ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در پند و اخلاق

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 13:08 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
دانــی چــه گــفــتــه انــد بــنــی عــوف در عــربنــســـل بـــریــده بـــه کـــه مــوالــیــد بـــی ادب
***
خــیــری کــه بـــرآیــدت بـــه تـــوفــیــق از دســتدر حــق کــســی کــن کـه درو خــیـری هـســت
***
گــر ســفــلــه بــه مـال و جــاه از آزاده بــهـســتســگ نــیــز بــه صــیــد از آدمــیــزاده بــهــســت
***
کـس نـیـســت کـه مـهـر تــو درو شــایـد بــســتپــس پــیــش تــو نــاچــار کــمــر بـــایــد بــســت
***
دولــــت جـــــاویــــد بـــــه طـــــاعــــت درســـــتســـود مـــســـافـــر بـــه بــــضـــاعـــت درســـت
***
گـوینـده را چـه غـم کـه نـصـیـحـت قـبـول نـیسـتگــر نــامــه رد کــنــنــد گــنــاه رســول نــیـســت
***
رفــتــن چــو ضــرورتــســت و مـنـزل بــگــذاشــتمــن خــود نــنــهـم دلــی کــه بــر بــایـد داشــت
***
هـــر کـــه گـــویـــد کــــلـــاغ چــــون بــــازســــتنـــشـــنـــونـــدش کـــه دیـــده هـــا بــــازســــت
***
گـــر راه نـــمـــایــی هــمـــه عـــالـــم راهــســـتور دســـت نــگــیــری هــه عــالــم چـــاهــســت
***
خـواهی کـه بـه طـبـعـت همـه کـس دارد دوسـتبــا هـر کـه در اوفـتــی چــنـان بــاش کـه اوسـت
***
اگـر بــواب و ســرهـنـگـان هـم از درگـه بــرانـنـدتازان بـهتـر کـه در پـهلـوی مـجـهولـی نـشـانـنـدت
***
ایـن بــار نـه بــانــگ چــنـگ و نــای و دهـلــســتکــایـن بــار شــکـار شــیـر و جــنـگ مـغــلـســت
***
از مــــایـــه بــــیـــســــود نــــیـــاســــایـــد مــــردمـــار از دم خـــویــش چـــنـــد بـــتـــوانــد خـــورد
***
گــمــان مــبــر کــه جــهــان اعــتــمــاد را شــایــدکــه بـــی عــدم نــبـــود هــر چــه در وجــود آیــد
***
بــــیـــچــــاره کــــه در مــــیــــان دریــــا افــــتــــادمـســکـیـن چــه کـنـد کـه دســت و پــایـی نـزنـد
***
تــــوان نــــان خــــورد اگــــر دنـــدان نـــبــــاشــــدمـــصـــیـــبــــت آن بـــود کـــه نـــان نـــبــــاشـــد
***
چــه کــنـدمــالــک مــخــتــار کــه فــرمــان نـدهـدچـه کـنـد بــنـده کـه سـر بــر خـط فـرمـان نـنـهـد
***
وقـــتــــی دل دوســـتــــان بــــه جـــنـــگ آزارنـــدچـــنــدانــکــه نــه جـــای آشـــتـــی بـــگــذارنــد
***
گـــفـــتـــم کـــه بــــرآیـــد آبـــی از چـــاه امـــیـــدافـــســـوس کـــه دلـــو نـــیـــز در چـــاه افـــتـــاد
***
دروغـــی کـــه حــــالـــی دلـــت خــــوش کـــنـــدبــــه از راســــتــــی کــــت مـــشــــوش کـــنـــد
***
غــریـب شــهـر کــســان تــا نـبــوده بــاشــد مـردازو درســـت نـــیـــایــد غـــم غـــریـــبـــان خـــورد
***
ســـلـــطـــان کـــه بــــه مـــنـــزل گـــدایـــان آیـــدگـــر بــــر ســـر بـــوریـــا نـــشـــیـــنـــد شـــایـــد
***
در طــالـع مـن نـیـســت کــه نـزدیـک تــو بــاشــممــی گــویــمــت از دور دعـــا گـــر بـــرســـانــنــد
***
نــیــافــریــد خــدایــت بــه خــلــق حــاجــتــمــنــدبـه شـکـر نـعـمـت حـق در بـه روی خـلـق مـبـنـد
***
گـــــر ز هــــفـــــت آســـــمــــان گـــــزنــــد آیــــدراســــت بــــر عـــضـــو مـــســــتــــمـــنـــد آیـــد
***
در گـــرگ نــگـــه مـــکـــن کـــه بـــزغـــالـــه بـــردیــک روز بـــبـــیــنــی کـــه پـــلـــنـــگـــش بـــدرد
***
بــشــنـو کـه مـن نـصـیـحــت پــیـران شــنـیـده امپــیـش از تـو خـلـق بــوده و بــعـد از تـو بــوده انـد
***
مــــرغ جـــــایــــی رود کــــه چـــــیــــنــــه بـــــودنــــه بــــه جــــایــــی رود کــــه چــــی نــــبــــود
***
خـــورشـــیــد کــه بـــر جـــامــه درویــش افـــتـــداز بـــخـــت نــگـــونــش ابـــر در پـــیــش افـــتـــد
***
تـواضـع گر چـه محـبـوبـسـت و فـضـل بـیکران داردنـبـایـد کـرد بـیش از حـد کـه هـیـبـت را زیـان دارد
***
نه هر بـیرون که بـپسندی درونش همچنان بـاشدبـسـا حـلوای صابـونی که زهرش در میان بـاشـد
***
ســــگ هـــم از کــــوچــــکــــی پــــلـــیـــد بــــوداصــــــل نــــــاپـــــــاک از او پـــــــدیــــــد بـــــــود
***
شــــادمـــانـــی مـــکــــن کـــه دشــــمـــن مـــردتــــو هـــم از مـــرگ جــــان نـــخـــواهـــی بــــرد
***
گــر هـیـمــه عــود گــردد و گــر ســنــگ در شــودمــشــنـو کــه چــشــم آدمــی تــنــگ پــر شــود
***
هــر کـــه دنـــدان بـــه خـــویــشـــتـــن بـــنـــهــادخــــیـــر دیـــگــــر بــــه کــــس نـــخــــواهـــد داد
***
بــخــت در اول فــطــرت چــو نـبــاشــد مـســعــودمـقـبــل آن نـیـسـت کـه در حـال بــمـیـرد مـولـود
***
نــاامــیــد از در رحــمــت بــه کــجــا شــایـد رفــتیـارب از هـر چــه خــطــا رفـت هـزار اســتــغــفـار
***
سـفـلـه را قـوت مـده چـندانکـه مـسـتـولـی شـودگــرگ را چــنـدانـکــه دنـدان تــیـزتــر خــونـریـزتــر
***
نــهــاد بـــد نـــپـــســـنــدد خـــدای نــیــکـــوکـــارامــیــر خـــفـــتـــه و مــردم ز ظـــلـــم او بـــیــدار
***
بـــــزرگـــــی نـــــمـــــانـــــد بــــــر آن پـــــایـــــدارکــه مــردم بـــه چـــشــمــش نــمــایــنــد خـــوار
***
چـــه دانــد خـــوابـــنـــاک مـــســـت مـــخـــمـــورکــــه شــــب را چــــون بـــــه روز آورد رنــــجــــور
***
دو عـــاشـــق را بــــه هـــم بــــهـــتــــر بــــود روزدو هــیــزم را بـــه هــم خـــوشــتـــر بـــود ســوز
***
بــه شـکـر آنـکـه تـو در خـانـه ای و اهـلـت پــیـشنـــظــــر دریـــغ مــــدار از مـــســــافــــر درویـــش
***
جــایــی نــرســد کــس بــه تــوانــایــی خــویــشالـــا تــــو چــــراغ رحــــمـــتــــش داری پــــیـــش
***
زنــــده دل از مــــرده نــــصــــیـــحــــت نــــیـــوشمــــرده دل از زنــــده نــــگــــیــــرد بـــــه گــــوش
***
یـار بــیـگــانــه نــگــیـرد هـر کــه دارد یـار خــویـشای که دسـتـی چـرب داری پـیشتـر دیوار خـویش
***
کــوتـــه نــظـــران را نــبـــود جـــز غـــم خـــویــشصــاحــبــنــظــران را غــم بــیــگــانــه و خــویــش
***
بـــه کـــیــن دشـــمــنــان بـــاطـــل مــیــنــدیــشکــه ایـن حــیـفــســت ظــاهــر بــر تــن خــویـش
***
گـر خــود هـمـه عـالـم بــگـشــایـی تــو بــه تــیـغچـــه ســـود کــه بـــاز مــی گــذاری بـــه دریــغ؟
***
مــکــن عــمــر ضــایــع بـــه افــســوس و حـــیــفکــه فــرصــت عــزیــزســـت و الــوقــت ســـیــف
***
بــا هـر کــســی بــه مــذهــب وی بــایـد اتــفــاقشــرطــســت یــا مــوافــقــت جـــمــع یــا فــراق
***
بـــد نــه نــیــکــســـت بـــی خـــلــافـــت ولــیــکمـــرد خــــالــــی نـــبــــاشــــد از بــــد و نـــیـــک
***
ای پـیک نـامـه بـر کـه خـبـر مـی بـری بـه دوسـتیـا لـیـت اگـر بــه جــای تــو مـن بــودمـی رسـول
***
هـــــر کـــــه آمـــــد بــــــر خــــــدای قــــــبــــــولنـــکـــنـــد هـــیـــچــــش از خــــدا مـــشــــغـــول
***
گــــر بــــلــــنـــدت کــــســــی دهـــد دشــــنـــامبــــه کـــه ســــاکـــن دهـــی جــــواب ســـلـــام
***
خــفــتــی و بــه خــفــتــنــت پــراکــنــده شــدیـمبـــرخــاســتـــی و بـــه دیــدنــت زنــده شــدیــم
***
دلــت خــوش بـــاد و چـــشــم از بـــخــت روشــنبـــــه کــــام دوســــتـــــان و رغــــم دشــــمــــن
***
از بـــــهـــــر دل یـــــکـــــی بـــــه دســـــت آوردنمـــــطـــــبـــــوع نـــــبــــــاشـــــد دگـــــری آزردن
***
بــه نــیــکــی و بـــدی آوازه در بــســیــط جــهــانســه کــس بــرنـد رســول و غــریـب و بــازرگــان
***
الــــهــــی عــــاقــــبــــت مــــحــــمــــود گــــردانبــــه حــــق صــــالــــحــــان و نــــیـــکــــمــــردان
***
هـــر کـــه بـــا مـــن بـــدســـت و بـــا تـــو نـــکـــودل مـــــنـــــه بـــــر وفـــــای صـــــحـــــبــــــت او
***
صــــاحــــبــــدل نـــیـــک ســــیـــرت عــــلــــامـــهگــو کــفــش دریــده بـــاش و خــلــقــان جـــامــه
***
کــرم بـــه جــای فــرومــانــدگــان چــو نــتـــوانــیمــروتــســت نـه چــنــدانــکــه خــود فــرومــانـی
***
ز خـیرت خـیر پـیش آید، بـکـن چـنـدانـکـه بـتـوانیمـکـافـات بـدی کـردن، نمـی گـویم تـو خـود دانی
***
اگـــــر بـــــریــــان کـــــنــــد بـــــهــــرام، گـــــورینـــه چــــون پــــای مـــلــــخ بــــاشــــد ز مـــوری
***
نــــدانــــد آنــــکــــه درآورد دوســــتــــان از پــــایکـه بــی خــلـاف بــجــنـبــنـد دشـمـنـان از جــای
***
ایـــن بـــاد و بـــروت و نـــخـــوت انـــدر بـــیـــنـــیآن روز کـــه از عـــمـــل بـــیـــفـــتـــی بـــیــنـــی
***
آن گــــوی کـــــه طـــــاقـــــت جـــــوابـــــش داریگــنــدم نــبـــری بـــه خــانــه چـــون جـــو کــاری
***
مــردی نــه بــه قــوتــســت و شــمــشــیــرزنــیآنــســـت کـــه جـــوری کـــه تـــوانــی نــکـــنــی
***
بــه پــارســایـی و رنـدی و فـســق و مـســتــوریچــو اخــتــیـار بــه دسـت تــو نـیـسـت مـعـذوری
***
چو نفس آرام می گیرد چه در قصری چه در غاریچـو خواب آمد چه بـر تـختـی چه در پـایان دیواری
***
شــــمــــع کــــز حـــــد بـــــه در بـــــیــــفــــروزیبــــیـــم بــــاشــــد کـــه خــــانـــمـــان ســــوزی
***
تـو بــا ایـن لـطـف دلـبـنـدی چـرا بـا مـا نـپـیـونـدینـقـاب از بـهر آن بـاشـد کـه روی زشـت بـربـنـدی
***
نـقـاب از بـهر آن بـاشـد کـه بـربـنـدنـد روی زشـتتـو زیـبــایـی بــنـام ایـزد چـرا بــایـد کـه بــربـنـدی
***
از دســت کــســی بــســتــده هـر روز عــطــایـیمــــعــــذور بــــدارنـــدش یـــک روز جــــفــــایـــی
***
ای گـــــرگ نـــــگـــــفـــــتــــــمـــــت کـــــه روزیبـــــیــــچـــــاره شــــوی بـــــه دســـــت یــــوزی
***
کــــدام قــــوت و مــــردانــــگــــی و بــــرنــــایـــیکـه خـشـم گـیـری و بـا نـفـس خـویـش بـرنـایـی
***
خـدا را در فراخـی خـوان و در عیش و تـن آسـانینه چون کارت به جان آید خدا از جان و دل خوانی
***
گـــهــی کـــانــدر بـــلـــا مــانــی خـــدا خـــوانــیچـو بـازت عافیت بـخـشد سـر از طاعت بـگردانیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.