ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت مرزبان ستمگار با زاهد

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:43 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
خــردمـنـد مـردی در اقــصــای شــامگـرفــت از جــهـان کـنـج غــاری مـقـام
بـه صـبـرش در آن کـنـج تـاریک جـایبــه گـنـج قــنـاعــت فــرو رفــتــه پــای
شـنیدم کـه نـامـش خـدادوسـت بـودمـلـک سـیـرتـی، آدمـی پــوسـت بــود
بـــزرگــان نــهــادنــد ســـر بـــر درشکــه در مـی نـیـامـد بــه درهـا ســرش
تـــمـــنـــا کـــنــد عـــارف پـــاکـــبـــازبــه در یــوزه از خــویــشــتــن تــرک آز
چـو هـر سـاعـتـش نـفـس گـوید بـدهبـــخـــواری بـــگـــردانــدش ده بـــه ده
در آن مـرز کـایـن پــیـر هـشـیـار بــودیــکــی مــرزبـــان ســـتـــمــگــار بـــود
کــه هــر نــاتــوان را کــه دریـافــتــیبــه سـرپــنـجـگـی پــنـجـه بــرتـافـتـی
جهان سوز و بی رحمت و خیره کشز تــلــخــیــش روی جــهــانــی تـــرش
گـروهـی بــرفـتــنـد ازان ظـلـم و عـاربــــبــــردنــــد نــــام بــــدش در دیــــار
گـروهی بـمـانـدنـد مـسـکـین و ریشپــس چـرخـه نـفـریـن گـرفـتـنـد پـیـش
یــد ظــلــم جـــایــی کــه گــردد درازنــبــیــنــی لــب مــردم از خــنــده بــاز
بــه دیــدار شــیــخ آمــدی گــاه گــاهخـــدادوســت در وی نــکــردی نــگــاه
ملک نوبـتـی گـفـتـش: ای نیکـبـخـتبــنـفـرت ز مـن درمـکـش روی سـخـت
مرا بـا تـو دانی سـر دوسـتـی اسـتتـو را دشمنی بـا من از بـهر چـیست؟
گـرفــتــم کــه ســالـار کــشــور نـیـمبـــه عــزت ز درویــش کــمــتـــر نــیــم
نـگـویـم فـضـیـلـت نـهـم بــر کـســیچـنان بـاش بـا مـن کـه بـا هر کـسـی
شـنـیـد این سـخـن عـابـد هـوشـیـاربـر آشفت و گفت: ای ملک، هوش دار
وجـودت پـریشـانـی خـلـق از اوسـتنــدارم پــریـشــانــی خــلــق دوســت
تـو بـا آن کـه من دوسـتـم، دشـمنینـــپـــنـــدارمـــت دوســـتـــدار مـــنــی
چــرا دوسـت دارم بــه بــاطـل مـنـتچــو دانـم کــه دارد خــدا دشــمــنـت؟
مده بـوسـه بـر دسـت من دوسـتـواربـــرو دوســـتـــداران مــن دوســت دار
خــدادوســت را گـر بــدرنـد پــوســتنخواهد شدن دشمن دوست، دوست
عــجــب دارم از خــواب آن ســنـگـدلکـه خـلـقـی بـخـسـبـنـد از او تـنـگـدلپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.