ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مثلثات

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 13:08 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
خـــلـــیــلـــی الـــهــدی انـــجـــی و اصـــلـــحولــــکــــن مــــن هـــداه الــــلــــه افــــلــــح
نــصــیــحــت نــیـکــبــخــتــان گــوش گــیـرنــدحـــکــیــمــان پـــنــد درویــشــان پـــذیــرنــد
گـــش ایـــهـــا داراغـــت خــــاطــــر نـــرنـــزتکــه ثـــخــنــی عــاقــلــی ده بـــار اثـــنــزت
مــن اســـتـــضــعــفــت لــاتـــغــلــظ عــلــیــهمـــن اســـتأســـرت لـــاتـــکـــســـر یـــدیــه
چـــه نــیــکــو گــفــت در پـــای شـــتـــر مــورکـــه ای فـــربـــه مــکـــن بـــر لــاغـــران زور
کــه مــنــعــم بــی مــبــر کــول ایــچ درویــشکــوایـش مــی بــنـی دنــبــل مــزش نـیـش
دع اســـتـــنــقـــاص مــن طـــال احـــتـــرامــهفــقــوس الــدهــر لــم تـــبـــرح ســـهــامــه
جـــراحـــت بـــنـــد بــــاش ار مـــی تـــوانـــیتــــو را نـــیـــز ار بــــیـــنـــدازد چــــه دانـــی
بـــبـــات ایــن دهــر دون را تــیــر اری پــشــتنه هر کش تیر نه کمان بو کسی ای کشت
تأدب تـــــســــتــــقــــم لــــاطــــف تــــقــــدمتـــواضـــع تــــرتـــفـــع لـــاتــــعـــل تـــنـــدم
کـــه دوران فـــلـــک بــــســـیـــار بــــودســـتکـه بــخــشـودســت و دیـگـر در ربــودســت
نه کـت تـفـسـیر وفـق خـواند اسـت ابـهشـتبـسـم دی کـه سـوری ماند بـیده بـبـدشـت
لــیــعــف الــمــهــتـــدی عــن سؤ مــن ضـــلولــــا یـــســــتــــهـــزکــــم مـــن قــــائم زل
مـــنــم کـــافـــتـــادگـــان را بـــد نــگـــفـــتـــمکــه تــرســیــدم کــه روزی خــود بــیـفــتــم
کــمـســســکـی اوت اس بــخــت آو بــهـریـتمــخــن هـر دم بــرای چــنـداکــی بــگــریـت
مـــتــــی زرت الـــفـــتــــی غـــبــــا اجـــلـــکفـــلــا تـــکــثـــر حـــبـــیــبـــک لــا یــمــلــک
ز بــــســــیــــار آمــــدن عــــزت بــــکــــاهــــدچــو کــم بــیـنـنــد خــاطــر بــیـش خــواهـد
عـــزیــزی کـــت هــن اش هــر دم مــدوپـــشکـــه دیـــدر زر مـــلـــال آرد بــــش از بــــش
تـــبـــصــر فــی فــقــیــر یــشـــتـــهــی الــزادولــــا تــــحــــســــد غــــنــــیــــا قــــدره زاد
وگـــر گـــویـــنـــد آن جـــاه و مـــحـــل بـــیـــنتـــو پـــای روســـتـــایـــی در وحـــل بـــیـــن
و چـــه تـــرش روی کـــت بــــرغ خـــوان نـــیتـزان مـسـکـی خـبـر هن کـش خـه نـان نی
تـــلــقـــفـــت الــشـــوا و الـــبـــقـــل بـــعـــدهســل الــجـــوعــان کــیــف الــخــبـــز وحــده
بــپــرس آن را کـه جــسـم از نـاقـه خـونـسـتکــه قــدر نـعــمــت او دانـد کــه چــونـســت
غــرش نــان هــاجـــه از حـــلــوا نــپـــرســـتنــن تــی گــلــشــکــر هــن غــت بــگــریـت
افـــق یــا مـــن تـــلـــهــی حـــول مـــنـــقـــلعـــن الـــحـــطـــاب فـــی واد عـــقـــنــقـــل
فـــقـــیــر از بـــهـــر نـــان بـــر در دعـــاخـــوانتـو مـی تـندی کـه مـرغـم نیسـت بـر خـوان
چه داند ای کش سه پخ خوردست و تقتستکـه مسـکـینی و سـرما گـسـنه خـفـتـسـت
تـــحـــب الـــمـــال لـــو احـــبـــبـــت قـــدمــتو ان خـــلــفـــت مــحـــبـــوســـا تـــنــدمــت
مـــنـــه گـــر عـــقـــل داری در تـــن و هـــوشاگــر مــردی ده و بـــخــش و خــور و پـــوش
نــوا کــه بـــیــفــتـــه از هــنــجـــار و رســتـــهپـشـیـمـان بــه کـه نـم خـو تـوشـه بــسـتـه
صــرفــت الــعــمــر فــی تــحــصــیــل مــالــکتــــفـــکـــر یـــا مـــعــــنـــی فـــی مـــالـــک
کــســـی از زرع دنــیــا خـــوشــه بـــرداشــتکه چـندی خـورد و چـندی تـوشـه بـرداشـت
کـه مـپـسـندت کـه مـو خـو از غـصـه بـکـشـمکــه گــردم کــرد نــخـــرم یــا نــبـــخـــشــم
بـــهــاء الـــوجـــه مـــع خـــبـــث الـــنــفـــوسکــمــصــبـــاح عــلــی قــبــرالــمــجــوســی
بـــــه گـــــور گـــــبـــــر مـــــانـــــد زاهــــد زوردرون مــردار و بـــیــرون مــشـــک و کــافــور
کـــعــــارف بــــاد بــــکـــانـــد از جــــمـــه نـــواگـــور جــــدمـــنـــت کـــش در بــــه از تــــو
مــتـــی عــاشــرت مــحـــلــوقــی الــعــوارضاذا قــــالـــوا لـــک اکــــفــــر لـــاتــــعــــارض
مــرو بــا ژنــده پــوشــان شــام و شــبــگــیــرچــو رفــتــی در بــغــل نــه دســت تــدبــیـر
چــنــان تـــزدم دوت کــت خــون خــه اوکــنــدکـه پــاکــش خــورد دیـک تــی چــه او کـنـد
وجـــد یــا صـــاح و اکـــفـــف مـــن مـــلـــامــهلـــعــــل الـــقــــوم فــــیـــهـــم ذو کـــرامـــه
مــگــو در نــفــس درویـشــان هـنــر نـیـســتکه گرد مردیسـت هم زیشان بـه در نیسـت
کـــاحـــســـان بـــکـــنــه واهــروی اصـــولـــیشــنـه مـیـان زز بــخــت صــاحــب قـبــولـی
نــــعــــمــــا قــــال خــــیــــاط بـــــمــــوصــــلبــــــمأجـــــور لـــــه قـــــدر فـــــفـــــصـــــل
سـخــن سـهـل اسـت بــر طـرف زبــان گـفـتنگـه کـن کـاین سـخـن هر جـا تـوان گـفـت؟
غــراز مــو مـیـشــنـه واهـر کــس مــگــوی رازکـــجـــمــی مــی بـــری خـــهــتـــر ورانــداز
خــــفـــی الـــســـر لـــاتــــودع خـــلـــیـــلـــکحـــذارا مــنــه ان یــنــســـی جـــمــیــلـــک
مـگـو بــا دوســت مـی گـویـم چــه بــاکـسـتکـه گـر دشــمـن شــود بــیـم هـلـاکــســت
تــو از دشــمـن بــتــرســی غـافـل از دوســتکه غت دشـمن بـبـوت ات بـبـلسـد پـوسـت
یـــقـــول الـــراجـــز ابــــنـــی لـــا تـــلـــاعـــباذا لــم تـــحــتــمــل بـــطــش الــمــلــاعــب
چــه خــوش گــفــت آن پــســر بــا یـار طــنـازتــو در نــی بـــســتــه ای آتـــش مــیــنــداز
کــری مــم دی کــه ایــرو واجـــونــی گــفـــتمـزم تــش کـت قـلـاشـی نـتـوتـن اشـنـفـت
ان اســتـــحــســنــت هــذا الــقــول بـــعــدیقـــل الـــلـــهـــم نـــور قــــبــــر ســــعــــدی
چـــه بـــاشــد گــر ز رحـــمــت پـــارســـایــیکــــنــــد در کــــار درویـــشــــی دعــــایـــی
کــخــیـرت بــوازی ثــخــنــی کــت اشــنــفــتبـگـی رحـمـت و سـعـدی بـاکـش ای گـفـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.