ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت در معنی اهل محبت

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 13:48 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
شـنـیـدم کـه بــر لـحــن خـنـیـاگـریبـــه رقــص انــدر آمــد پــری پــیــکــری
ز دلــهــای شــوریــده پــیــرامــنــشگــرفـــت آتـــش شـــمــع در دامــنــش
پـراگـنـده خـاطـر شـد و خـشـمـنـاکیکی گفتـش از دوستـداران، چـه بـاک؟
تـو را آتـش ای یـار دامـن بــسـوخـتمرا خـود بـه یک بـاره خـرمن بـسوخـت
اگــر یـاری از خــویـشــتــن دم مــزنکه شرک اسـت بـا یار و بـا خـویشـتـن
***
چــنــیــن دارم از پــیــر دانــنــده یــادکـه شـوریـده ای سـر بـه صـحـرا نـهـاد
پــدر در فـراقـش نـخــورد و نـخــفــتپــســر را مـلـامـت بــکــردنـد و گــفــت
از انگه کـه یارم کـس خـویش خـوانددگــر بــا کــســم آشــنــایـی نــمــانــد
بـه حـقـش کـه تـا حـق جـمالم نموددگــر هــرچــه دیــدم خــیــالــم نــمــود
نشـد گم که روی از خـلایق بـتـافـتکــه گـم کــرده خــویـش را بــاز یـافــت
پـــراگـــنـــد گـــانــنـــد زیــر فـــلـــککـه هم دد تـوان خـواندشـان هم ملـک
زیـاد مــلــک چــون مــلــک نـارمــنـدشـــب و روز چـــون دد ز مــردم رمــنــد
قــوی بـــازوانــنــد و کــوتــاه دســتخــردمـنـد شــیـدا و هـشـیـار مـســت
گه آسـوده در گوشـه ای خـرقـه دوزگه آشـفـتـه در مجـلسـی خـرقه سـوز
نه سودای خودشان، نه پـروای کسنـه در کـنـج تــوحـیـدشـان جــای کـس
پـریشـیـده عـقـل و پـراگـنـده هـوشز قــول نـصــیـحــتــگــر آگــنــده گــوش
بـه دریـا نـخـواهـد شـدن بـط غـریـقســمـنـدر چــه دانـد عـذاب الـحــریـق؟
تــهـیـدســت مــردان پــر حــوصــلــهبــــیـــابــــان نـــوردان بـــی قـــافـــلـــه
نـدارنـد چــشـم از خـلـایـق پــسـنـدکـه ایـشـان پــسـنـدیـده حـق بــسـنـد
عـزیـزان پــوشـیـده از چـشـم خـلـقنـــه زنـــار داران پــــوشــــیـــده دلــــق
پــر از مـیـوه و ســایـه ور چــون رزنـدنـه چــون مــا ســیـهـکــار و ازرق رزنــد
بـخـود سـر فرو بـرده همچـون صـدفنـــه مـــانـــنـــد دریـــا بــــرآورده کــــف
نه مردم همین استـخوانند و پـوستنه هر صـورتـی جـان مـعـنی در اوسـت
نه سلطان خریدار هر بنده ای استنـه در زیر هـر ژنـده ای زنـده ای اسـت
اگــر ژالـه هـر قــطــره ای در شــدیچــو خــرمــهــره بــازار از او پــر شــدی
چـو غـازی بـه خـود بـر نـبـنـدند پـایکـه مـحـکـم رود پــای چـوبــیـن ز جـای
حــریـفــان خــلـوت ســرای الـســتبـه یـک جـرعـه تـا نـفـخـه صـورمـسـت
بـه تـیغ از غـرض بـر نـگـیـرنـد چـنـگکه پرهیز و عشق آبگینه ست و سنگپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.