ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت در معنی تحمل محب صادق

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 13:48 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
شــنــیــدم کــه وقــتــی گــدا زاده اینــظـــر داشـــت بـــا پـــادشـــا زاده ای
همی رفت و می پـخـت سودای خـامخــیـالــش فــرو بــرده دنـدان بــه کــام
ز مـیـدانـش خـالـی نـبـودی چـو مـیـلهـمـه وقـت پـهـلـوی اسـبـش چـو پـیل
دلـش خــون شــد و راز در دل بــمـانـدولـی پــایـش از گــریـه در گــل بــمـانـد
رقــیــبـــان خــبــر یــافــتــنــدش ز درددگـر بــاره گـفــتــنـدش ایـن جــا مـگـرد
دمـی رفـت و یاد آمـدش روی دوسـتدگـر خــیـمـه زد بــر سـر کـوی دوسـت
غلامی شکستش سر و دست و پایکــه بــاری نـگــفــتــیـمــت ایـدر مـیـای
دگــر رفــت و صــبــر و قــرارش نــبــودشــکــیــبـــایــی از روی یــارش نــبــود
مـگـس وارش از پــیـش شـکـر بــجــوربـــرانــدنــدی و بـــازگــشــتــی بــفــور
کـسـی گفـتـش ای شـوخ دیوانه رنگعجـب صبـر داری تـو بـر چـوب و سنگ!
بـگفت این جفا بـر من از دست اوستنه شرط اسـت نالیدن از دست دوست
مــن ایـنــک دم دوســتــی مــی زنــمگــر او دوســـت دارد وگــر دشـــمــنــم
ز مــن صـــبـــر بـــی او تـــوقـــع مــدارکــه بـــا او هــم امــکـــان نــدارد قـــرار
نـه نـیـروی صـبــرم نـه جــای سـتــیـزنــه امــکـــان بـــودن نــه پـــای گـــریــز
مــگــو زیــن در بـــارگــه ســر بـــتــابوگـر سـر چــو مـیـخــم نـهـد در طـنـاب
نـه پـروانـه جـان داده در پــای دوسـتبــه از زنـده در کــنـج تــاریـک اوســت؟
بــگـفـت ار خـوری زخـم چـوگـان اوی؟بــگـفـتـا بــه پــایـش درافـتـم چـو گـوی
بــگـفـتــا سـرت گـر بــبــرد بــه تــیـغ؟بــگــفــت ایـن قــدر نــبــود از وی دریـغ
مـرا خـود ز سـر نـیسـت چـنـدان خـبـرکــه تــاج اســت بـــر تــارکــم یــا تــبــر
مـکــن بــا مـن نـاشــکــیـبــا عــتــیـبکـه در عـشـق صـورت نـبـنـدد شـکـیب
چــو یـعـقـوبــم اردیـده گـردد ســپــیـدنـــبــــرم ز دیـــدار یـــوســــف امــــیـــد
یـکـی را کـه سـر خـوش بـود بـا یکـینـــیـــازارد از وی بــــه هـــر انـــدکــــی
رکــابـــش بـــبـــوســیــد روزی جــوانبــرآشــفــت و بــرتــافـت از وی عــنـان
بــخــنـدیـد و گـفـتــا عـنـان بــرمـپــیـچکـه سـلـطـان عـنـان بـرنـپـیچـد ز هـیچ
مـرا بــا وجــود تــو هـســتــی نـمــانـدبــه یـاد تــوام خــودپــرســتــی نـمـانـد
گـرم جــرم بــیـنـی مـکــن عــیـب مـنتـــویــی ســر بـــرآورده از جــیــب مــن
بـــدان زهــره دســتـــت زدم در رکــابکــه خــود را نــیــاوردم انــدر حــســاب
کـشــیـدم قـلـم در ســر نـام خــویـشنــهــادم قــدم بــر ســر کــام خــویــش
مرا خـود کشـد تـیر آن چـشـم مسـتچه حاجت که آری به شمشیر دست؟
تـــو آتـــش بـــه نـــی در زن و درگـــذرکـه نـه خـشـک در بـیشـه مـانـد نه تـرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.