ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت عابد با شوخ دیده

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 13:46 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
زبـــان دانــی آمــد بـــه صــاحـــبـــدلــیکـه مـحــکـم فــرومـانـده ام در گـلـی
یـکـی سـفـلـه را ده درم بــر مـن اســتکـه دانگی از او بـر دلم ده من اسـت
هـمـه شــب پــریـشــان از او حــال مــنهـمـه روز چــون ســایـه دنـبــال مـن
بــکــرد از ســخــنــهـای خــاطــر پــریـشدرون دلـــم چـــون در خـــانــه ریــش
خــــدایـــش مـــگـــر تــــا ز مـــادر بــــزادجــز ایـن ده درم چــیــز دیــگــر نــداد
نـــدانـــســـتـــه از دفـــتــــر دیـــن الـــفنــخــوانــده بــجــز بــاب لــایـنــصــرف
خـــور از کـــوه یـــک روز ســـر بــــر نـــزدکـه ایـن قـلـتـبــان حـلـقـه بــر در نـزد
در انــدیــشـــه ام تـــا کـــدامــم کــریــماز آن سـنگـدل دسـت گیرد بـه سـیم
شــنــیـد ایـن ســخــن پــیـر فــرخ نــهـاددرســتــی دو، در آســتــیـنـش نـهـاد
زر افــتـــاد در دســت افــســـانــه گــویبــرون رفـت ازان جـا چـو زر تـازه روی
یکی گفت: شیخ این ندانی که کیست؟بــر او گـر بــمـیـرد نـبــایـد گـریـســت
گــدایـی کــه بــر شــیــر نــر زیـن نــهــدابـــو زیــد را اســب و فــرزیــن نــهــد
بــر آشــفـت عـابــد کـه خــامـوش بــاشتـو مـرد زبـان نـیسـتـی، گـوش بـاش
اگــر راســت بـــود آنــچــه پــنــداشــتــمز خــلــق آبــرویــش نــگــه داشــتــم
وگـر شـوخ چــشــمـی و ســالـوس کـردالــا تــا نــپـــنــداری افــســوس کــرد
کـــه خـــود را نــگــه داشـــتـــم آبـــرویز دسـت چـنـان گـر بــزی یـافـه گـوی
بـــد و نــیــک را بـــذل کــن ســـیــم و زرکه این کسب خیرست و آن دفع شر
خــنـک آن کــه در صــحــبــت عــاقــلــانبـــیــامــوزد اخــلــاق صــاحــبـــدلــان
گرت عـقل و رای اسـت و تـدبـیر و هوشبـه عزت کنی پـند سـعـدی بـه گوش
کــه اغــلـب در ایـن شــیـوه دارد مـقــالنه در چـشم و زلف و بـناگوش و خالپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.