ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت در این معنی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:44 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
یـکــی را حــکــایـت کــنــنــد از مــلــوککـه بــیـمـاری رشــتــه کـردش چــو دوک
چــنـانـش در انـداخــت ضــعـف حــســدکــه مــی بــرد بــر زیـردســتــان حــســد
کـه شـاه ارچـه بــر عـرصـه نـام آورسـتچـو ضـعـف آمـد از بــیـدقـی کـمـتــرسـت
نــدیــمــی زمــیــن مــلــک بــوســه دادکـــه مـــلـــک خـــداونـــد جـــاویـــد بـــاد
در ایـن شـهـر مـردی مـبــارک دم اسـتکـه در پــارســایـی چــنـویـی کـم اســت
نــبــردنــد پــیــشــش مــهــمــات کــسکـه مـقـصــود حــاصــل نـشــد در نـفــس
نــرفــتــه ســت هـرگــز بــر او نــاصــوابدلــی روشــن و دعــوتــی مـســتــجــاب
بــخــوان تــا بــخــوانــد دعــائی بــر ایـنکــه رحــمــت رســد ز آســمــان بـــریــن
بــــفـــرمـــود تــــا مـــهـــتــــران خــــدمبـــخـــوانـــدنـــد پـــیـــر مـــبـــارک قـــدم
بــرفــتــنــد و گــفــتــنــد و آمــد فــقــیـرتــنـی مـحــتــشـم در لـبــاسـی حــقـیـر
بــگـفــتــا دعــائی کــن ای هـوشــمـنـدکـه در رشـتــه چـون سـوزنـم پــای بــنـد
شنید این سـخـن پـیر خـم بـوده پـشـتبـــتـــنــدی بـــرآورد بـــانــگـــی درشـــت
کــه حــق مــهــربــان اســت بــر دادگــربــبــخــشـای و بــخــشـایـش حــق نـگـر
دعــای مــنــت کــی شــود ســودمــنــداســیــران مــحـــتـــاج در چـــاه و بـــنــد؟
تــو نـاکـرده بــر خــلـق بــخــشــایـشـیکــجــا بــیــنــی از دولــت آســایــشــی؟
بـــبـــایــدت عــذر خـــطــا خـــواســتـــنپــس از شــیـخ صـالـح دعـا خــواســتــن
کـــجـــا دســـت گـــیـــرد دعـــای ویـــتدعـــای ســـتـــمـــدیــدگـــان در پـــیــت؟
شــنـیـد ایـن ســخــن شـهـریـار عـجــمز خــشــم و خــجــالــت بـــرآمــد بـــهــم
بــرنـجـیـد و پــس بــا دل خـویـش گـفـتچه رنجم؟ حق است اینچه درویش گفت
بـــفــرمــود تـــا هــر کــه در بـــنــد بـــودبــــه فــــرمــــانــــش آزاد کــــردنــــد زود
جــهـانـدیـده بــعــد از دو رکــعــت نـمــازبــــــه داور بــــــرآورد دســـــت نـــــیـــــاز
کــــه ای بـــــر فــــرازنــــده آســــمــــانبـه جـنگـش گـرفـتـی بـه صـلحـش بـمان
ولـی هـمـچـنـان بـر دعـا داشـت دسـتکـه شـه سـر بــرآورد و بــر پــای جـسـت
تــو گــویـی ز شــادی بــخــواهــد پــریـدچــو طـاووس، چـون رشـتــه در پــا نـدیـد
بـــفـــرمـــود گـــنــجـــیــنــه گـــوهــرشفــشــانــدنــد در پـــای و زر بـــر ســـرش
حــق از بــهـر بــاطــل نـشــایـد نـهـفــتازان جــمـلـه دامـن بــیـفـشـانـد و گـفـت
مـــرو بــــا ســــر رشـــتــــه بــــار دگـــرمــبــادا کــه دیــگــر کــنــد رشــتــه ســر
چـــو بـــاری فـــتـــادی نــگـــه دار پـــایکــه یــک بـــار دیــگــر نــلــغـــزد ز جـــای
ز سعدی شنو کاین سخن راست استنـه هـر بــاری افـتــاده بــرخـاسـتـه سـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.