ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت عیسی (ع) و عابد و ناپارسا

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 13:50 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
شــنـیـدســتــم کــه از راویـان کــلـامکـه در عـهـد عـیـسـی عـلـیـه الـســلـام
یـکــی زنـدگــانـی تــلــف کــرده بــودبــه جــهـل و ضــلــالــت ســر آورده بــود
دلـیـری سـیـه نـامـه ای سـخــت دلز نــاپـــاکــی ابـــلــیــس در وی خــجـــل
بــســر بــرده ایــام، بــی حــاصــلــینـــیـــاســــوده تــــا بــــوده از وی دلـــی
سرش خالی از عقل و پـر ز احـتـشامشــکــم فــربــه از لــقــمــه هـای حــرام
بـــه نــاراســـتـــی دامــن آلـــوده ایبــــه نــــاداشــــتــــی دوده انــــدوده ای
بــه پـایـی چـو بـیـنـنـدگـان راسـت رونـه گـوشـی چـو مـردم نـصـیـحـت شـنـو
چــو ســال بــد از وی خــلـایـق نـفـورنــمــایــان بــه هــم چــون مــه نــو ز دور
هـوی و هـوس خـرمـنـش سـوخــتــهجـــوی نــیــک نــامــی نــیــنــدوخـــتـــه
ســیـه نـامـه چــنـدان تــنـعـم بــرانـدکــه در نـامـه جــای نـبــشــتــن نـمــانـد
گنهکـار و خـودرای و شـهوت پـرسـتبـغـفـلـت شـب و روز مـخـمـور و مـسـت
شـنیدم کـه عـیسـی درآمـد ز دشـتبــه مــقــصــوره عــابـــدی بـــرگــذشــت
بــزیـر آمـد از غـرفـه خــلـوت نـشــیـنبــه پــایــش در افــتــاد ســر بــر زمــیــن
گــنـهـکــار بــرگــشــتــه اخــتــر ز دورچــو پــروانــه حــیــران در ایـشــان ز نــور
تأمـل بــه حـسـرت کـنـان شـرمـسـارچـــو درویــش در دســت ســرمــایــه دار
خـجـل زیر لـب عـذرخـواهان بـه سـوزز شـــبــــهـــای در غـــفـــلـــت آورده روز
سـرشـک غـم از دیده بـاران چـو مـیغکـه عـمرم بـه غـفـلت گذشـت ای دریغ!
بـــرانــداخــتــم نــقــد عــمــر عــزیــزبــه دســت از نــکــویـی نــیــاورده چــیـز
چــو مـن زنـده هـرگـز مـبــادا کـسـیکــه مـرگــش بــه از زنـدگــانـی بــســی
بـرسـت آن که در عـهد طـفـلی بـمردکــه پــیـرانـه ســر شــرمــســاری نـبــرد
گـنـاهـم بــبــخـش ای جـهـان آفـریـنکــه گــر بــا مــن آیــد فــبــس الــقــریـن
در ایـن گـوشـه نـالـان گـنـهـکـار پــیـرکــه فــریـاد حــالـم رس ای دســتــگــیـر
نگـون مـانـده از شـرمـسـاری سـرشروان آب حــســرت بــه شــیــب و بــرش
وز آن نـیـمـه عـابــد ســری پــر غـرورتـــرش کــرده بـــا فـــاســـق ابـــرو ز دور
کـه این مـدبـر اندر پـی مـاچـراسـت؟نگون بـخت جـاهل چـه در خورد ماست؟
بــه گــردن بــه آتــش در افــتــاده ایبــــه بــــاد هـــوی عـــمـــر بــــر داده ای
چــه خـیـر آمـد از نـفـس تــر دامـنـشکـه صـحـبـت بـود بــا مـسـیـح و مـنـش؟
چـه بـودی که زحمت بـبـردی ز پـیشبــه دوزخ بــرفــتــی پــس کــار خــویــش
همـی رنـجـم از طـلـعـت نـاخـوشـشمــبـــادا کــه در مــن فـــتـــد آتـــشـــش
بـه محـشـر که حـاضـر شـوند انجـمنخــدایــا تـــو بـــا او مــکــن حــشــر مــن
در این بـود و وحـی از جـلیل الصـفـاتدرآمـد بــه عــیـســی عــلـیـه الــصــلـوة
که گر عالم است این و گر وی جهولمــــرا دعــــوت هـــر دو آمــــد قــــبــــول
تـــبـــه کــرده ایــام بـــرگــشــتــه روزبـــنـــالـــیـــد بـــر مـــن بـــزاری و ســـوز
بــه بــیـچــارگــی هـر کــه آمــد بــرمنــــیـــنــــدازمــــش ز آســــتــــان کــــرم
عـفـو کـردم از وی عـمـلـهـای زشــتبــه انـعـام خــویـش آرمـش در بــهـشـت
وگــر عـــار دارد عـــبـــادت پـــرســـتکـه در خـلـد بــا وی بــود هـم نـشـسـت
بــگــو نــنــگ از او در قــیـامــت مــدارکــه آن را بــه جــنـت بــرنـد ایـن بــه نـار
که آن را جـگر خـون شد از سوز و دردگـر ایـن تـکـیـه بــر طـاعـت خـویـش کـرد
نـــدانـــســـت در بــــارگـــاه غـــنـــیکــه بــیــچــارگــی بــه ز کــبــر و مــنــی
کـرا جـامه پـاک اسـت و سـیرت پـلیددر دوزخــــش را نــــبــــایـــد کــــلــــیـــد
بـر این آسـتـان عـجـز و مـسـکـینـیـتبــه از طــاعـت و خــویـشــتــن بــیـنـیـت
چـو خـود را ز نـیـکـان شـمـردی بـدینــمــی گــنــجــد انــدر خــدایـی خــودی
اگــر مــردی از مــردی خــود مــگــوینــه هــر شــهـســواری بــدر بــرد گــوی
پـیاز آمـد آن بـی هنر جـملـه پـوسـتکه پنداشت چون پسته مغزی در اوست
از ایـن نــوع طــاعــت نــیــایــد بــکــاربـــرو عــذر تـــقــصـــیــر طــاعــت بـــیــار
چــه رنـد پــریـشـان شـوریـده بــخـتچـه زاهـد کـه بـر خـود کـنـد کـار سـخـت
بـه زهد و ورع کـوش و صـدق و صـفـاولــیــکــن مــیــفــزای بـــر مــصــطــفــی
نـخــورد از عـبــادت بــر آن بــی خــردکـه بــا حــق نـکــو بــود و بــا خــلـق بــد
ســخــن مـانـد از عــلـاقــلـان یـادگــارز ســعـدی هـمـیـن یـک ســخــن یـاددار
گــنــهــکــار انــدیـشــنــاک از خــدایبـــه از پـــارســـای عـــبــــادت نـــمـــایپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.