ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت درویش با روباه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:46 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
یکـی روبـهـی دید بـی دسـت و پـایفــرو مــانــد در لــطــف و صــنــع خـــدای
کـه چـون زندگانی بـه سـر می بـرد؟بـدیـن دسـت و پـای از کـجـا مـی خـورد؟
در ایـن بــود درویـش شــوریـده رنــگکـه شـیـری بــرآمـد شـغـالـی بـه چـنـگ
شـغـال نـگـون بــخـت را شـیـر خـوردبــمـانـد آنـچــه روبــاه از آن ســیـر خــورد
دگـــر روز بــــاز اتـــفـــاقـــی فـــتـــادکـــه روزی رســــان قــــوت روزش بــــداد
یـقــیـن، مـرد را دیـده بــیـنـنـده کــردشـــد و تـــکــیــه بـــر آفــریــنــنــده کــرد
کز این پس به کنجی نشینم چو مورکــه روزی نــخــوردنــد پـــیــلــان بـــه زور
زنـخـدان فـرو بــرد چـنـدی بـه جـیـبکـه بــخــشـنـده روزی فـرسـتــد ز غـیـب
نه بـیگانه تـیمار خـوردش نه دوسـتچو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست
چـو صبـرش نماند از ضعیفی و هوشز دیــوار مـــحـــرابـــش آمــد بـــه گـــوش
بــرو شــیــر درنــده بــاش، ای دغــلمـــیـــنـــداز خـــود را چـــو روبــــاه شـــل
چـنان سعی کن کز تـو ماند چو شیرچـه بـاشـی چـو روبـه بـه وامـانده سـیر؟
چـو شیر آن که را گردنی فربـه استگر افتـد چـو روبـه، سگ از وی بـه اسـت
بــچــنـگ آر و بــا دیـگـران نـوش کــننــه بـــر فــضـــلــه دیــگــران گــوش کــن
بـخـور تـا تـوانـی بـه بــازوی خـویـشکــه ســعــیـت بــود در تــرازوی خــویـش
چـو مـردان بــبـر رنـج و راحـت رسـانمــخـــنــث خــورد دســتـــرنــج کــســان
بـگـیـر ای جـوان دسـت درویـش پـیـرنـه خـود را بــیـگـفـن کـه دسـتــم بــگـیـر
خـدا را بـر آن بـنده بـخـشایش استکـه خـلـق از وجـودش در آسـایش اسـت
کرم ورزد آن سر که مغزی در اوسـتکـه دون هـمـتـانـنـد بـی مـغـز و پـوسـت
کـسـی نـیک بـینـد بـه هر دو سـرایکــه نـیـکـی رســانـد بــه خــلـق خــدایپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.