ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت پروانه و صدق محبت او

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:49 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
کـسـی گـفـت پــروانـه را کـای حــقـیـربــرو دوســتــی در خــور خــویـش گــیــر
رهــی رو کــه بـــیــنــی طــریــق رحـــاتــو و مـهـر شــمـع از کــجــا تــا کــجــا؟
ســمــنــدر نــه ای گــرد آتــش مــگــردکــه مــردانــگــی بـــایــد آنــگــه نــبـــرد
ز خــورشـیـد پــنـهـان شـود مـوش کـورکـه جـهـل اسـت بــا آهـنـیـن پـنـجـه روز
کسی را که دانی که خـصم تـو اوسـتنـه از عـقـل بـاشـد گـرفـتـن بـه دوسـت
تــو را کــس نـگــویـد نـکــو مـی کــنـیکــه جـــان در ســر کــار او مــی کــنــی
گـدایی کـه از پـادشـه خـواسـت دخـتقـفـا خــورد و سـودای بــیـهـوده پــخــت
کجـا در حـسـاب آرد او چـون تـو دوستکـه روی ملـوک و سـلـاطـین در اوسـت؟
مــپــنـدار کــو در چــنـان مــجــلــســیمــدارا کــنــد بـــا چــو تــو مــفــلــســی
وگــر بــا هـمــه خــلــق نــرمــی کــنــدتــو بــیـچــاره ای بــا تــو گــرمــی کــنــد
نــگــه کـــن کـــه پـــروانــه ســـوزنــاکچه گفت، ای عجب گر بسوزم چه باک؟
مـرا چـون خـلـیـل آتـشـی در دل اسـتکه پـنداری این شـعله بـر من گل اسـت
نـه دل دامـن دلــســتــان مـی کــشــدکـه مـهـرش گـریـبــان جــان مـی کـشـد
نـه خــود را بــر آتــش بــخـود مـی زنـمکــه زنــجــیـر شــوق اســت در گــردنـم
مـرا هـمـچـنـان دور بــودم کـه سـوخـتنـه ایـن دم کـه آتـش بـه مـن درفـروخـت
نــه آن مــی کــنــد یــار در شـــاهــدیکـــه بـــا او تـــوان گــفـــتـــن از زاهــدی
کـه عـیـبــم کـنـد بــر تــولـای دوسـت؟کـه من راضـیم کـشـتـه در پـای دوسـت
مـرا بــر تــلـف حـرص دانـی چـراسـت؟چـو او هسـت اگـر مـن نبـاشـم رواسـت
بــســوزم کـه یـار پــســنـدیـده اوســتکـه در وی سـرایـت کـنـد سـوز دوســت
مـرا چـنـد گـویـی کـه در خـورد خـویـشحــریـفـی بــدســت آر هـمـدرد خــویـش
بـــدان مـــانــد انــدرز شـــوریــده حـــالکــه گــویـی بــه کــژدم گــزیــده مــنــال
یـکـی را نـصـیـحــت مـگـو ای شـگـفـتکــه دانـی کـه در وی نـخــواهـد گـرفــت
ز کــف رفــتــه بـــیــچــاره ای را لــگــامنــگــویــنــد کــاهــســتـــه را ای غــلــام
چـه نـغـز آمـد ایـن نـکـتــه در سـنـدبــادکه عشق آتش است ای پـسر پـند، بـاد
بـــه بـــاد آتـــش تـــیــز بـــرتـــر شـــودپـــلـــنــگ از زدن کـــیــنــه ورتـــر شـــود
چــو نـیـکــت بــدیـدم بــدی مـی کـنـیکـه رویـم فــرا چــون خــودی مـی کـنـی
ز خـود بـهتـری جـوی و فـرصـت شـمـارکـه بــا چــون خــودی گـم کــنـی روزگـار
پــی چـون خـودی خـودپــرسـتـان رونـدبــه کــوی خــطــرنــاک مــســتــان رونـد
مــن اول کــه ایــن کــار ســر داشــتــمدل از ســر بـــه یــک بـــار بـــرداشــتـــم
ســر انـداز در عـاشـقـی صـادق اســتکه بـد زهره بـر خـویشتـن عاشق است
اجــل نــاگــهـی در کــمــیـنــم کــشــدهـمــان بــه کــه آن نــازنــیـنــم کــشــد
چو بی شک نبشته ست بر سر هلاکبــه دســت دلــارام خــوشــتــر هــلــاک
نـه روزی بــه بــیـچـارگـی جـان دهـی؟پــس آن بــه کـه در پــای جــانـان دهـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.