ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت صبر و ثبات روندگان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 13:48 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
چـــنــیــن نــقـــل دارم ز مـــردان راهفــقــیــران مــنــعــم، گــدایــان شــاه
کـه پـیـری بــه در یـوزه شـد بــامـداددر مــــســـــجـــــدی دیــــد و آواز داد
یکی گفتـش این خـانه خـلق نیستکه چـیزی دهندت، بـشوخی مایست
بـدو گفـت کـاین خـانه کـیسـت پـسکه بخشایشش نیست بر حال کس؟
بگفتا خموش، این چه لفظ خطاستخــداونــد خــانــه خــداونــد مــاســت
نـگـه کـرد و قــنـدیـل و مـحــراب دیـدبـه سـوز از جـگـر نعـره ای بـر کـشـید
که حیف است از این جـا فراتـر شدندریـغ اسـت مـحـروم از ایـن در شـدن
نـرفـتـم بـه مـحـرومـی از هـیچ کـویچـــــرا از در حـــــق شــــوم زردروی؟
هم این جـا کنم دست خـواهش درازکــه دانــم نــگــردم تــهـیـدســت بــاز
شـنیدم که سـالی مجـاور نشـسـتچــو فـریـاد خــواهـان بــرآورده دسـت
شـبـی پـای عمرش فرو شـد بـه گلتــپــیـدن گـرفــت از ضــعــیـفـیـش دل
سحر بـرد شخصی چـراغش بـه سررمــق دیـد از او چــون چــراغ ســحــر
هـمـی گـفـت غــلـغـل کـنـان از فـرحو مــن دق بـــاب الــکــریــم انــفــتــح
طــلــبــکــار بــایـد صــبــور و حــمـولکــه نـشــنـیـده ام کــیـمـیـاگـر مـلـول
چـه زرهـا بــه خـاک سـیـه در کـنـنـدکـه بـاشـد کـه روزی مـسـی زر کـنند
زر از بـهـر چـیـزی خـریـدن نـکـوسـتنـخـواهـی خـریـدن بـه از یـاد دوسـت
گــر از دلــبــری دل بــه تــنــگ آیـدتدگـر غــمـگـســاری بــه چــنـگ آیـدت
مـبــر تــلـخ عــیـشــی ز روی تــرشبـــه آب دگــر آتـــشـــش بـــاز کـــش
ولـی گــر بــه خــوبــی نـدارد نـظــیـربـــه انــدک دل آزار تــرکــش مــگــیــر
تــوان از کــســی دل بـــپــرداخــتــنکـه دانـی کـه بــی او تـوان سـاخـتـنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.