ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت زورآزمای تنگدست

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 13:45 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
یکی مشت زن بـخـت روزی نداشتنـه اسـبـاب شـامـش مـهیا نه چـاشـت
ز جـور شکم گل کشیدی بـه پـشتکه روزی محال است خوردن بـه مشت
مـــدام از پــــریـــشـــانـــی روزگـــاردلـش پــر ز حــسـرت، تــنـش سـوکـوار
گـهـش جـنـگ بـا عـالـم خـیره کـشگـه از بــخــت شــوریـده، رویـش تــرش
گـه از دیـدن عـیـش شـیـریـن خـلـقفـرو می شـدی آب تـلـخـش بـه حـلـق
گـه از کـار آشـفـتــه بــگـریـســتــیکـه کـس دید از این تـلـخ تـر زیسـتـی؟
کـسـان شـهد نوشـنـد و مـرغ و بـرهمـــرا روی نـــان مـــی نــبـــیــنــد تـــره
گر انصـاف پـرسـی نه نیکوسـت اینبــرهـنــه مــن و گــربــه را پــوســتــیـن
چـه بـودی کـه پـایـم در این کـار گـلبــه گـنـجــی فــرو رفــتــی از کــام دل!
مــگـــر روزگـــاری هــوس رانــدمــیز خــود گـرد مـحــنـت بــیـفـشـانـدمـی
شنیدم که روزی زمین می شـکافتعــظــام زنــخــدان پــوســیــده یــافــت
بـه خـاک اندرش عـقـد بـگـسـیخـتـهگـــهــرهـــای دنـــدان فـــرو ریــخـــتـــه
دهان بـی زبـان پـند می گـفـت و رازکـه ای خــواجــه بــا بــیـنـوایـی بــسـاز
نـه ایـن اسـت حــال دهـن زیـر گـل!شـــکـــر خـــورده انــگــار یــا خـــون دل
غــــم از گــــردش روزگــــاران مـــدارکــه بــی مــا بــگــردد بــســی روزگــار
همان لحـظه کاین خاطرش روی دادغـم از خــاطـرش رخـت یـک سـو نـهـاد
که ای نفس بی رای و تدبیر و هشبــکــش بــار تــیـمـار و خــود را مـکــش
اگــر بــنــده ای بـــار بـــر ســر بـــردوگـــر ســـر بـــه اوج فـــلـــک بـــر بـــرد
در آن دم کـه حـالش دگـرگـون شـودبـه مـرگ از سـرش هـر دو بـیرون شـود
غــم و شــادمــانـی نـمــانـد ولــیـکجـــزای عـــمـــل مـــانــد و نــام نــیــک
کـرم پـای دارد، نـه دیـهـیـم و تـخـتبــده کـز تــو ایـن مـانـد ای نـیـکـبــخـت
مکن تـکیه بـر ملک و جـاه و حـشـمکه پیش از تو بوده ست و بعد از تو هم
خـــداونــد دولــت غــم دیــن خـــوردکــه دنــیـا بــه هـر حــال مــی بــگــذرد
نـخـواهـی کـه مـلـکـت بــرآیـد بـهـمغــم مــلــک و دیـن خــورد بــایـد بــهـم
زرافشان، چو دنیا بـخواهی گذاشتکـه سـعـدی درافـشـاند اگر زر نداشـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.