ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت ممسک و فرزند ناخلف

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:46 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
یـکــی رفــت و دیـنـار از او صــد هـزارخــلـف بــرد صـاحــبــدلـی هـوشـیـار
نه چـون ممسکان دست بـر زر گرفتچــو آزادگـان دســت از او بــر گـرفـت
ز درویــش خـــالـــی نـــبـــودی درشمـسـافـر بـه مـهمـان سـرای انـدرش
دل خـویـش و بـیگـانـه خـرسـنـد کـردنه همـچـون پـدر سـیم و زر بـنـد کـرد
ملامت کـنی گـفـتـش ای بـاد دسـتبه یک ره پریشان مکن هرچه هست
بــه سـالـی تـوان خـرمـن انـدوخـتــنبـه یـک دم نـه مـردی بــود سـوخـتـن
چـو در دسـت تـنگـی نداری شـکـیبنـگــه دار وقــت فــراخــی حــســیـب
بـه دخـتـر چـه خـوش گفت بـانوی دهکــه روز نــوا بــرگ ســخــتــی بــنــه
هـمـه وقـت بـردار مـشـک و سـبـویکه پـیوستـه در ده روان نیست جـوی
بـــه دنــیــا تـــوان آخـــرت یــافـــتـــنبــه زر پــنــجــه شــیــر بــر تــافــتــن
اگــر تــنـگــدســتــی مـرو پــیـش یـاروگـــر ســـیـــم داری بـــیـــا و بـــیـــار
اگــر روی بـــر خــاک پــایــش نــهــیجــوابــت نـگــویـد بــه دســت تــهـی
خــداونــد زر بـــرکــنــد چــشــم دیــوبــه دام آورد صــخــر جــنــی بــه ریـو
تــهـی دسـت در خـوبــرویـان مـپــیـچکــه بــی هـیـچ مـردم نـیـرزنـد هـیـچ
بــه دســت تــهــی بــر نــیــاد امــیـدبــه زر بــرکـنـی چـشـم دیـو سـپــیـد
بــه یـک بــار بــر دوسـتـان زر مـپـاشوز آسـیب دشـمـن بـه اندیشـه بـاش
اگـر هـرچـه یـابـی بــه کـف بــرنـهـیکـفـت وقـت حـاجــت بــمـانـد تــهـی
گـدایـان بــه سـعـی تــو هـرگـز قـوینـگـردنـد، تــرســم تــو لـاغــر شــوی
چـو مـنـاع خـیر این حـکـایـت بـگـفـتز غــیـرت جــوانـمــرد را رگ نـخــفــت
پـراگنده دل گشـت از آن عـیب جـویبـر آشـفـت و گـفـت ای پـراگنده گوی
مـرا دسـتـگـاهی کـه پـیرامـن اسـتپــدر گـفــت مـیـراث جــد مـن اســت
نه ایشـان بـه خـسـت نگـه داشـتـندبــحـسـرت بــمـردنـدو بــگـذاشـتـنـد؟
بـــه دســتــم نــیــفــتــاد مــال پـــدرکه بـعد از من افتـد بـه دسـت پـسر؟
هـمـان بــه کــه امـروز مـردم خــورنـدکـه فـردا پـس از مـن بـه یـغـمـا بـرنـد
خور و پوش و بخشای و راحت رساننـگـه مـی چـه داری ز بــهـر کـسـان؟
بـرنـد از جـهـان بـا خـود اصـحـاب رایفـرو مـایـه مـانـد بـه حـسـرت بــجـای
زر و نـعـمـت اکـنون بـده کـان تـسـتکه بـعـد از تـو بـیرون ز فـرمان تـسـت
بــه دنـیـا تـوانـی کـه عـقـبــی خـریبـخـر، جـان مـن، ورنـه حـسـرت بـریپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.