ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت در معنی رحمت با ناتوانان در حال توانایی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:43 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
چـنان قـحـط شـد سـالـی اندر دمشـقکـه یـاران فـرامـوش کـردنـد عــشــق
چـنـان آسـمـان بـر زمـیـن شـد بــخـیـلکــه لــب تــر نـکــردنـد زرع و نـخــیـل
بــخـوشـیـد سـرچــشـمـه هـای قـدیـمنـمـانـد آب، جــز آب چــشــم یـتــیـم
نــــبــــودی بــــجــــز آه بــــیـــوه زنـــیاگــــر بــــرشــــدی دودی از روزنـــی
چــو درویـش بــی بــرگ دیــدم درخــتقوی بـازوان سست و درمانده سخت
نـه در کــوه ســبــزی نـه در بــاغ شــخمـلـخ بــوسـتــان خـورده مـردم مـلـخ
در آن حــال پـــیــش آمــدم دوســتـــیاز او مـانـده بـر اسـتـخـوان پـوسـتـی
وگـرچــه بــه مـکــنـت قــوی حــال بــودخـــداونـــد جــــاه و زر و مـــال بــــود
بــدو گــفــتــم: ای یـار پــاکــیـزه خــویچـه درمـاندگـی پـیشـت آمد؟ بـگـوی
بـغـرید بـر مـن کـه عـقـلـت کـجـاسـت؟چـو دانی و پـرسی سؤالت خطاست
نـبـینـی کـه سـخـتـی بـه غـایت رسـیدمـشـقـت بــه حــد نـهـایـت رســیـد؟
نــه بـــاران هــمـــی آیــد از آســـمـــاننــه بـــر مــی رود دود فــریــاد خــوان
بــدو گـفـتــم: آخـر تـو را بــاک نـیـسـتکـشـد زهر جـایی که تـریاک نیسـت
گـر از نـیـســتــی دیـگـری شـد هـلـاکتو را هست، بط را ز طوفان چه باک؟
نــگــه کــرد رنــجــیـده در مــن فــقــیـهنــگــه کــردن عــالــم انــدر ســفــیـه
که مرد ارچه بر ساحل است، ای رفیقنــیــاســایـد و دوســتــانــش غــریـق
مـــن از بـــی مـــرادی نـــیـــم روی زردغـم بــی مـرادان دلـم خـسـتــه کـرد
نـخــواهـد کـه بــیـنـد خــردمـنـد، ریـشنه بـر عضو مردم، نه بـر عضو خـویش
یــکـــی اول از تـــنــدرســـتـــان مـــنــمکــه ریـشــی بــبــیـنـم بــلـرزد تــنـم
مــنـغــص بــود عــیـش آن تــنــدرســتکه بـاشد بـه پـهلوی رنجـور سـسـت
چـو بـینم کـه درویش مـسـکـین نـخـوردبـه کـام اندرم لـقـمـه زهرسـت و درد
یــکــی را بــه زنــدان بـــری دوســتــانکـجـا مـانـدش عـیـش در بــوسـتـان؟پیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.