ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت در معنی ثمرات نکوکاری در آخرت

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:47 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
کسی دید صحـرای محـشر بـه خـوابمــس تـــفـــتـــه روی زمــیــن ز آفــتـــاب
هـمـی بــرفـلـک شـد ز مـردم خـروشدمـاغ از تــبــش مـی بــرآمـد بــه جــوش
یکی شخص از این جمله در سایه ایبـــه گـــردن بـــر از خـــلــد پـــیــرایــه ای
بــپــرســیـد کـای مـجــلـس آرای مـردکـه بــود انـدر ایـن مـجـلـسـت پــایـمـرد؟
رزی داشــتــم بــر در خــانــه، گــفــتبــه ســایـه درش نـیـکــمـردی بــخــفــت
در آن وقـت نـومـیـدی آن مـرد راســتگـــنـــاهـــم ز دادار داور بــــخــــواســــت
کـه یـارب بـر این بـنـده بـخـشـایـشـیکــز او دیــده ام وقـــتـــی آســـایــشـــی
چـه گـفـتـم چـو حـل کـردم این راز را؟بـــــشـــــارت خـــــداونــــد شــــیــــراز را
کــه جــمــهــور در ســایـه هــمــتــشمــقــیـمــنــد و بــر ســفــره نـعــمــتــش
درخــتـــی اســت مــرد کــرم، بـــارداروز او بــــگـــذری هـــیـــزم کـــوهـــســـار
حـطـب را اگـر تــیـشـه بــر پــی زنـنـددرخــــت بــــرومـــنـــد را کــــی زنـــنـــد؟
بـــســی پــای دار، ای درخــت هــنــرکــه هــم مــیــوه داری و هــم ســایـه ور
***
بــگـفـتــیـم در بــاب احـسـان بــسـیولـیـکـن نـه شـرط اســت بــا هـرکـسـی
بــــخـــور مـــردم آزار را خـــون و مـــالکــه از مــرغ بـــد کــنــده بـــه پــر و بـــال
یکـی را کـه بـا خـواجـه تـسـت جـنـگبه دستش چرا می دهی چوب و سنگ؟
بـــرانـــداز بـــیـــخـــی کـــه خـــار آورددرخــــتــــی بـــــپـــــرور کــــه بـــــار آورد
کــســـی را بـــده پـــایــه مــهــتـــرانکـــه بـــر کــهــتـــران ســـر نــدارد گــران
مبـخـشـای بـر هر کجـا ظالمی اسـتکـه رحـمت بـر او جـور بـر عـالـمی اسـت
جـهـان سـوز را کـشـتـه بــهـتــر چـراغیـکـی بــه در آتــش کـه خـلـقـی بــه داغ
هـر آن کـس کـه بـر دزد رحـمـت کـنـدبـــه بــــازوی خـــود کـــاروان مـــی زنـــد
جــفـا پــیـشـگـان را بــده ســر بــبــادسـتـم بـر سـتـم پـیشه عدل است و دادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.