ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 13:07 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
الــا گــر بــخــتــمــنــد و هـوشــیـاریبـــه قـــول هــوشـــمــنــدان گـــوش داری
شـنیدم کاسـب سـلطـانی خـطا کردبــپــیـوســت از زمـیـن بــر آســمــان گــرد
شه مسکین از اسـب افتـاد مدهوشچــو پــیـلـش ســر نـمـی گـردیـد در دوش
خــردمــنـدان نـظــر بــســیـار کــردنـدز درمــانــش بـــه عـــجـــز اقـــرار کــردنــد
حــکــیـمــی بــاز پــیـچــانــیـد رویـشمــفــاصــل نــرم کــرد از هــر دو ســویـش
دگــر روز آمــدش پــویــان بـــه درگــاهبــه بــوی آنـکــه تــمـکـیـنـش کــنـد شــاه
شـنیدم کـان مخـالـف طـبـع بـدخـویبـــه بــی شــکــری بـــگــردانــیــد ازو روی
حـکیم از بـخـت بـیسـامان بـرآشـفتبــرون از بــارگـه مـی رفــت و مـی گـفــت
سـرش بــرتـافـتـم تـا عـافـیـت یـافـتسـر از مـن عـاقـبــت بــدبــخـت بــرتــافـت
چـو از چـاهش بـرآوردی و نشـنـاخـتدگــر واجــب کــنــد در چــاهـش انـداخــت
غــلـامـش را گــیـاهـی داد و فــرمـودکـه امـشـب در شـبــسـتـانـش کـنـی دود
وز آنـجــا کـرد عــزم رخــت بــســتــنکه حـکمت نیسـت بـی حـرمت نشسـتـن
شهنشه بـامداد از خـواب بـرخـاسـتنه روی از چپ همی گشتش نه از راست
طــــلـــب کـــردنـــد مـــرد کـــاردان راکــجـــا بـــیــنــی دگــر بـــرق جـــهــان را؟
پـریـشـان از جـفـا مـی گـفـت هـر دمکــه بــد کــردم کــه نــیــکــویــی نــکــردم
چـو بـه بـودی طـبـیـب از خـود مـیـازارکـــه بـــیــمــاری تـــوان بـــودن دگـــر بـــار
چــو بــاران رفــت بــارانـی مـیـفــکـنچــو مـیـوه سـیـر خــوردی شـاخ مـشـکـن
چـو خـرمن بـرگـرفـتـی گـاو مـفـروشکــه دون هـمــت کــنـد مــنــت فــرامــوش
مـنـه بــر روشـنـایـی دل بـه یـک بــارچـــراغ از بـــهـــر تـــاریـــکـــی نـــگـــه دار
نــشــایــد کآدمــی چـــون کــره خـــرچـــو ســـیــر آمـــد نـــگـــردد گـــرد مـــادر
وفـاداری کـن و نـعــمـت شــنـاســیکــه بـــد فــرجــامــی آرد نــا ســپــاســی
جـزای مـردمـی جـز مـردمـی نیسـتهـر آنــکــو حــق نــدانــد آدمــی نـیـســت
وگـر دانـی کــه بــدخــویـی کــنـد یـارتــو خـوی خـوب خـویـش از دسـت مـگـذار
الــا تــا بـــر مــزاج و طــبـــع عــامــینــگــویــی تـــرک خـــیــر و نــیــکــنــامــی
مـن این رمـز و مـثـال از خـود نگـفـتـمدری پــــیـــش مـــن آوردنـــد ســـفـــتــــم
ز خـردی تـا بـدین غـایت کـه هسـتـمحــدیــث دیــگــری بـــر خــود نــبـــســتــم
حـکـیمـی این حـکـایـت بـر زبـان رانـددریــغ آمـــد مـــرا مــهــمـــل فـــرو مـــانــد
بــه نــظــم آوردمــش تــا دیـر مــانــدخـــردمــنــد آفـــریــن بـــر وی بـــخـــوانــد
الــا ای نــیــکـــرای نــیــک تـــدبـــیــرجــوانـمــرد و جــوان طــبــع و جــهـانـگــیـر
شــنــیــدم قــصــه هــای دلــفــروزتمــــبـــــارک بـــــاد ســـــال و مـــــاه روزت
نــدانــســتــنــد قــدر فــضــل و رایـتوگـــرنـــه ســـر نــهــادنـــدی بـــه پـــایــت
تــو نـیـکـویـی کــن و در دجــلـه انـدازکـــه ایـــزد در بـــیـــابــــانـــت دهـــد بــــاز
کـه پـیش از مـا چـو تـو بـسـیار بـودندکــه نــیــک انــدیــش و بــدکــردار بــودنــد
بـدی کـردنـد و نـیکـی بـا تـن خـویشتــو نــیــکــوکــار بــاش و بــد مــیـنــدیــش
شـنـیـدم هـر چــه در شـیـراز گـویـنـدبــه هـفــت اقــلــیـم عــالــم بــاز گــویـنــد
که سـعـدی هر چـه گوید پـند بـاشـدحـــریــص پـــنــد دولـــتـــمـــنــد بـــاشـــد
خــدایـت نـاصــر و دولـت مـعـیـن بــاددعـــای نــیــک خـــواهــانــت قــریــن بـــاد
مـراد و کـام و بـخـتـت همنشـین بـادتــو را و هـر کــه گــویـد هـمــچــنــیـن بــاد
***
هــر کـــه آمــد بـــر خـــدای قـــبـــولنــکــنــد هــیــچـــش از خـــدا مــشــغــول
یــونــس انــدر دهــان مــاهــی شــدهــمـــچـــنـــان مـــونـــس الـــهــی شـــد
***
بـه حال نیک و بـد راضی شو ای مردکــه نــتـــوان طـــالــع بـــد را نــکـــو کـــرد
چو سگ را بخت تاریکست و شبرنگهـم از خــردی زنـنـدش کــودکــان ســنـگ
***
بــکـوش امـروز تــا گـنـدم بــپــاشــیکــه فـــردا بـــر جـــوی قـــادر نــبـــاشـــی
تـو خود بـفرست بـرگ رفتـن از پـیشکـه خـویشـان را نـبـاشـد جـز غـم خـویش
***
ای خــداونــدان طــاق و طــمــطــراقصـــحـــبـــت دنـــیـــا نـــمـــی ارزد فـــراق
انــدک انـدک خــان و مــان آراســتــنپــس بــه یـک بــار از سـرش بــرخـاسـتـن
***
بــه یـک ســال در جــادویـی ارمــنـیمــیـان دو شــخــص افــکــنــد دشــمــنـی
سـخـن چـیـن بـدبـخـت در یـکـنـفـسخـــلـــاف افـــکـــنــد در مـــیــان دو کـــسپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.