ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت مأمون با کنیزک

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:44 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
چــو دور خـلـافـت بــه مأمـون رسـیـدیـکــی مــاه پــیـکــر کــنــیـزک خــریـد
بـه چـهـر آفـتـابـی، بـه تـن گـلـبــنـیبــه عــقــل خــردمــنــد بــازی کــنـی
بــه خــون عـزیـزان فـرو بــرده چــنـگســر انـگـشــتــهـا کـرده عــنـاب رنـگ
بــر ابــروی عـابــد فـریـبــش خــضـابچـــو قــوس قــزح بـــود بـــر آفـــتـــاب
شــب خــلـوت آن لــعــبــت حــور زادمــگــر تـــن در آغـــوش مأمــون نــداد
گـرفـت آتـش خـشـم در وی عـظـیـمسرش خواست کردن چو جوزا دو نیم
بـگـفـتـا سـر اینک بـه شـمـشـیر تـیزبـینـداز و بـا مـن مـکـن خـفـت و خـیـز
بــگـفــت از کـه بــر دل گـزنـد آمـدت؟چـه خـصـلـت ز مـن نـاپـسـند آمـدت؟
بـگفـت ار کشـی ور شـکـافـی سـرمز بـــوی دهـــانـــت بـــه رنـــج انـــدرم
کـشــد تــیـر پــیـکــار و تــیـغ ســتــمبــه یـک بــار و بــوی دهـن دم بــه دم
شـنـید این سـخـن سـرور نـیکـبـخـتبــرآشـفـت نـیـک و بـرنـجـیـد سـخـت
همه شـب در این فـکر بـود و نخـفـتدگــر روز بــا هـوشــمـنـدان بــگــفــت
طـبــیـعـت شـنـاســان هـر کـشـوریسـخـن گـفـت بـا هـر یـک از هـر دری
دلش گـرچـه در حـال از او رنجـه شـددوا کرد و خوشبـوی چـون غنچـه شد
پری چهره را همنشین کرد و دوستکه این عیب من گفت، یار من اوسـت
بـه نزد من آن کـس نکـوخـواه تـسـتکـه گـویـد فــلـان خــار در راه تــســت
بــه گـمـراه گــفــتــن نـکــو مـی رویجــفـائی تــمـام اسـت و جـوری قـوی
هـر آنـگـه کـه عـیـبـت نـگـوینـد پـیشهـنـردانـی از جـاهـلـی عـیب خـویش
مگو شـهد شیرین شـکر فایق اسـتکـسـی را کـه سـقـمونیا لـایق اسـت
چـه خـوش گفت یک روز دارو فروش:شــفــا بـــایــدت داروی تـــلــخ نــوش
اگــر شــربــتــی بــایـدت ســودمــنـدز سـعـدی ســتــان تــلـخ داروی پــنـد
بـــه پــرویــزن مــعــرفــت بــیــخــتــهبــه شــهــد عــبــارت بــرآمــیــخــتــهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.