ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:47 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
شـنیدم کـه مـغـروری از کـبـر مـسـتدر خـــانــه بـــر روی ســائل بـــبـــســت
بـه کنجی درون رفت و بـنشست مردجــگــر گــرم و آه از تــف ســیـنــه ســرد
شـنیدش یکـی مرد پـوشـیده چـشـمبــپـرسـیـدش از مـوجـب کـیـن و خـشـم
فـرو گفـت و بـگریسـت بـر خـاک کویجــفـائی کـزان شـخـصـش آمـد بــه روی
بـــگــفــت ای فــلــان تـــرک آزار کــنیـک امــشــب بــه نـزد مـن افــطــار کــن
بـه خـلـق و فـریبـش گـریبـان کـشـیدبــه خــانــه در آوردش و خــوان کــشــیـد
بـــر آســـود درویــش روشـــن نــهــادبـــگـــفـــت ایــزدت روشـــنــایــی دهــاد
شب از نرگسـش قطره چـندی چـکیدســحــر دیــده بــر کــرد وعــالــم بـــدیــد
حـکایت بـه شـهر اندر افـتـاد و جـوشکــه آن بــی بــصــر دیـده بــر کــرد دوش
شـنید این سـخـن خـواجـه سـنـگـدلکــه بــرگــشــت درویـش از او تــنــگــدل
بـگـفـتـا حـکـایـت کـن ای نـیـکـبـخـتکه چون سهل شد بر تو این کار سخت؟
که بـر کـردت این شـمع گیتـی فـروز؟بــگـفـت ای ســتــمـگـار بــرگـشـتــه روز
تـو کـوتـه نـظـر بـودی و سـسـت رایکه مشـغول گشـتـی بـه جـغـد از همای
بـه روی مـن ایـن در کـسـی کـرد بـازکـــه کـــردی تــــو بــــر روی او در، فـــراز
اگــر بــوســه بــر خــاک مــردان زنـیبــه مــردی کــه پــیـش آیـدت روشــنــی
کـسـانی کـه پـوشـیده چـشـم دلـنـدهــمــانــا کــز ایــن تـــوتــیــا غــافــلــنــد
چـو بـرگـشـتـه دولـت ملـامـت شـنیدسـر انـگـشـت حـسـرت بـه دنـدان گـزید
کـه شـهـبــاز مـن صـیـد دام تــو شـدمـــرا بــــود دولـــت بــــه نـــام تـــوشـــد
کـسـی چـون بــدسـت آورد جـره بــازفــرو بـــرده چــون مــوش دنــدان بــه آز؟
***
الـــا گـــر طـــلـــبـــکـــار اهــل دلـــیز خــدمــت مـکــن یـک زمــان غــافــلــی
خورش ده به گنجشک و کبک وحمامکــه یـک روزت افــتــد هـمــایـی بــه دام
چــو هـر گـوشــه تــیـر نـیـاز افـگـنـیامــیــدســت نــاگــه کــه صــیـدی زنــی
دری هــم بــرآیــد ز چــنــدیـن صــدفز صــد چـــوبـــه آیــد یــکــی بـــر هــدفپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.