ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت حاتم طائی و صفت جوانمردی او

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:47 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
شــنــیــدم در ایــام حــاتــم کــه بـــودبـه خـیـل انـدرش بــادپـایـی چـو دود
صـبـا سـرعـتـی، رعـد بـانـگ ادهـمـیکـه بـر بـرق پـیشـی گرفـتـی همی
بـه تگ ژاله می ریخت بـر کوه و دشتتـو گفـتـی مگر ابـر نیسـان گـذشـت
یـکــی ســیـل رفــتــار هــامــون نــوردکـه بـاد از پـیش بـاز مـاندی چـو گـرد
ز اوصــاف حــاتــم بــه هــر بـــر و بــومبـگـفـتـنـد بــرخـی بـه سـلـطـان روم
کـه هـمـتـای او در کـرم مـرد نـیـسـتچو اسبـش بـه جولان و ناورد نیست
بــیـابــان نـوردی چــو کـشـتــی بــرآبکـه بــالـای ســیـرش نـپــرد عــقـاب
بــه دسـتــور دانـا چـنـیـن گـفـت شـاهکـه دعـوی خـجـالـت بــود بــی گـواه
مــن از حــاتــم آن اســب تــازی نـهـادبـخـواهم، گـر او مـکـرمـت کـرد و داد
بـدانم کـه در وی شـکـوه مـهی اسـتوگر رد کـند بـانگ طـبـل تـهی اسـت
رســولـی هـنـرمـنـد عــالـم بــه طــیروان کـــرد و ده مـــرد هـــمـــراه وی
زمــیــن مـــرده و ابـــر گـــریــان بـــر اوصــبـــا کــرده بـــار دگــر جـــان در او
بـــه مــنــزلــگــه حـــاتـــم آمــد فــرودبـر آسـود چـون تـشـنـه بـر زنـده رود
سـماطـی بـیفـگند و اسـبـی بـکشـتبـه دامن شـکر دادشـان زر بـمشـت
شـــب آن جـــا بـــبـــودنــد و روز دگــربـگفـت آنچـه دانسـت صـاحـب خـبـر
همی گفت و حاتم پریشان چو مستبه دندان ز حسرت همی کند دست
کــه ای بــهــره ور مــوبــد نــیــک نــامچـرا پـیـش از ایـنـم نـگـفـتـی پـیـام؟
مــن آن بـــاد رفــتـــار دلــدل شــتــابز بــهـر شــمــا دوش کــردم کــبــاب
کـه دانـسـتــم از هـول بــاران و سـیـلنـشــایـد شــدن در چــراگــاه خــیـل
بــه نـوعــی دگــر روی و راهـم نــبــودجـــز او بـــر در بـــارگـــاهــم نــبـــود
مـــروت نـــدیــدم در آیــیــن خـــویــشکه مهمان بـخسبـد دل از فاقه ریش
مــرا نــام بـــایــد در اقـــلـــیــم فـــاشدگــر مــرکــب نــامــور گــو مــبـــاش
کـسـان را درم داد و تـشـریف و اسـبطبـیعی است اخـلاق نیکو نه کسب
خـبــر شـد بــه روم از جــوانـمـرد طـیهـزار آفــریـن گــفــت بــر طــبــع وی
ز حـاتــم بــدیـن نـکـتــه راضـی مـشـواز ایـن خــوب تــر مـاجــرایـی شــنـوپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.