ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت پادشاه غور با روستایی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:44 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
شــنــیـدم کــه از پــادشــاهــان غــوریـکــی پــادشــه خــر گـرفــتــی بــزور
خـــران زیــر بـــار گــران بـــی عــلــفبـه روزی دو مسـکـین شـدندی تـلـف
چــو مـنـعــم کـنـد ســفـلـه را، روزگـارنــهــد بـــر دل تـــنــگ درویــش، بـــار
چـو بــام بــلـنـدش بــود خـودپــرسـتکـنـد بـول و خـاشـاک بـر بــام پـسـت
شـنـیـدم کـه بــاری بــه عـزم شــکـاربـــرون رفــت بـــیــدادگــر شـــهــریــار
تــگــاور بــه دنــبــال صــیــدی بــرانــدشـبـش درگـرفـت از حـشـم دور مـاند
بـــتــنــهــا نــدانــســت روی و رهــیبــیـنـداخــت نــاکــام شــب در دهـی
یـکــی پــیـرمــرد انــدر آن ده مــقــیـمز پـــیــران مـــردم شـــنــاس قـــدیــم
پـسـر را همـی گـفـت کـای شـادبـهرخــرت را مــبــر بــامـدادان بــه شــهـر
کـه آن نـاجـوانـمـرد بـرگـشـتـه بــخـتکـه تـابـوت بـیـنـمـش بـر جـای تـخـت
کــمـر بــســتــه دارد بــه فــرمـان دیـوبـه گـردون بـر از دسـت جـورش غـریو
در ایـن کــشــور آســایـش و خــرمـینـدیـد و نـبــیـنـد بــه چــشــم آدمــی
مــگــر ایـن ســیـه نـامــه بــی صــفــابـــه دوزخ بـــرد لــعــنــت انــدر قــفــا
پـسـر گـفـت: راه درازسـت و سـخـتپــیـاده نــیـارم شــد ای نـیـکــبــخــت
طــریــقــی بــیـنــدیــش و رایـی بــزنکــه رای تــو روشــن تـــر از رای مــن
پــدر گـفـت: اگـر پــنـد مـن بــشـنـوییـکـی ســنـگ بــرداشـت بــایـد قـوی
زدن بـــر خـــر نـــامـــور چـــنـــد بــــارسـر و دسـت و پـهلـوش کـردن فـگـار
مـگــر کــان فــرومـایـه زشــت کــیـشبــه کــارش نــیـایـد خــر لــنــگ ریـش
چـو خضر پـیمبـر که کشتـی شکستوز او دســت جــبــار ظـالـم بــبــسـت
بـه سـالی که در بـحـر کشتـی گرفتبــسـی سـالـهـا نـام زشـتـی گـرفـت
تـفـو بـر چـنان مـلـک و دولـت کـه راندکـه شـنـعـت بـر او تـا قـیامـت بـمـانـد
پـسـر چـون شـنـید این حـدیث از پـدرســر از خــط فــرمــان نــبــردش بــدر
فـرو کـوفـت بـیچـاره خـر را بـه سـنـگخـر از دسـت عـاجـز شـد از پـای لنگ
پـدر گـفـتـش اکـنون سـر خـویش گـیرهـر آن ره کـه مـی بـایـدت پـیش گـیر
پــــســـر در پــــی کـــاروان اوفـــتـــادز دشــنـام چــنـدان کـه دانـســت داد
وز ایــن ســو پـــدر روی در آســـتـــانکــه یــارب بـــه ســجــاده راســتـــان
کـــه چـــنــدان امـــانــم ده از روزگـــارکــز ایـن نـحــس ظــالــم بــرآیـد دمـار
اگــر مــن نــبــیـنــم مــر او را هـلــاکشب گور چـشمم نخـسـبـد بـه خـاک
اگـــــــر مـــــــار زایــــــد زن بـــــــارداربــــــه از آدمـــــی زاده دیـــــوســــــار
زن از مــرد مــوذی بـــبـــســـیــار بـــهســـــگ از مــــردم مــــردم آزار بـــــه
مــخــنـث کــه بــیـداد بــا خــود کــنـدازان بــه کــه بــا دیــگــری بــد کــنــد
شه این جـمله بـشنید و چیزی نگفتببست اسب و سر بر نمد زین بخفت
همـه شـب بـه بـیداری اخـتـر شـمـردز ســودا و انـدیـشـه خــوابــش نـبــرد
چـــو آواز مــرغ ســـحـــر گــوش کــردپــریـشــانــی شــب فــرامــوش کــرد
سـواران هـمـه شـب همـی تـاخـتـنـدسـحـرگـه پــی اسـب بــشـنـاخـتـنـد
بـر آن عـرصـه بـر اسـب دیدند و شـاهپـــیــاده دویــدنــد یــکــســر ســپـــاه
بــه خــدمـت نـهـادنـد سـر بــر زمـیـنچـو دریـا شـد از مـوج لـشـکـر، زمـین
یـکـی گـفــتــش از دوســتــان قــدیـمکه شب حـاجـبـش بـود و روزش ندیم
رعــیـت چــه نــزلــت نـهـادنــد دوش؟کـه مـا را نه چـشـم آرمید و نه گـوش
شـهـنـشـه نـیـارسـت کـردن حــدیـثکـه بـر وی چـه آمـد ز خـبــث خـبـیـث
هـم آهـسـتـه سـر بـرد پـیش سـرشفـرو گـفـت پـنـهـان بـه گـوش انـدرش
کـســم پــای مـرغــی نـیـاورد پــیـشولـی دسـت خـر رفـت از انـدازه بـیش
بـزرگان نشسـتـند و خـوان خـواستـندبــخـوردنـد و مـجــلـس بــیـاراسـتــنـد
چــو شــور و طــرب در نــهـاد آمــدشز دهــقــان دوشـــیــنــه یــاد آمــدش
بـفرمود و جـسـتـند و بـستـند سخـتبــخــواری فــگـنـدنـد در پــای تــخــت
سـیـه دل بــرآهـخـت شـمـشـیـر تـیـزنـــدانــســـت بـــیــچـــاره راه گـــریــز
ســـر نــاامــیــدی بـــرآورد و گـــفـــتنـشـایـد شـب گـور در خــانـه خــفـت
نـه تـنـهـا مـنـت گـفـتــم ای شـهـریـارکـه بــرگـشـتـه بــخـتـی و بــد روزگـار
چـرا خـشـم بـر مـن گـرفـتـی و بـس؟منت پـیش گـفـتـم، همه خـلـق پـس
چـــو بـــیــداد کـــردی تـــوقـــع مـــدارکــه نــامــت بــه نـیـکــی رود در دیـار
ور ایـدون کـه دشـخـوارت آمـد سـخـندگـر هـرچــه دشــخــوارت آیـد مـکــن
تـو را چـاره از ظـلم بـرگـشـتـن اسـتنـه بـیچـاره بـی گـنـه کـشـتـن اسـت
مــرا پـــنــج روز دگـــر مـــانــده گـــیــردو روز دگـر عـیـش خـوش رانـده گـیـر
نــمــانــد ســـتـــمــگـــار بـــد روزگــاربـــمـــانــد بـــر او لـــعـــنــت پـــایــدار
تــو را نـیـک پــنـدسـت اگـر بــشـنـویوگـر نـشـنوی خـود پـشـیمـان شـوی
بــدان کـی ســتــوده شـود پــادشــاهکـه خــلـقـش سـتــایـنـد در بــارگـاه؟
چــه ســود آفـریـن بــر ســر انـجــمـنپــس چـرخـه نـفـریـن کـنـان پــیـرزن؟
همی گـفـت و شـمشـیر بـالـای سـرســپــر کـرده جــان پــیـش تــیـر قــدر
نـبـیـنـی کـه چـون کـارد بــر سـر بــودقـــلـــم را زبــــانـــش روان تـــر بــــود
شـه از مسـتـی غفلت آمد بـه هوشبـه گوشـش فـرو گفـت فـرخ سـروش
کـز ایـن پــیـر دســت عــقـوبــت بــداریـکـی کـشــتــه گـیـر از هـزاران هـزار
زمـانـی ســرش در گــریـبــان بــمـانـدپـس آنگه بـه عـفو آسـتـین بـرفشـاند
بـه دسـتـان خـود بـنـد از او بــرگـرفـتسـرش را بــبـوسـیـد و در بــر گـرفـت
بــزرگـیـش بــخـشـیـد و فـرمـانـدهـیز شـــاخ امــیــدش بـــرآمـــد بـــهــی
بـه گیتـی حـکـایت شـد این داسـتـانرود نــیــکــبـــخــت از پــی راســتــان
بــیـامـوزی از عـاقـلـان حــسـن خـوینـه چـنـدان کـه از جـاهل عـیب جـوی
ز دشمن شنو سیرت خود که دوستهرآنچ از تـو آید بـه چشمش نکوست
وبــال اســت دادن بــه رنــجــور قــنـدکـه داروی تــلـخــش بــود ســودمـنـد
تــرش روی بــهـتــر کــنــد ســرزنــشکـه یاران خـوش طـبـع شـیرین مـنش
از ایـن بــه نـصـیـحـت نـگـویـد کـسـتاگــر عــاقــلـی یـک اشــارت بــســتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.