ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»محمد بن سعد بن ابوبکر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:42 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
اتــابــک مـحــمـد شــه نـیـکــبــخــتخـــداونــد تـــاج و خــداونــد تـــخـــت
جــوان جــوان بــخـت روشـن ضـمـیـربــه دولـت جــوان و بــه تــدبــیـر پــیـر
بـه دانـش بــزرگ و بـه هـمـت بـلـنـدبــه بــازو دلـیـر و بــه دل هـوشـمـنـد
زهـــــی دولــــــت مـــــادر روزگــــــارکــه رودی چــنــیــن پــرورد در کــنــار
بـــه دســـت کـــرم آب دریــا بـــبـــردبـــه رفــعــت مــحـــل ثـــریــا بـــبـــرد
زهـی چـشـم دولـت بـه روی تـو بــازســــر شــــهـــریـــاران گـــردن فـــراز
صــدف را کــه بــیـنــی ز دردانــه پــرنــه آن قـــدر دارد کـــه یــکـــدانــه در
تـــو آن در مـــکـــنــون یــکـــدانــه ایکــه پــیـرایـه ســلــطــنـت خــانـه ای
نـگـه دار یـارب بــه چــشــم خــودشبــپــرهـیـز از آســیـب چــشـم بــدش
خـــدایــا در آفـــاق نــامــی کـــنــشبــه تــوفـیـق طـاعـت گـرامـی کـنـش
مـقـیـمـش در انـصـاف و تـقـوی بــدارمــرادش بــه دنــیـا و عــقــبــی بــرآر
غـم از دشــمـن نـاپــســنـدت مـبــادز دوران گـــیــتـــی گـــزنــدت مــبـــاد
بــهـشـتـی درخـت آورد چـون تـو بــارپـــســر نــامــجـــوی و پـــدر نــامــدار
ازان خــانــدان خــیــر بــیــگــانــه دانکـه بــاشــنـد بــدگـوی ایـن خــانـدان
زهی دین و دانـش، زهی عـدل و دادزهـی مـلـک و دولـت کـه پـایـنـده بـاد
نـگـنـجــد کـرمـهـای حــق در قـیـاسچــه خــدمـت گـزارد زبــان سـپــاس؟
خـدایـا تـو این شـاه درویـش دوسـتکـه آســایـش خــلـق در ظـل اوسـت
بــسـی بــر سـر خــلـق پــایـنـده داربــه تــوفـیـق طــاعـت دلـش زنـده دار
بــــرومـــنـــد دارش درخـــت امـــیـــدسرش سبز و رویش به رحمت سپید
بـــه راه تـــکـــلــف مــرو ســـعـــدیــااگـــر صــــدق داری بــــیـــار و بــــیـــا
تــو مـنـزل شــنـاســی و شـه راهـروتـو حـقـگوی و خـسـرو حـقـایق شـنو
چـه حـاجـت کـه نه کـرسـی آسـماننـــهــی زیــر پـــای قـــزل ارســـلـــان
مــگــو پـــای عــزت بـــر افــلــاک نــهبـــگــو روی اخــلــاص بـــر خــاک نــه
بــطـاعـت بــنـه چــهـره بــر آســتــانکـه ایـن اســت سـر جــاده راسـتــان
اگـر بــنـده ای ســر بــر ایـن در بــنـهکـــلـــاه خـــداونـــدی از ســـر بـــنــه
بـــه درگــاه فــرمــانــده ذوالــجــلــالچــو درویـش پــیـش تــوانـگــر بــنــال
چو طاعت کنی لبـس شاهی مپوشچــو درویـش مـخـلـص بــرآور خــروش
کـــه پـــروردگــارا تـــوانــگــر تـــویــیتــــوانـــای درویـــش پــــرور تـــویـــی
نـه کـشــور خــدایـم نـه فـرمـانـدهـمیــکـــی از گـــدایـــان ایــن درگـــهـــم
تـو بـر خـیر و نـیکـی دهـم دسـتـرسوگـرنـه چـه خـیرآیـد از مـن بـه کـس؟
دعا کن به شب چون گدایان به سوزاگـر مـی کـنـی پــادشــاهـی بــه روز
کـمـر بـسـتـه گـردن کـشـان بـر درتتـــو بـــر آســـتـــان عــبـــادت ســرت
زهــی بـــنــدگـــان را خـــداونــدگـــارخــــداونـــد را بــــنـــده حــــق گــــزارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.