ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت برادران ظالم و عادل و عاقبت ایشان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:43 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
شــنـیـدم کـه در مـرزی از بــاخــتــربـــــرادر دو بـــــودنـــــد از یـــــک پـــــدر
سـپــهـدار و گـردن کـش و پــیـلـتـننــکـــو روی و دانــا و شـــمـــشـــیــرزن
پـدر هـر دو را سـهمـگـن مـرد یافـتطــلــبـــکــار جـــولــان و نــاورد یــافــت
بـرفـت آن زمین را دو قـسـمـت نهادبـه هـر یـک پـسـر، زان نـصـیـبـی بــداد
مـبــادا کـه بـر یـکـدگـر سـر کـشـنـدبـه پـیـکـار شـمـشـیـر کـیـن بـرکـشـنـد
پــدر بــعــد ازان، روزگــاری شــمــردبــه جـان آفـریـن جـان شـیـریـن سـپـرد
اجــل بــگــســلـانـدش طــنـاب امـلوفــاتــش فــرو بــســت دســت عــمـل
مـقـرر شـد آن مملـکـت بـر دو شـاهکـه بــی حـد و مـر بــود گـنـج و سـپـاه
بـه حـکـم نظـر در بـه افـتـاد خـویشگــرفــتــنـد هـر یـک، یـکــی راه پــیـش
یــکــی عــدل تــا نــام نــیــکــو بــردیـــکـــی ظـــلـــم تــــا مـــال گـــرد آورد
یکی عـاطـفـت سـیرت خـویش کـرددرم داد و تــــیـــمـــار درویـــش خــــورد
بـنا کـرد و نان داد و لـشـکـر نواخـتشب از بهر درویش، شب خانه ساخت
خـزاین تـهـی کـرد و پـر کـرد جـیـشچـنـان کـز خـلـایـق بـه هـنـگـام عـیـش
بـرآمد همی بـانگ شـادی چـو رعـدچــو شــیـراز در عـهـد بــوبــکـر ســعــد
خـــدیــو خـــردمـــنـــد فـــرخ نــهــادکــه شـــاخ امــیــدش بـــرومــنــد بـــاد
حــکــایـت شــنـو کـودک نـامـجــویپـسـنـدیـده پـی بــود و فـرخـنـده خـوی
مـلــازم بــه دلــداری خــاص و عــامثـــنــاگــوی حـــق بـــامــدادان و شـــام
در آن مـلـک قــارون بــرفــتــی دلـیـرکــه شــه دادگـر بــود و درویـش ســیـر
نـــیـــامــــد در ایـــام او بــــر دلــــینـگــویـم کــه خــاری کــه بــرگ گــلــی
سـرآمـد بــه تـایـیـد مـلـک از سـراننــهــادنــد ســر بــر خــطــش ســروران
دگر خواست کافزون کند تخت و تـاجبـــیــفـــزود بـــر مــرد دهــقــان خـــراج
طـــمــع کـــرد در مـــال بـــازارگـــانبــلــا ریــخــت بـــر جــان بــیــچــارگــان
بــه امـیـد بــیـشــی نـداد و نـخــوردخـــردمــنــد دانــد کــه نــاخـــوب کـــرد
کـه تــا جـمـع کـرد آن زر از گـر بــزیپــراگــنـده شــد لــشــکــر از عــاجــزی
شـــنــیــدنــد بـــازارگــانــان خـــبـــرکـه ظـلـم اسـت در بــوم آن بــی هـنـر
بــریـدنـد ازان جــا خـریـد و فـروخـتزراعــت نــیـامــد، رعــیـت بــســوخــت
چـو اقبـالش از دوسـتـی سربـتـافتبــنـاکـام دشــمـن بــر او دســت یـافـت
سـتـیـز فـلـک بـیـخ و بــارش بــکـنـدســم اســب دشــمـن دیـارش بــکــنـد
وفا در که جوید چو پیمان گسیخت؟خراج از که خواهد چـو دهقان گریخـت؟
چـه نیکـی طـمـع دارد آن بـی صـفـاکــه بـــاشــد دعــای بـــدش در قــفــا؟
چـو بـخـتـش نگون بـود در کـاف کـننـکـرد آنـچــه نـیـکــانـش گـفــتــنـد کـن
چـه گـفـتـنـد نـیکـان بـدان نیکـمـرد؟تــو بــرخــور کــه بــیـدادگــر بــرنـخــورد
گمانش خـطا بـود و تـدبـیر سـسـتکه در عـدل بـود آنچـه در ظـلم جـسـت
یکـی بـر سـر شـاخ، بـن مـی بـریـدخــداونــد بــســتــان نـگــه کــرد و دیـد
بـگـفـتـا گـر ایـن مـرد بــد مـی کـنـدنه بـا مـن کـه بـا نفـس خـود مـی کـنـد
نصیحـت بـجـای اسـت اگر بـشـنویضــعــیـفــان مـیـفـگـن بــه کـتــف قـوی
کــه فــردا بــه داور بــرد خــســرویگــدایـی کــه پــیـشــت نــیــرزد جــوی
چـو خـواهی کـه فـردا بـوی مهتـریمـکـن دشـمـن خـویـشـتــن، کـهـتــری
که چـون بـگذرد بـر تـو این سـلطنتبـــگــیــرد بـــه قــهــر آن گــدا دامــنــت
مــکــن، پــنـجــه از نــاتــوانـان بــدارکـه گـر بــفـگـنـنـدت شـوی شـرمـسـار
کـه زشـت اسـت در چـشـم آزادگانبـــیــفـــتـــادن از دســـت افــتـــادگــان
بــزرگــان روشــنــدل نــیــکــبــخــتبــه فــرزانـگــی تــاج بــردنــد و تــخــت
بـــه دنــبـــالــه راســتــان گــژ مــرووگـر راسـت خـواهـی ز سـعـدی شـنـوپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.