ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ابوبکر بن سعد بن زنگی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:41 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
مـرا طـبـع از این نـوع خـواهـان نـبـودســـر مـــدحـــت پــــادشـــاهـــان نـــبــــود
ولــی نـظــم کــردم بــه نــام فــلــانمـــگـــر بــــاز گـــویـــنـــد صـــاحـــبـــدلـــان
کـه سـعـدی کـه گـوی بـلاغـت ربـوددر ایـــام بــــوبــــکـــر بــــن ســـعـــد بــــود
ســزد گــر بــه دورش بــنـازم چــنـانکـــه ســــیـــد بــــه دوران نـــوشــــیـــروان
جـــهـــانـــبـــان دیـــن پـــرور دادگـــرنــیــامــد چـــو بـــوبـــکــر بـــعـــد از عــمــر
ســـر ســـرفـــرازان و تـــاج مـــهـــانبـــه دوران عـــدلـــش بـــنــاز، ای جـــهــان
گـر از فــتــنـه آیـد کــســی در پــنـاهنـــدارد جــــز ایـــن کــــشــــور آرامــــگــــاه
فـطــوبــی لـبــاب کـبــیـت الـعـتــیـقحــــوالـــیـــه مـــن کـــل فـــج عـــمـــیـــق
نـدیدم چـنـین گـنـج و مـلـک و سـریرکـه وقـف اسـت بـر طـفـل و درویـش و پـیـر
نــیــامـــد بـــرش دردنــاک غـــمـــیکــه نــنــهــاد بـــر خـــاطــرش مــرهــمــی
طــلــبــکــار خــیــرســت و امــیــدوارخـــــدایـــــا امـــــیــــدی کـــــه دارد بـــــرآر
کــلــه گــوشــه بــر آســمـان بــریـنهــنـــوز از تـــواضـــع ســـرش بـــر زمـــیــن
گـدا گـر تــواضـع کـنـد خــوی اوسـتز گـــردن فـــرازان تــــواضـــع نـــکـــوســـت
اگر زیردسـتـی بـیفتـد چـه خـاسـت؟زبــــردســـت افـــتـــاده مـــرد خـــداســـت
نـه ذکــر جــمـیـلـش نـهـان مـی رودکـــه صـــیــت کـــرم در جـــهــان مـــی رود
چـــنــویــی خــردمــنــد فــرخ نــهــادنــدارد جـــهــان تـــا جـــهــان اســـت، یــاد
نـــبـــیــنــی در ایــام او رنـــجـــه ایکـــه نـــالـــد ز بـــیــداد ســـرپـــنــجـــه ای
کس این رسـم و تـرتـیب و آیین ندیدفـــریـــدون بـــا آن شـــکـــوه، ایــن نـــدیــد
از آن پیش حق پایگاهش قوی استکه دسـت ضعیفان بـه جـاهش قوی اسـت
چـنـان سـایه گـسـتـرده بـر عـالـمـیکــه زالــی نــیــنــدیــشــد از رســـتـــمــی
هــمــه وقـــت مــردم ز جـــور زمــانبـــــنــــالــــنــــد و از گــــردش آســــمــــان
در ایــام عـــدل تـــو، ای شـــهــریــارنــــدارد شـــــکــــایــــت کــــس از روزگــــار
بــه عـهـد تـو مـی بـیـنـم آرام خـلـقپـــس از تـــو نــدانــم ســرانــجــام خــلــق
هم از بـخـت فرخـنده فرجـام تـسـتکــه تـــاریــخ ســـعــدی در ایــام تـــســـت
که تـا بـر فلک ماه و خورشید هستدر ایــن دفــتـــرت ذکــر جـــاویــد هــســـت
مـلــوک ار نـکــو نـامـی انـدوخــتــنـدز پــیــشــیــنــگــان ســیــرت آمــوخــتــنــد
تــو در سـیـرت پــادشـاهـی خـویـشســبـــق بـــردی از پـــادشــاهــان پـــیــش
سـکـنـدر بــه دیـوار رویـیـن و سـنـگبــــکـــرد از جـــهـــان راه یأجــــوج تــــنـــگ
تــو را ســد یأجــوج کـفــر از زرســتنــه رویــیــن چـــو دیــوار اســکــنــدرســـت
زبـــان آوری کــانــدر ایــن امــن و دادســـپـــاســـت نــگــویــد زبـــانــش مــبـــاد
زهـی بـحـر بـخـشـایـش و کـان جـودکــه مــســتـــظــهــرنــد از وجـــودت وجــود
بـرون بـینـم اوصـاف شـاه از حـسـابنــگــنــجــد در ایـن تــنــگ مــیـدان کــتــاب
گـر آن جـملـه را سـعـدی انشـا کـندمـــگـــر دفـــتـــری دیــگـــر امـــلـــا کـــنـــد
فــرومـانـدم از شــکـر چــنـدیـن کـرمهـمــان بــه کــه دســت دعــا، گــســتــرم
جــهـانـت بــه کــام و فــلـک یـار بــادجــــهـــان آفــــریـــنـــت نـــگــــهـــدار بــــاد
بــلـنـد اخــتــرت عــالــم افــروخــتــهزوال اخـــتــــر دشـــمـــنـــت ســـوخـــتـــه
غـــم از گـــردش روزگـــارت مـــبــــادوز انـــدیــشـــه بـــر دل غـــبـــارت مـــبـــاد
کـه بــر خــاطـر پــادشــاهـان غـمـیپـــریــشـــان کـــنــد خـــاطـــر عـــالـــمــی
دل و کـشـورت جـمـع و مـعـمـور بــادز مـــلـــکــــت پــــراگــــنـــدگـــی دور بــــاد
تـنت بـاد پـیوستـه چون دین، درستبــدانــدیـش را دل چــو تــدبــیـر، ســســت
درونــت بــه تــایـیـد حــق شــاد بــاددل و دیـــن و اقــــلــــیـــمــــت آبــــاد بــــاد
جـهـان آفـریـن بــر تــو رحـمـت کـنـاددگـر هـرچــه گـویـم فـســانـه ســت و بــاد
هـمـیـنـت بــس از کــردگــار مـجــیـدکــه تـــوفــیــق خـــیــرت بـــود بـــر مــزیــد
نـرفـت از جـهـان سـعـد زنـگـی بـدردکــه چـــون تـــو خـــلــف نــامــبـــردار کـــرد
عجب نیست این فرع ازان اصل پـاککه جانش بر اوج است و جسمش به خاک
خـــدایـــا بـــر آن تـــربـــت نـــامـــداربــه فــضــلــت کــه بـــاران رحــمــت بــبــار
گـر از سـعـد زنگـی مـثـل مـانـد و یادفـــلـــک یـــاور ســـعـــد بــــوبــــکـــر بــــادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.