر ز عــنــقــا بــود
صد و پـنجـه بـزیسـت یا صد و شصتبـعد از آن پـشت طاقتـش بـشکسـت
دســت ذوق از طــعـام بــاز کـشــیـدخــفــت و رنــجــوریـش دراز کــشــیـد
روز و شــــب آخ و آخ و نـــالـــه و وایخـویـشـتـن در بــلـا و هـر کـه سـرای
گـشـتـه صـد ره ز جـان خـویش نـفـوراو از آن رنــــج و مــــا از آن رنـــجــــور
نـشــنـیـدی حــدیـث خــواجــه بــلـخمـرگ خــوشـتــر کـه زنـدگـانـی تــلـخ
مـوی گــردد پــس از ســیـاهـی بــورنـیـســت بــعـد از ســپــیـدی الـا گـور
عـاقـبــت پــیـک جـانـسـتـان بــرسـدمــا گـــرفـــتـــار و الـــامــان بـــرســـد
جـان سـخـتـش بـه پـیـش لـب دیـدمروز عــمــرش بــه تــنـگ شــب دیـدم
بـارکـی گـفـتـمش بـه خـفـیه لـطـیفکـه بـه سـمـلـت بـریم یـا بـه خـفـیف
گـفـت خــامـوش ازیـن سـخـن زنـهـاربـــیــش زحــمــت مــده صــداع گــذار
ابــلـهـم تــا هـلــاک جــان خــواهـم؟راسـت خـواهی نه این نه آن خـواهم
مـــگـــر از دیــدنــم مـــلـــول شـــدیکـه بـه مرگـم چـنین عـجـول شـدی؟
مـی روم گـر تــو را ز مـن نـنـگـســتکـه نـه شـیـراز و روسـتــا تــنـگـسـت
بــسـم ایـن جـایـگـه صـبــاح و مـسـارفــتــم ایـنـک بــیـار کـفـش و عــصــا
او درین گـفـت و تـن ز جـان پـرداخـترفـت و مـنـزل بــه دیـگـران پــرداخــت
اندر آن دم کـه چـشـمـهاش بـخـفـتمـی شـنیدم کـه زیر لـب مـی گـفـت
ای دریـغــا کــه دیــر نــنــشــســتــمرخــت بــی اخــتــیــار بـــر بـــســتــم
آرزوی زوال کـــــــس نــــــکــــــنــــــدهــرگـــز آب حـــیــات بـــس نــکـــنــد
***
سـپــاس و شـکـر بــی پـایـان خـدا رابـرین نعـمت کـه نعـمت نیسـت مـا را
بـسـا مـالـا کـه بــر مـردم وبــالـسـتمـزیـد ظــلـم و تأکــیـد ضــلــالــســت
مـفـاصـل مـرتــخـی و دسـت عـاطـلبــه از ســرپــنــجــگــی و زور بــاطــل
مـن آن مـورم کـه در پــایـم بــمـالـنـدنـه زنـبــورم کــه از دســتــم بــنـالـنـد
کـجـا خـود شـکـر ایـن نـعـمـت گـزارمکـــــــه زور مـــــــردم آزاری نـــــــدارم
***
حـــدیــث پـــادشـــاهــان عـــجـــم راحــکــایـت نــامــه ضــحــاک و جــم را
بــخــوانـد هـوشــمـنـد نـیـکـفــرجــامنــشــایــد کــرد ضــایــع خــیــره ایــام
مـگـر کـز خـوی نـیـکـان پــنـد گـیـرنـدوز انــجــام بـــدان عــبــرت پــذیــرنــد
***
حــرامـش بــاد بــدعــهـد بــدانـدیـششــکـم پــرکـردن از پــهـلـوی درویـش
شــکـم پــر زهـرمـارش بــود و کــژدمکــه راحــت خــواهـد انـدر رنـج مـردم
روا دارد کـــســـی بـــا نــاتـــوان زور؟کـبــوتــر دانـه خـواهـد هـرگـز از مـور؟
اگــر عــنـقــا ز بــی بــرگــی بــمـیـردشـکـار از چـنـگ گـنـجـشـکـان نـگـیرد
***
ســلــطــان بــایـد کــه خــیـر درویـشخــواهـد، نـه مــراد خــاطــر خــویـش
تـــا او بـــه مـــراد خـــود شـــتـــابـــددرویــــش مــــراد خــــود بــــیــــابــــد
***
آنـکـه هـفــت اقـلـیـم عــالـم را نـهـادهـر کـسـی را هـر چـه لـایـق بـود داد
گــر تــوانـا بــیـنـی ار کــوتــاه دســتهر که را بـینی چـنان بـاید که هست
این کـه مسـکینسـت اگر قـادر شـودبــس خــیـانــتــهـا کــزو صــادر شــود
گــربــه مــحــروم اگــر پــر داشــتــیتـخـم گـنجـشـک از زمین بـرداشـتـی
***
دوام دولـت اندر حـق شـنـاسـیسـتزوال نعـمـت اندر نـاسـپـاسـی اسـت
اگــر فــضــل خــدا بــر خــود بــدانــیبــمــانـد بــر تــو نـعــمــت جــاودانـی
چـه ماند از لطف و احسان و نکویی؟حــرامـت بــاد اگـر شــکـرش نـگـویـی
***
کتاب از دست دادن سست راییستکـه اغـلـب خـوی مـردم بـیوفـاییسـت
گـرو بـسـتـان نه پـاینـدان و سـوگـنـدکـه پـایـنـدان نـبـاشـد هـمـچـو پـابـنـد
***
الـــا تـــا نــنــگـــری در روی نــیــکـــوکه آن جسمست و جانش خوی نیکو
اگـر شـخـص آدمـی بـودمی بـه دیدارهـمــیـن تــرکــیـب دارد نـقــش دیـوار
***
جــــوان ســـخـــت رو در راه بــــایـــدکــه بـــا پــیــران بــی قــوت بــپــایــد
چـه نـیـکـو گـفـت در پـای شـتـر مـورکـه ای فــربــه مـکـن بــر لـاغــران زورپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.